Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 5. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 5. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 4. 2016
K dispozici od: 2. 5. 2016

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. květnu 2016 přes 90 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 500 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2016, stav k 1. 5. 2016 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. květnu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon o evidenci tržeb.
 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.
 • Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a  o změně některých zákonů.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, a ostatní volební zákony.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.
 • Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh.
 • Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh.
 • Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh.
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.
 • Pokyny a informace MF ČR a GFŘ zveřejněné ve Finančních zpravodajích.

Zařazeny jsou rovněž sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.