Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 9. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 9. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 8. 2017
K dispozici od: 1. 9. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. září 2017 přes 340 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 600 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2017, stav k 1. 9. 2017 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Co vás v nové verzi programu WINLEX čeká? V červenci začal platit daňový balíček, který obsahuje téměř 500 novelizačních bodů – 204 změn zákona o daních z příjmů, 134 změn zákona o dani z přidané hodnoty, také změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a daňového řádu. Zmíněný zákon č. 170/2017 Sb. měl být účinný již od 1. dubna 2017, nicméně ve Sbírce zákonů byl zveřejněný až 16. června, a tak v souladu s legislativní praxí a příslušnou judikaturou nabývá účinnosti právě 1. července. Kromě tohoto rozsáhlého zákona obsahuje nový WINLEX další důležité právní předpisy. S těmi nejvýznamnějšími se můžete seznámit níže.

WINLEX k 1. září 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní – zákon o daních z příjmů, zákon o DPH a daňový řád
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, který novelizuje 251 zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
 • Zákon o elektronické identifikaci
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád, a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, zejména k významné novelizaci daňové legislativy od 1. července 2017 včetně dokumentů z Finančních zpravodajů

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.