Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Leden 2016

Novinky ve verzi Leden 2016

CD PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2016, release 11200
Vztaženo k verzi: PAMICA Září 2015, release 11100
K dispozici od: 12. 1. 2016

Novinky ve verzi Leden 2016

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.
Nejnovější aktualizace: PAMICA, rel. 11207 - k dispozici od 25. 8. 2016.


Online databáze otázek a odpovědí k programu PAMICA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
MzdyPracovní poměryPAMICA SQL
PersonalistikaAktualizace tiskopisů 
Pracovní místaOstatní 

Mzdy

NovinkaOd 1. ledna 2016 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2016 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 157,68 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 236,43 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 472,68 Kč.

 

NovinkaMaximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 296 288 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušen.

NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2016 činí 108 024 Kč.

NovinkaNařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1. ledna 2016 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2016 činit 9 900 Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, se výše minimální mzdy zvyšuje na 9 300 Kč měsíčně a 55,10 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 242 Kč na 1 337 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2016 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 4 950 Kč.

NovinkaVyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2016 zvyšuje z částky 6 259 Kč na 6 444 Kč.

V agendě Legislativa jsme změnili částku v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, jenž zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.

NovinkaOd 1. 1.  2016 dochází ke zrušení důchodového spoření na základě zákona č. 376/2015 Sb. Ten ruší zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, a zákon č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření.

V agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné byl u zaměstnanců automaticky ukončen typ účast na důchodovém spoření k 12/2015. Od roku 2016 již nejde tento typ použít.

NovinkaČástka normativních nákladů na bydlení se od roku 2016 zvyšuje na 5 858 Kč, a to nařízením vlády č. 395/2015 Sb.

Základní nezabavitelná částka, která nesmí být povinnému sražena, se na základě tohoto nařízení vlády zvyšuje na 6 178,67 Kč. Dále se tím zvyšuje i částka na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, a to na částku 1 544,67 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 268 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

NovinkaPokud hromadně vkládáte složku mzdy O14 Prémie zadané jednicově, můžete nově místo sazby za jednici vložit počet jednic.

NovinkaPAMICA nově při editaci mzdy kontroluje, zda je vyplněný průměrný výdělek pro pracovněprávní účely. Ten je nutný pro správný výpočet mzdy, resp. náhrady u určitých složek mzdy a složek nepřítomnosti.

Pokud nemáte vyplněný průměrný výdělek a je potřeba pro výpočet mzdy, resp. náhrady, PAMICA vás na to upozorní.

Personalistika

NovinkaNa tiskové sestavě Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se automaticky vyplní údaje o vyživovaných dětech, které jsou uvedené u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné.

NovinkaNabídku tiskových sestav v agendě Personalistika jsme rozšířili o Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného.

Tuto sestavu vyplňuje zaměstnavatel na žádost soudu pro účely stanovení výživného. V polích Od měsíce a Do měsíce můžete zvolit, za jaké období příslušného kalendářního roku mají být údaje v sestavě uvedeny.

Novou tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného najdete v sestavách agendy Personalistika.

NovinkaK analýze vývoje hrubých mezd zaměstnanců můžete využít novou tiskovou sestavu Přehled hrubých mezd, kterou najdete v seznamu tiskových sestav agendy Personalistika.

NovinkaPole pro vyplnění státu adresy trvalého bydliště a kontaktní adresy zaměstnance jsme přesunuli z agendy Pracovní poměry do agendy Personalistika. Z tohoto důvodu jsme aktualizovali XSD schéma pro XML import personalistiky a pracovních poměrů v řadě PAMICA SQL.

Jak?Aktualizované XSD schéma najdete ve složce Info/Schema v instalačním adresáři programu PAMICA.

Pracovní místa

NovinkaV nové verzi programu PAMICA se vám už nestane, že byste zadali víckrát pracovní místo se stejnou zkratkou. V případě již vytvořených duplicitních zkratek v agendě Pracovní místa se za ně po stažení verze 11200 automaticky doplní číslo.

Pracovní poměry

NovinkaNa tiskové sestavě Potvrzení o zaměstnání jsme upravili pořadí srážek ze mzdy.

NovinkaPAMICA nově hlídá nastavení odvodů na sociální a zdravotní pojištění při editaci pracovních poměrů s druhem 1–9 v agendě Pracovní poměry.

PAMICA nově hlídá nastavení odvodů na sociální a zdravotní pojištění u některých druhů pracovních poměrů.

Aktualizace tiskopisů

NovinkaV programu PAMICA jsme aktualizovali formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 20
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 22
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2015vzor č. 15
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 10

NovinkaDo programu PAMICA jsme zařadili i aktuální tiskopisy pro Český statistický úřad.

Mezi formuláře upravené podle aktuálních vzorů tiskopisů ČSÚ patří:

Měsíční dotazníkyPrům 1-12, Stav 1-12
Čtvrtletní výkaz o práciPráce 2-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětvíP 3-04 a) a b)

NovinkaV programu PAMICA jsme aktualizovali tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (vzor ČSSZ – 89 621 10 I/2016).

Ostatní

NovinkaTiskové sestavy Výplatní list a Výplatní páska exportované do formátu PDF nyní můžete zabezpečit heslem. Tím zajistíte, že je otevře pouze zaměstnanec, kterému náleží. Bez zadání správného hesla nebude možné PDF soubor otevřít.

Jak?Hesla jde zadat každému zaměstnanci zvlášť v agendě Personalistika na záložce Zaměstnanec v sekci Zabezpečení sestav heslem.

