Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 9. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 9. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 1. 8. 2015
K dispozici od: 1. 9. 2015

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. září 2015 přes 700 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 8 900 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2015, stav k 1. 9. 2015 - dopis k nové verzi


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Do zářijové verze programu WINLEX byla zařazena například novela zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o důchodovém spoření nebo zákona o regulaci reklamy. Vaší pozornosti by neměla uniknout ani nařízení vlády, např. o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou, nebo o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky. S nejdůležitějšími změnami právních předpisů, které Vám s touto aktualizací program WINLEX přináší, se můžete seznámit na druhé straně dopisu.

WINLEX k 1. září 2015 obsahoval například tyto předpisy:

 • zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a další související zákony,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
 • zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
 • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti,
 • nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát,
 • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek,
 • nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou,
 • nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky,
 • nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance,
 • nové vyhlášky o regulaci cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství, v plynárenství a za činnost operátora trhu,
 • vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům,
 • nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další.

Zařazeny byly rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a nové komentáře k jednotlivým právním normám.