Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2012

Novinky ve verzi WINLEX 2012, stav k 1. 1. 2012

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2012, stav k 1. 1. 2012
Vztaženo k verzi: WINLEX 2011, stav k 1. 9. 2011
K dispozici od: 4. 1. 2012

Verze programu WINLEX k 1. 1. 2012 obsahovala plná znění více než 5 100 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Oproti stavu k 1. 9. tato aktualizace zahrnovala 390 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. lednu obsahuje například důležité novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o daních z příjmů, rozpočtových pravidel, vyhlášek k provedení zákona o účetnictví a českých účetních standardů a dalších daňových norem souvisejících s počátkem zásadní daňové reformy, rozsáhlé novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, nařízení vlády o platových poměrech, katalozích prací, vyhlášek o cestovních náhradách v roce 2012 a dalších pracovněprávních a mzdových a platových předpisů, novelizace zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, zákona o loteriích, zákona o nemocenském pojištění, zákona o důchodovém pojištění, zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a řadu novelizací norem v souvislosti s úspornými opatřeními v systému sociální a zdravotní péče, důležité novelizace obchodního zákoníku, zákona o přeměnách obchodních společností, občanského zákoníku. Nechybí v něm novelizace školského zákona, zákona o elektronických komunikacích, veterinárního zákona, energetického zákona, zákona o silničním provozu, nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného za užívání vybraných pozemních komunikací, vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky o užívání zpoplatněných pozemních komunikací, zákona o správních poplatcích, zákona o místních poplatcích občanského soudního řádu, advokátního tarifu, trestního zákona, trestního řádu, zákona o Rejstříku trestů, zákona o znalcích a tlumočnících a dalších.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a předpisy související, zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, některé nové zákony spjaté s reformou důchodového systému a zdravotní péče včetně úhradových vyhlášek pro rok 2012, nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima, nový zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů, nový zákon o chemických látkách, vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, vyhláška o průmyslové bezpečnosti, vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech, nové mezinárodní smlouvy, legislativa EU a nové pokyny, opatření a stanoviska Ministerstva financí k daňové a účetní problematice, včetně nového pokynu GFŘ č. D - 6 k uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů.

Mimořádná verze programu WINLEX k 15. lednu 2012

Sledujeme za vás legislativní vývoj, a to jak přírůstky ve Sbírce zákonů, tak další zdroje, například nové informace a pokyny Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Protože v posledních dnech bylo zveřejněno několik důležitých dokumentů, které se Vám mohou už teď hodit, rozhodli jsme se s nimi nečekat až na začátek února, kdy vyjde další z plánovaných měsíčních aktualizací programu WINLEX. Připravili jsme pro vás mimořádné vydání programu WINLEX, které obsahuje:

  • Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob pro rok 2012,
  • Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2012.

Oba dokumenty mají sice ve svém názvu rok 2012, dotýkají se však i problematiky daňového přiznání za zdaňovací období 2011.

Nejen podnikající fyzické osoby a daňoví poradci by měli věnovat pozornost také těmto dokumentům:

  • Pokyn GFŘ-D-7 k postupu správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek,
  • Pokyn GFŘ-D-8, Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2011 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Aktualizace dále mj. obsahuje důležitou novelizaci zákona o zaměstnanosti. Novela zavádí definici výkonu práce cizincem bez platného povolení k pobytu jako zvláštní typ nelegální práce a definuje nové skutkové podstaty přestupku a správního deliktu umožnění výkonu nelegální práce. Přiřazuje také příslušné pokuty.

Dále je v aktualizaci zařazeno nové nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě.