Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2016

Novinky ve verzi WINLEX 2016, stav k 1. 1. 2016

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2016, stav k 1. 1. 2016
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 1. 12. 2015
K dispozici od: 4. 1. 2016

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. lednu 2016 přes 230 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 200 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2016, stav k 1. 1. 2016 – dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. lednu 2016 obsahoval například tyto předpisy:

 • zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • důležité novelizace vyhlášek, které provádějí zákon o účetnictví, a novelizace Českých účetních standardů,
 • důležité právní normy MF ČR zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 4, 5, 6 a 7 – např. jak správně zaplatit daň v roce 2016 a metodiky ke kontrolnímu hlášení,
 • vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016,
 • vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a  o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad,
 • dvě důležité novelizace zákona o spotřebních daních,
 • zákon o registru smluv,
 • zákon o ukončení důchodového spoření,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
 • nový zákon o Hasičském záchranném sboru,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a  o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
 • nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu,
 • nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o silničním provozu, a prováděcí vyhlášky,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a  o změnách některých zákonů,
 • vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání,
 • vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 a další.

Průběžně byly v uplynulém období do právních předpisů WINLEX doplněny nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí nebo GFŘ. Nechybí ani sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.