Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 4. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 4. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 3. 2016
K dispozici od: 1. 4. 2016

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. dubnu 2016 přes 470 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 400 předpisů různé právní síly.Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. dubnu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 • Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
 • Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení
 • Pokyny a informace MF ČR a GFŘ zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 2, 3 a 4 z roku 2016 – od 1. 1.  2016 není FZ vydáván v tištěné, ale pouze v elektronické podobě

Zařazeny jsou rovněž pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, nové nálezy Ústavního soudu, sdělení České národní banky, důležité informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.