Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 11. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 11. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 11. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 1. 10. 2015
K dispozici od: 2. 11. 2015

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. listopadu 2015 přes 250 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 000 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. listopadu 2015 obsahovala například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a  o změnách některých zákonů
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
 • Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2016
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a  o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a  o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
 • Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a nové komentáře k jednotlivým právním normám.