Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 10. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 10. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 1. 9. 2015
K dispozici od: 2. 10. 2015

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. říjnu 2015 přes 280 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 9 000 předpisů různé právní síly.

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. říjnu 2015 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
 • Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, a některé další zákony
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny a nebo skupiny B
 • Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
 • Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
 • Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a nové komentáře k jednotlivým právním normám.