Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2011

Novinky ve verzi WINLEX 2011, stav k 1. 9. 2011

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2011, stav k 1. 9. 2011
Vztaženo k verzi: WINLEX 2011, stav k 1. 5. 2011
K dispozici od: 7. 9. 2011

Verze programu WINLEX k 1. 9. 2011 obsahovala plná znění více než 4 900 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva. Oproti stavu k 1. 5. tato aktualizace zahrnovala 390 novelizovaných nebo nově zařazených norem různé právní síly.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. září obsahuje mimo jiné novelizace zákona o dani z nemovitostí, devizového zákona, občanského zákoníku, zákona o úpravě vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona o veřejných zakázkách, zákona o platebním styku, zákona o kolektivním investování, zákoníku práce, zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky o schvalování technické způsobilosti provozu vozidel na pozemních komunikacích, nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného za užívání vybraných pozemních komunikací, a dále novelizace zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, zákona o státní památkové péči, zákona o hornické činnosti, zákona o drahách, energetického zákona, zákona o rostlinolékařské péči, zákona o odpadech, zákona o důchodovém pojištění, zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o advokacii, trestního řádu, zákona o Policii ČR, zákona o Celní správě ČR, zákona o soudech a soudcích, zákona o soudních poplatcích, nařízení vlády o technických požadavcích na strojová zařízení, vyhlášky o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, vyhlášky o přídatných látkách při výrobě potravin a další.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například zákon o oběhu bankovek a mincí, vyhláška o platebním styku s neodvolatelností zúčtování, vyhláška o stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách, vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, vyhláška o rozsahu a náležitostech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vyhláška o hygienických požadavcích na koupaliště, sauny a pískoviště, vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání, nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, nové mezinárodní smlouvy, legislativa EU a nové pokyny, opatření a stanoviska Ministerstva financí k daňové a účetní problematice.

NOVINKA - aktualizace každý měsíc

Zatímco do květnové verze jsme pro vás připravili úpravy pro komfortnější práci s programem, s touto verzí programu přichází další zásadní novinka, kterou oceníte zejména v případě, že potřebujete mít rychlejší přehled o aktuální legislativě. Každý měsíc si budete moci ze Zákaznického centra stáhnout novou aktualizaci programu WINLEX. O tom, že je v Zákaznickém centru připravena další měsíční aktualizace ke stažení, vás budeme informovat elektronickým zpravodajem Aktualizace online.