Odemkněte potenciál systému POHODA

6.1 Daň z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob

V programu TAX je možné zpracovat jak běžné Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak i Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky). Druhý zmíněný formulář vyplňují poplatníci, kteří mají podle zákona o daních z příjmů příjmy pouze dle § 6 Příjmy ze závislé činnosti a tyto příjmy nepředstavují příjmy ze zahraničí.

Formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí. V případě, že jste přiznání vytvořili automatickým zavedením dat z programu POHODA, stačí jednotlivé sekce postupně projít a doplnit. Program TAX umožňuje také naimportovat soubor ve formátu .xml, případně .p7s v případě, že máte program POHODA nainstalovaný na jiném PC než program TAX nebo máte vytvořen soubor s daňovým přiznáním v uvedeném formátu.

Součástí přiznání jsou i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Program TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven.

Daň z příjmů fyzických osob

V případě, že vedete účetnictví či máte příjmy z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů, můžete k daňovému přiznání přiložit výkazy účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha v účetní závěrce) do sekce Výkazy. Takto připojené výkazy budou při elektronickém podání přiznání automaticky odeslány zároveň s přiznáním.

V souladu s platnou legislativou je možné daňové přiznání či přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení odeslat elektronicky, a to pomocí povelu Podat elektronicky, resp. Podat elektronicky OSVČ z nabídky Záznam.

Daň z příjmů právnických osob

Program TAX umožňuje zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a nevýdělečné organizace. V případě příspěvkových organizací a poplatníků, kteří vedou jednoduché účetnictví, je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické načtení účetních dat z programu POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

Vlastníte-li ekonomický systém POHODA, je možné při vystavení přiznání zvolit automatické zavedení dat z tohoto programu. Program TAX umožňuje také naimportovat soubor ve formátu .xml, případně .p7s v případě, že máte program POHODA nainstalovaný na jiném PC než program TAX nebo máte vytvořen soubor s daňovým přiznáním v uvedeném formátu.

K vytvořenému přiznání je možné prostřednictvím sekce Výkazy přiložit rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu v účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, případně účetní závěrku dle mezinárodních účetních standardů. V případě, že jste obchodní korporace, která podle zvláštního právního předpisu nepředává výroční zprávu České národní bance, můžete spolu s daňovým přiznáním podat žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku. Výkazy, které chcete, aby správce daně předal do sbírky listin, označte ve sloupci Sb. listin. V případě elektronického podání daňového přiznání jsou vložené výkazy (včetně případné žádosti) automaticky odeslány na Daňový portál FS společně s přiznáním.

Daň z příjmů právnických osob

V programu TAX je možné k daňovému přiznání vystavit s ohledem na nastavení v sekci Otázky také přílohy: Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu, Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu, Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu, Samostatná příloha k ř. 319 II. oddílu, Příloha č. 2 II. oddílu, Příloha č. 3 II. oddíluSamostatná příloha k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu.

Přiznání k dani z příjmů právnických osob můžete odeslat na daňový portál či prostřednictvím datové schránky na příslušný finanční úřad pomocí povelu Záznam/Podat elektronicky.

Tiskové sestavy pro daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost a daň z příjmů právnických osob lze tisknout volitelně v českém nebo v anglickém jazyce.