Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 1. 2010

Novinky ve verzi WINLEX 2010, stav k 1. 1. 2010

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2010, stav k 1. 1. 2009
Vztaženo k verzi: WINLEX 2009, stav k 1. 9. 2009
K dispozici od: 8. 1. 2010

Aktualizace právního systému WINLEX k 1. 1. 2010 obsahovala plná znění více než 4 000 právních předpisů především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Oproti předchozí verzi tato aktualizace zahrnovala 410 nově zařazených a novelizovaných právních norem.

 

Novelizované a nově zařazené předpisy

WINLEX k 1. lednu obsahuje komplex zákonů, kterými se mění některé zákony v souvislosti s přijetím státního rozpočtu na rok 2010, tzv. Janotův balíček, např. novelizace zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí, zákona o pojistném na sociální zabezpečení, zákona o nemocenském pojištění, zákona o sociálních službách a zákona o zaměstnanosti. Dále obsahuje významné novelizace zákona o správě daní a poplatků, obchodního zákoníku, zákona o bankách, zákona o soudních exekutorech, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, nařízení vlády o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a dalších zákonů.

Mezi nově zařazené předpisy patří např. nový trestní zákoník a předpisy jej provádějící, nový zákon o platebním styku, zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, vyhláška o cestovních náhradách v tuzemsku i v zahraničí, vyhláška, kterou se provádí zákon o cenách, vyhláška, kterou se provádí zákon o pojišťovnictví, vyhláška o směnárenské činnosti, vyhláška o stanovení hodnot bodů aj.

Do zákonů a předpisů WINLEX byla zařazena také Lisabonská smlouva a konsolidovaná znění evropských smluv, která z ní vyplývají. Součástí novelizace jsou i nejnovější pokyny, stanoviska, informace a sdělení Ministerstva financí k daňové a účetní problematice.