Každý zaměstnanec může mít své heslo k tiskovým sestavám Výplatní list a Výplatní páska exportovaným do formátu PDF.

Jak?U uvedených sestav poté prostřednictvím povelu Zabezpečit PDF heslem zvolíte, zda se sestavy mají zabezpečit, či nikoliv. Povel naleznete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně Tisk. Pokud heslo u zaměstnance nenastavíte, k zabezpečení PDF dokumentu nedojde.

U sestav Výplatní list a Výplatní páska můžete nastavit, zda budou zabezpečené heslem.

NovinkaPřipravili jsme pro vás další způsob třídění záznamů, který je ještě více zpřehlední. Záznamy si můžete jednoduše označit pomocí barev a dále s nimi pracovat.

Třídění záznamů vám usnadní nová agenda Štítky záznamů, kterou otevřete z hlavní nabídky Seznamy. Už v základu jsou v agendě připravené výchozí barvy štítků, lehce v ní však vytvoříte štítky nové či upravíte ty stávající. Výchozí barvy štítků doporučujeme přejmenovat, abyste si lépe zapamatovali, k čemu je jaká barva určená. Štítky pak můžete snadno přiřadit jednotlivým záznamům.

Jak?Štítky je možné přednastavit pro agendy Činnosti, Doklady, Mzdy, Personalistika, Pracovní místa, Pracovní poměry, Příkazy k úhradě, Střediska, Uchazeči, Výběrová řízení a Zakázky. Pokud je chcete používat ve všech výše uvedených agendách, vyberte v agendě Štítky záznamů v poli Agenda typ Pro všechny agendy.

Jak?Existuje několik způsobů, jak připravené štítky v agendách používat. Jednak jsou přístupné z místní nabídky vyvolané nad sloupcem Štítky. Tento sloupec si však musíte v uvedených agendách nejprve přidat. Další cestou, jak seznam štítků vyvolat, je z nabídky Záznam/Označení. Štítky je tedy možné k jednotlivým záznamům přiřadit přímo z dané nabídky nebo přenosem z agendy Štítky záznamů, do které se přepnete pomocí povelu Štítky záznamů -> ze stejné nabídky.

Jak?Posledním způsobem je hromadné vložení štítků k jednotlivým záznamům. V tomto případě stačí vybrat požadované záznamy a zvolit povel Upravit štítky záznamů… z nabídky Záznam/Editace. Pomocí této funkce můžete hromadně vybrané štítky jak odebrat, tak i přidat (vybrané štítky se přidají pouze k těm záznamům, u kterých zatím nejsou přiřazeny), anebo nastavit (vybrané štítky se přidají ke všem záznamům bez ohledu na stávající obsah).

Díky použití štítků bude vaše práce v programu PAMICA daleko přehlednější. Pomocí dynamických záložek sloupce Štítky si totiž záznamy můžete také jednoduše filtrovat a dále s nimi pracovat. K jednotlivým záznamům je však možné vložit maximálně 10 štítků. Pomocí tiskové sestavy Soupiska záznamů se štítkem pak snadno zjistíte všechny záznamy, u kterých jste příslušný štítek použili.

Třídění záznamů vám půjde zase o něco snáz díky agendě Štítky záznamů. Jednotlivé záznamy si můžete barevně odlišit.

NovinkaV základní řadě PAMICA můžete nově při zálohování databáze účetní jednotky zálohovat také systémovou databázi.

PAMICA SQL

NovinkaVybrané agendy programu PAMICA SQL je nyní možné rozšiřovat o libovolná datová pole.

Systém volitelných parametrů je dostupný v agendách Činnosti, Číselné řady, Personalistika, Pracovní poměry, Střediska a Zakázky. Volitelná pole můžete použít k evidenci, vložit na tiskové sestavy nebo je využít pro třídění a výběr záznamů.

Jak?Použití volitelných parametrů aktivujete v agendě Globální nastavení/Volitelné parametry prostřednictvím volby Povolit použití volitelných parametrů. Po uložení se v nabídce Nastavení zpřístupní agenda Volitelné parametry, ve které nastavíte parametry pro vybrané agendy. Tyto parametry můžete následně rozvrhnout ve formulářích jednotlivých agend pomocí povelu Úprava formuláře, který vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši. Agenda Nastavení/Volitelné parametry/Uživatelské seznamy slouží k definování seznamů použitelných při návrhu polí v agendě Volitelné parametry a poté k použití v jednotlivých agendách.

V řadě PAMICA SQL si můžete pomocí agendy Volitelné parametry přidat další datová pole pro vybrané agendy.

NovinkaDalší novinkou je možnost vytvořit uživatelskou agendu.

V nové uživatelské agendě můžete například evidovat pracovní pomůcky nebo přehledně sledovat čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Jak?Uživatelská agenda se vytvoří, jakmile provedete nastavení v agendě Volitelné parametry, kde v poli Agenda zvolíte možnost Uživatelská agenda. Následně můžete pomocí záložek Parametry agendyParametry položek přidávat údaje různých datových typů pro tuto agendu, podobně jako v případě definování ostatních volitelných parametrů. Nová agenda se zpřístupní v nabídce Uživatelské agendy, kde také provedete rozvržení navolených údajů ve formuláři agendy, resp. na záložce Položky dokladu.

Pro jednotlivé uživatelské agendy lze nastavit vlastní číselnou řadu a používání složky dokumentů firmy. Samotnou manipulaci se soubory a zobrazení souborů zajišťuje záložka Dokumenty, kterou najdete v konkrétní uživatelské agendě. Dále je možné vytvářet a používat vlastní tiskové sestavy.

nahoru