Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 12. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 12. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 12. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 1. 11. 2015
K dispozici od: 2. 12. 2015

Aktualizace programu WINLEX obsahovala k 1. prosinci 2015 přes 190 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 100 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. prosinci 2015 obsahovala například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
 • Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
 • Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
 • Nařízení vlády o  vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
 • Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin
 • Vyhláška o provádění ohňostrojných prací
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě
 • Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a nové komentáře k jednotlivým právním normám.