Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 10. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 10. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 10. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 9. 2014
K dispozici od: 2. 10. 2014

Nová verze programu WINLEX obsahovala k 1. říjnu 2014 přes 190 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 8 200 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. říjnu 2014 obsahoval například tyto předpisy:

 • Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (přes 40 důležitých změn, které nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2014 a dnem 1. 1. 2015),
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška),
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady),
 • Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie,
 • Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku,
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích),
 • Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu,
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza,
 • Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR, včetně důležitých dokumentů z Finančního zpravodaje č. 3 z letošního roku, sdělení České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.