Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Účtování speciálních operací > Vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet)

4.1 Vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet)

Celou problematiku zápočtu upravuje občanský zákoník. O vzájemném vyrovnání se většinou sepisuje dohoda o vzájemných zápočtech, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek. Jestliže jedna ze stran nemá o započtení zájem, je možné provést zápočet jednostranným úkonem, pokud jeden z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení.

V praxi mohou nastat dva případy:

 • Částky vzájemně započtených pohledávek se rovnají a neexistuje tedy rozdíl mezi započtenými pohledávkami a závazky.
 • Částky vzájemně započtených pohledávek se nerovnají a jedné straně vzniká doplatek.

Příprava na vzájemné vyrovnání

Před prvním zaúčtováním vzájemného vyrovnání doplňte účtový rozvrh a předkontace:

 • Účet pro zápočty
  Pro vzájemné zápočty doporučujeme vytvořit z účtu 395 samostatný analytický účet, například 395001 – Vzájemné zápočty.
 • Předkontace
  Pro agendu Interní doklady doplňte předkontaci 395001/311000 – Zápočet pohledávky a předkontaci 321000/395001 – Zápočet závazku.

Při účtování vzájemných zápočtů můžete v programu POHODA postupovat dvěma způsoby:

Postupná likvidace dokladů prostřednictvím povelu Likvidace výběrem →

Tento postup využijete v případě, že budete započítávat doklady v různých měnách.

 • Do agendy Interní doklady vložte nový záznam. Zvolte záložku Likvidace a pravým tlačítkem myši otevřete místní nabídku, ve které vyberte povel Přidat likvidaci výběrem →. POHODA vám automaticky nabídne seznam neuhrazených pohledávek a závazků.

 • Ze seznamu pohledávek a závazků k likvidaci vyberete doklad pro vzájemnou likvidaci s nižší částkou (např. pohledávka ve výši 15 000 Kč) a likvidaci potvrdíte. Na záložky Položky dokladu a Likvidace program POHODA automaticky doplní nový řádek, který se týká úhrady dokladu, a nastaví předkontaci podle druhu dokladu (u pohledávky půjde o účty 395/311).
 • Poté na stejném interním dokladu přidáte likvidaci dalšího dokladu. Je-li závazek na vyšší částku, než byla likvidovaná pohledávka, zlikvidujete jej částečně (v tomto případě na 15 000 Kč). Likvidaci potvrdíte. POHODA přidá nový záznam na záložky Likvidace a Položky dokladu a nastaví předkontaci (u závazku půjde o účty 321/395).
Do seznamu pohledávek a závazků si můžete přidat sloupec Pár. sym., který vám usnadní výběr dokladů podle párovacího symbolu. Pravým tlačítkem myši vyvoláte místní nabídku, ve které zvolíte povel Sloupce… V seznamu sloupců zatrhnete Pár. sym. a svůj výběr potvrdíte tlačítkem OK.

>

Hromadná likvidace pohledávek a závazků prostřednictvím povelu Vzájemný zápočet

Tento postup využijete v případě, kdy budete započítávat doklady ve stejných měnách.

 • V agendě Interní doklady vložíte nový záznam (doklad). Vyberete firmu, pro kterou chcete vzájemný zápočet provést. V nabídce Záznam/Přenos → zvolíte povel Vzájemný zápočet →. POHODA se přepne do agendy Vzájemné zápočty, kde budou vyfiltrovány pouze doklady vytvořené pro danou firmu.
 • Klávesovou zkratkou ALT+X nebo dvojklikem myši vyberete doklady, pro které chcete vzájemný zápočet provést. Vybrané doklady se označí žlutou barvou. Pokud jsou částky obou stran (pohledávek a závazků) shodné, můžete použít povel Vytvořit zápočet. V případě, že se hodnota pohledávek a závazků nerovná, vyberte povel Částečně započíst. V dialogovém okně zadejte částku do pole K zápočtu a potvrďte tlačítkem Započíst. Hodnota pohledávek a závazků se po úpravě částky rovná, takže můžete zvolit povel Vytvořit zápočet.
 • POHODA přidá nové záznamy na záložky Likvidace, Doklady a Položky dokladu včetně nastavení příslušné předkontace.
Celková hodnota vybraných pohledávek a závazků je pro kontrolu zobrazena ve stavovém řádku programu.
K vytvořenému internímu dokladu si můžete vytisknout dohodu o vzájemném zápočtu, kterou obě strany podepíší.
Agenda Adresář nabízí tiskovou sestavu Doklady pro vzájemné zápočty, kde naleznete soupis pohledávek a závazků pro vzájemné zápočty vybraných obchodních partnerů.

Ve formuláři interního dokladu v poli Členění DPH vyberete možnost Nezahrnovat do přiznání k DPH a doklad uložíte. Ve formuláři jsou obě částky sečteny (30 000 Kč), což však zaúčtování částek nijak neovlivní. Na záložce Likvidace si můžete prohlédnout likvidované pohledávky a závazky, na záložce Zaúčtování uvidíte, jak byly započtené platby účtovány.

Vzájemný zápočet je možné provádět také v cizí měně. Pro vytvoření zápočtu nejprve založte interní doklad v cizí měně, zadejte kurz zápočtu, vyberte obchodního partnera a teprve poté zvolte povel Vzájemný zápočet →v nabídce Záznam/Přenos →. Tento způsob provedení vzájemného zápočtu umožňuje proti sobě započítávat pouze doklady vystavené ve stejné měně.

Kontrola vzájemných zápočtů

Jestliže jste si pro účtování vzájemného vyrovnání vyhradili samostatný účet, je kontrola jednoduchá. Zůstatek účtu musí být nulový a zjistíte ho například v sestavě Obraty účtů analyticky, kterou najdete v agendě Účtová osnova.

Příklad: Účetní jednotka ABC se s firmou XYZ dohodla na vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků a sepsaly spolu smlouvu o vzájemných zápočtech. Pohledávka společnosti ABC na 15 000 Kč bude započtena proti dvěma závazkům společnosti ABC ve výši 10 000 Kč a 7 000 Kč. Zbylou částku 2 000 Kč uhradí společnost ABC hotově. Povšimněte si, že závazek číslo 2 se uhradí pouze do výše pohledávky, ve vzájemném zápočtu na něj zbývá pouze 5 000 Kč.

AgendaOperaceČástkaMDDal
Interní dokladyPohledávka15 000395311
Závazek číslo 110 000321395
Závazek číslo 25 000321395
PokladnaDoplatek závazku číslo 22 000321211