Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 5. 2010

Novinky ve verzi WINLEX 2010, stav k 1. 5. 2010

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2010, stav k 1. 5. 2009
Vztaženo k verzi: WINLEX 2010, stav k 1. 1. 2010
K dispozici od: 4. 5. 2010

Aktualizace právního systému WINLEX k 1. 5. 2010 obsahovala plná znění více než 4 100 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti předchozí verzi tato aktualizace zahrnovala 230 nově zařazených a novelizovaných právních norem.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. květnu obsahuje významné novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, živnostenského zákona, soudního řádu správního a zákona o elektronickém podpisu. Dále obsahuje novelizace nařízení vlády o výši časových poplatků a mýtného za užívání určených pozemních komunikací, nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků a poplatků za prodlení podle občanského zákoníku, nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhlášky, kterou se provádí zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích, vyhlášky o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, vyhlášky k provedení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, nařízení vlády o provádění agroenviromentálních opatření, vyhlášky o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, vyhlášky o registraci léčivých přípravků, vyhlášky o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady, vyhlášky, kterou se stanoví technické podmínky požární ochrany, vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a mnoho dalších.

Mezi nově zařazené patří např. zákon o krajském referendu, vyhláška o platebním systému s neodvolatelností zúčtování, vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních, dále České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle zákona č. 410/2009 Sb.

V květnové aktualizaci právních předpisů WINLEX jsou k dispozici rovněž nové nálezy Ústavního soudu České republiky nebo Listina základních práv Evropské unie.