Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 6. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 6. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 5. 2014
K dispozici od: 2. 6. 2014

Do aktualizace programu WINLEX k 1. červnu 2014 bylo zařazeno přes 190 nových a novelizovaných předpisů. Nyní obsahuje více než 7 900 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Nově jsou v programu zařazeny aktuální vzory smluv podle nového občanského zákoníku 2014, podle nového zákona o obchodních korporacích a i podle zákoníku práce, např. varianty smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce jednatele, příkazní smlouvy, smlouvy o výprose, smlouvy o zápůjčce a výpůjčce, řada nájemních smluv včetně nájmu bytu a prostoru sloužícího k podnikání, zástavní smlouvy, pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

Dále je do právních předpisů WINLEX zařazen například zákon, kterým se mění energetický zákon, zákon, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie nebo zákon, kterým se mění zákon o ochraně ovzduší. Je toho samozřejmě ještě více.

WINLEX k 1. červnu 2014 obsahuje například tyto předpisy:

  • zákon, kterým se mění zákon o dobrovolnické službě,
  • zákon, kterým se mění zákon o válečných veteránech,
  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače,
  • vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností,
  • vyhláška, kterou se mění kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
  • vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu,
  • vyhláška, kterou se mění vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd – vše zároveň zapracováno do textů původních norem, takže uživatel má k dispozici aktuální a platná znění těchto předpisů,
  • sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.