Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 2. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 2. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2016, stav k 1. 1. 2016
K dispozici od: 1. 2. 2016

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. únoru 2016 přes 80 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 300 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. únoru 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,
 • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti,
 • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
 • vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty,
 • vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích,
 • pokyny a informace MF ČR a GFŘ zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1 z roku 2016, publikovaném 29. 1. 2016 – od 1. 1. 2016 není FZ vydáván v tištěné, ale pouze v elektronické podobě,
 • vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů,
 • vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě,
 • vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy,
 • nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu,
 • vyhlášky o vyhlášení nových přírodních památek,
 • nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů,
 • nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení, a další.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.