Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2013

Novinky ve verzi WINLEX 2013, stav k 1. 5. 2013

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2013, stav k 1. 5. 2013
Předchozí verze: WINLEX 2013, stav k 1. 4. 2013
K dispozici od: 2. 5. 2013

Aktualizace programu WINLEX k 1. 5. 2013 obsahuje plná znění více než 6 500 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Předplatitelé programu WINLEX obdrželi tuto květnovou verzi poštou na instalačním CD.

Oproti stavu k 1. 1. 2013, tedy k verzi, která byla k dispozici na předešlém instalačním CD, je v produktu obsaženo více než 500 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.
Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Mezi nejdůležitější změny v květnové verzi programu WINLEX patří novelizace zákona o daních z příjmů, zákona o spotřebitelském úvěru, rozsáhlá novelizace zákona o léčivech nebo zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zabezpečení. Nemůžeme zapomenout ani na novelizaci zákona o pojistném na zdravotní zabezpečení.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi patří například rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013, dále zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty nebo zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.

Výběr z novelizovaných předpisů

WINLEX k 1. květnu obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o platu a dalších náležitostech představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
 • Ústavy České republiky,
 • zákona o silniční dopravě,
 • zákona o silničním provozu,
 • zákona o technických požadavcích na výrobky,
 • některých zákonů v oblasti pojišťovnictví,
 • vysokoškolského zákona,
 • zákona o zdravotních službách,
 • zákona o specifických zdravotních službách,
 • zákona o integrované prevenci,
 • nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
 • nařízení vlády o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem,
 • nařízení vlády o technických požadavcích na hračky,
 • vyhlášky, kterou se provádí zákon o civilním letectví,
 • řady vyhlášek o ochraně hospodářských zvířat,
 • vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na kosmetické výrobky,
 • vyhlášky o podmínkách ukládání odpadů na skládkách,
 • některých cenových vyhlášek,
 • vyhlášky o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
 • vyhlášky o dokumentaci staveb,
 • vyhlášky, kterou se vydává dopravní řád drah,
 • vyhlášky o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
 • vyhlášky o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření a další.

Nově zařazené předpisy

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například:

 • zákon o obětech trestných činů,
 • zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních,
 • zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití,
 • nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách,
 • nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 • vyhláška o energetické náročnosti budov,
 • vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče),
 • vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech,
 • sdělení o Smlouvách k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
 • řada důležitých pokynů Ministerstva financí a GFŘ k daním a účetnictví od 1. ledna 2013,
 • nové mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána, včetně smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • některá sdělení a informace České národní banky a Ministerstva průmyslu a obchodu atd.