Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 1. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 1. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 15. 12. 2013
K dispozici od: 2. 1. 2014

Aktualizace programu WINLEX k 1. 1. 2014 obsahovala více než 7 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti stavu k 15. 12. 2013, kdy vyšla mimořádná aktualizace, bylo v programu WINLEX obsaženo více než 250 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Nová verze programu WINLEX přináší velmi důležité změny a novinky v legislativě. Je zde například obsaženo zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů, které souvisí s rekodifikací soukromého práva. Toto zákonné opatření obsahuje 843 změn, vstupů do zákona o daních z příjmů, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách a zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Změny, které tyto normy přinášejí, jsou zapracovány do textů příslušných zákonů, a k dispozici tak nyní máte úplná znění více než 130 norem v aktuálním stavu k 1. lednu 2014.

V aktualizaci pochopitelně nechybí aktuální znění nového občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. Z dalších důležitých změn uveďme třeba novelu zákona o dani z nemovitých věcí. Mezi důležité novely patří změny zákona o podporovaných zdrojích energie, zákona o ochraně spotřebitele nebo také živnostenského zákonaobčanského soudního řádu.

WINLEX k 1. lednu 2014 dále obsahuje například:

 • zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů,
 • vyhlášku k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášku),
 • nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,
 • nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě,
 • zákon o zrušení karty sociálních systémů,
 • zákon o zvláštních řízeních soudních,
 • zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
 • zákon o povinném značení lihu, prováděcí vyhláška k němu a změny zákonů s tím související,
 • nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014,
 • novelu insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích,
 • novelu vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy,
 • novelu tiskového zákona,
 • novelu zákona o sociálních službách,
 • novelu zákona o matrikách,
 • nové nařízení vlády o technických požadavcích na hračky,
 • novelu vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví,
 • novelu vyhlášky o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích,
 • novelu vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
 • zákon o směnárenské činnosti,
 • novelu zákona o důchodovém pojištění,
 • novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu,
 • vyhlášku o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Zařazeny jsou také závažné novelizace vyhlášek, jež mění vyhlášky, kterými se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví – pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, pro zdravotní pojišťovny a také novelizace technické vyhlášky o účetních záznamech.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.