Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 9. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 9. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 8. 2013
K dispozici od: 1. 9. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 9. 2013 obsahuje plná znění více než 7 100 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaciMěsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Z těch nejnověji zařazených předpisů uvádíme například nový zákon o investičních společnostech a fondech a řadu prováděcích nařízení a vyhlášek k tomuto zákonu, významný zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a za zmínku jistě stojí také nový zákon o katastru nemovitostí. WINLEX obsahuje množství důležitých nálezů Ústavního soudu a nových vyhlášek. Vaší pozornosti by neměly uniknout také novelizované předpisy, jejichž seznam najdete v následujícím seznamu.

WINLEX k 1. září obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o daních z příjmů,
 • obchodního zákoníku,
 • zákona o silničním provozu,
 • zákona o pohonných hmotách,
 • zákona o státním podniku,
 • zákona o České národní bance,
 • zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zákona o finančních konglomerátech,
 • zákona o cenných papírech,
 • insolvenčního zákona,
 • zákona o insolvenčních správcích,
 • zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd,
 • autorského zákona,
 • zákoníku práce,
 • zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců,
 • zákona o cestovních dokladech,
 • zákona o elektronických komunikacích,
 • zákona o poštovních službách,
 • zákona o loteriích,
 • zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů,
 • zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 • zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou,
 • zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
 • zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku,
 • nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
 • nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení,
 • vyhlášky o postupech při výkonu exekuční a další činnosti,
 • vyhlášky o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců,
 • vyhlášky o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů,
 • vyhlášky o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky,
 • vyhlášky o registraci léčivých přípravků,
 • vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady,
 • řady školských vyhlášek a některých vyhlášek z oblasti zemědělství, dotací v zemědělství a veterinární péče atd.

Mezi nově zařazené předpisy patří například:

 • zákon o státním občanství České republiky,
 • zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
 • zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem,
 • zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond,
 • vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
 • vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí,
 • vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv,
 • vyhláška o energetických specialistech,
 • vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam,
 • teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání,
 • vyhláška o kontrole klimatizačních systémů,
 • vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
 • vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů,
 • vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
 • vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů a jiné.

Průběžně byly v uplynulém období do právních předpisů WINLEX doplněny všechny významné pokyny a informace GFŘ a MF ČR - k dani z nemovitostí, k dani z přidané hodnoty a dokumenty zveřejněné ve Finančních zpravodajích č. 4 až 7 a dále pak některé informace České národní banky, Ministerstva průmyslu a obchodu a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.