Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 4. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 4. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2017, stav k 1. 3. 2017
K dispozici od: 3. 4. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. dubnu 2017 přes 300 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 300 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. dubnu 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a některé další zákony
 • Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, a některé další zákony a prováděcí vyhláška k němu
 • Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákony, které se mění v souvislosti s jeho přijetím
 • Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
 • Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů
 • Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
 • Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
 • Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a některé další zákony
 • Významné novelizace zákonů o branné povinnosti a o ozbrojených silách ČR
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
 • Vyhláška o báňsko-technické evidenci
 • Nová a novelizovaná nařízení vlády a vyhlášky k provádění environmentálních opatření
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
 • Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování
 • Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
 • Informace MF ČR - Příjmy ze závislé činnosti pro rok 2016/2017
 • Informace MF ČR - Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ, zejména k EET a dokumenty z Finančních zpravodajů č. 1 až 4 z roku 2017

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, nálezy Ústavního soudu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Do další aktualizace bude zařazen např. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní - tisk 873. Tento zákon obsahuje 196 změn zákona o daních z příjmů, 124 změn zákona o dani z přidané hodnoty, změny daňového řádu, celkem téměř 500 novelizačních bodů.