Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 8. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 8. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 8. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 7. 2016
K dispozici od: 1. 8. 2016

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. srpnu 2016 přes 140 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 700 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. srpnu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Nový celní zákon a právní předpisy jej provádějící
 • Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a další související zákony
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
 • Vyhláška o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
 • Vyhláška o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
 • Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
 • Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
 • Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Pokyny, sdělení, stanoviska a informace MF ČR a GFŘ

Zařazeno je rovněž několik nových nálezů Ústavního soudu ČR, sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.