Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2011

Novinky ve verzi WINLEX 2011, stav k 1. 5. 2011

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2011, stav k 1. 5. 2011
Vztaženo k verzi: WINLEX 2011, stav k 1. 1. 2011
K dispozici od: 6. 5. 2011

Aktualizace právního systému WINLEX k 1. 5. 2011 obsahovala plná znění více než 4 700 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.
Oproti předchozí verzi tato aktualizace zahrnovala 231 novelizovaných a 212 nově zařazených právních norem.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. květnu obsahuje mimo jiné novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o daních z příjmů, českých účetních standardů, zákona o dani silniční, daňového řádu, zákona o spotřebních daních, živnostenského zákona, zákona o regulaci reklamy, zákona o léčivech, zákona o veřejných zakázkách, zákona o elektronickém podpisu, zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti, zákona o životním a existenčním minimu, zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, zákona o nemocenském pojištění, zákona o důchodovém pojištění, stavebního zákona, autorského zákona, zákona o státní sociální podpoře, zákona o sociálních službách, občanského zákoníku, občanského soudního řádu, insolvenčního řádu, zákona o obalech, zákona o návykových látkách, zákona o odpadech, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o základních registrech, zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o pohonných hmotách, zákona o technických požadavcích na výrobky, vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami atd.

Mezi nově zařazené předpisy v této verzi programu patří například nové pokyny, informace a stanoviska Ministerstva financí zejména k novému daňovému řádu a zákonu o dani z přidané hodnoty po 1. dubnu 2011, zákon o Úřadu práce České republiky, zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv, vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot, vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků, vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny, vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, nařízení o technických požadavcích na hračky, sdělení České národní banky, nové nálezy Ústavního soudu, mezinárodní smlouvy a další.

Historická znění předpisů a další novinky v ovládání

Do květnové verze programu WINLEX jsme rozšířili rejstřík, a to o nová témata věnovaná daňovému řádu. Setkat se můžete také s novinkami a změnami, které vám poskytnou větší komfort při jeho používání. U řady předpisů je teď dostupná historie úplných znění. Mezi různými verzemi úplných znění se můžete přepínat pomocí tabulky v hlavičce dokumentu. Stejnou funkci plní také šipky s odkazy nalevo od konkrétních ustanovení, kterých se změny týkají. Nově přidaný filtr na záložce Hledat by Vám měl zase usnadnit hledání dokumentů. Jde o stejný filtr jako na záložce Obsah a můžete jím určit, zda se má zadaný výraz hledat pouze v úplných zněních předpisů, nebo pouze v novelách, resp. ve všech typech předpisů. Nejen tyto nové možnosti ovládání programu jsou popsány v přepracované nápovědě dostupné pomocí klávesy F1.