Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2017

Novinky ve verzi WINLEX 2017, stav k 1. 1. 2017

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2017, stav k 1. 1. 2017
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 12. 2016
K dispozici od: 2. 1. 2017

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. lednu 2017 přes 360 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 10 100 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2017, stav k 1. 1. 2017 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


V aktualizaci k 1. lednu 2017 byly obsaženy důležité novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o účetnictví, zákona o DPH, zákona o spotřebních daních, zákona o platebním styku, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku, a dále novelizace občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákonů o veřejných zakázkách a o střetu zájmů, novelizace zákona o ochraně spotřebitele a o ochraně hospodářské soutěže, zákona o stavebním spoření a zákonů o pojišťovnictví a o pojišťovacích zprostředkovatelích, nové zákony o centrální evidenci účtů a o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a prováděcí předpisy.

WINLEX k 1. lednu 2017 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, a další související zákony
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
 • Novelizace oceňovací vyhlášky
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Novelizace mzdových a platových nařízení pro rok 2017 a nařízení o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., notářský tarif
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška o některých způsobech označování potravin
 • Vyhláška o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 • Nařízení vlády o stanovení prioritních dopravních záměrů
 • Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy
 • Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
 • Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
 • Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR, GFŘ a Finanční správy, zejména informaci Jak správně zaplatit daň v roce 2017, a dále pokyny k elektronické evidenci tržeb, jejímu zavádění, k rozšíření režimu reverse charge od 1. 10. 2016, k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, k novému vzoru tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a pokyny z Finančních zpravodajů 8 až 10.
 • Důležité informace MF ČR a zdravotních pojišťoven o změně bankovních účtů pro platbu zdravotního pojištění – změna v souvislosti s novelizací zákona o rozpočtových pravidlech. Všechny pojišťovny v ČR zruší do 10. února 2017 své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.)

Zařazeny jsou rovněž nové nálezy Ústavního soudu ČR, sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.