Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 4. 2012

Novinky ve verzi WINLEX, stav k 1. 4. 2012

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2012, stav k 1. 4. 2012
Vztaženo k verzi: WINLEX 2012, stav k 1. 1. 2012
K dispozici od: 2. 4. 2012

Verze programu WINLEX k 1. 4. 2012 obsahovala plná znění více než 5 300 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Oproti stavu k 1. 9. bylo v produktu obsaženo 390 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

Toto mimořádně dříve vydávané CD (tradičně vychází druhé CD v roce s verzí květnovou) přineslo důležitou novelu zákona o veřejných zakázkách a nové normy provádějící reformu zdravotnictví. Patří mezi ně:

 • zákon o zdravotních službách,
 • zákon o specifických zdravotních službách,
 • novela zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 • novela zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a
 • předpisy související s těmito zákony.

Neustále sledujeme legislativní vývoj. Od červnové měsíční aktualizace (aktualizace k 1. červnu 2012) obsahuje WINLEX nový občanský zákoník, který se svými 3081 paragrafy představuje nejrozsáhlejší legislativní projekt od dob první Československé republiky. Tato norma rovněž ruší 238 dosud platných právních předpisů. Přestože tento zákon nabyde účinnosti až 1. ledna 2014, máte jej od nás k dispozici s dostatečným předstihem a můžete se s ním včas seznámit.

V programu WINLEX se také setkáte s novým zákonem o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) se 786 paragrafy, jehož související zákon ruší podstatné části obchodního zákoníku a dalších norem. Naší pozornosti neušel ani nový zákon o mezinárodním právu soukromém, který rovněž od 1. ledna 2014 nahradí přes padesát let starý dosavadní zákon řešící tuto oblast.

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. dubnu obsahuje mimo jiné novely těchto předpisů:

 • zákona o zaměstnanosti,
 • zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů,
 • zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
 • zákona o převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby,
 • předpisů souvisejících s reformou dohledu nad finančním trhem v EU,
 • Ústavy České republiky,
 • zákona o obcích,
 • zákona o rodině,
 • zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • advokátního tarifu,
 • vyhlášky o odměně a náhradách soudního exekutora,
 • vyhlášky o technických požadavcích na stavby,
 • vyhlášky o technických prohlídkách a měření emisí vozidel,
 • vyhlášky o řidičských průkazech,
 • vyhlášky o potravinách určených pro zvláštní výživu,
 • vyhlášky o ekologickém zemědělství,
 • vyhlášky o přijímacím řízení ke studiu na středních školách atd.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například:

 • zákon o Celní správě České republiky,
 • zákon o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu,
 • zákon o ukládání oxidu uhličitého,
 • vyhláška o technických silničních kontrolách,
 • nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku,
 • nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům,
 • vyhláška o přípravcích na ochranu rostlin,
 • důležité mezinárodní smlouvy a sdělení Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České národní banky a další.