Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2015

Novinky ve verzi WINLEX 2015, stav k 1. 5. 2015

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2015, stav k 1. 5. 2015
Předchozí verze: WINLEX 2015, stav k 1. 4. 2015
K dispozici od: 3. 5. 2015

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. květnu 2015 přes 420 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 8 800 předpisů různé právní síly.

WINLEX 2015, stav k 1. 5. 2015 - dopis k nové verzi

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Nová verze programu WINLEX přinesla mnoho významných změn. Mezi ty nejdůležitější patřila novelizace zákona o dani z nemovitých věcí, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení nebo také zákona o veřejných zakázkách. Zapomenout jsme však nemohli ani na vyhlášku o řidičských průkazech a o registru řidičů a vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady.

WINLEX k 1. květnu 2015 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
 • Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o  změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů),
 • Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona,
 • Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu),
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a řepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993,
 • Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě,
 • Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel,
 • Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
 • Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky,
 • Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání,
 • Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • Materiály z Finančních zpravodajů č. 1 a 2/2015, zejména:
 • Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení,
 • Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2014 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • Pokyn GFŘ D - 21 k promíjení příslušenství daně a velmi důležitý Pokyn GFŘ D - 22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.