Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 9. 2010

Novinke ve verzi WINLEX 2010, stav k 1. 9. 2010

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2010, stav k 1. 9. 2009
Vztaženo k verzi: WINLEX 2010, stav k 1. 5. 2010
K dispozici od: 7. 9. 2010

Aktualizace právního systému WINLEX k 1. 9. 2010 obsahovala plná znění více než 4 200 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti předchozí verzi tato aktualizace zahrnovala 312 nově zařazených a novelizovaných právních norem.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

Do této verze programu WINLEX byla zařazena řada nových předpisů, např. nový zákon o spotřebitelském úvěru, zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů (zapracováno v příslušných zákonech), zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, nařízení vlády o veřejných službách v přepravě cestujících, nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání, nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců v zahraničí, nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot, nové nálezy Ústavního soudu České republiky, řada nových přepisů z legislativy Evropské unie, nové pokyny a informace Ministerstva financí k daňové a účetní problematice a další.

K novelizovaným předpisům obsaženým v zářijové verzi programu WINLEX patří obchodní zákoník a občanský soudní řád, zákon o daních z příjmů a zákon o veřejných zakázkách. Dále WINLEX k 1. září obsahuje novely zákonů o ochraně ovzduší, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, o elektronických komunikacích, o cestovních dokladech, o nemocenském pojištění, o zdravotnických prostředcích, o zaměstnanosti, o obecně prospěšných společnostech, o odpadech (včetně prováděcích vyhlášek) a o vodách. K novelizovaným předpisům patří také vyhláška o dalším studiu, vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy, vyhláška o registraci léčivých přípravků, vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, vyhláška o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem atd.