Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2016

Update PAMICA, rel. 11207

K dispozici od: 25. 8. 2016

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2016, rel. 11200 (resp. 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206).

Popis updatu:

Ostatní

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2017 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e - Podání (VREP).

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11206 ze dne 26. 7. 2016:

Mzdy

 • Při tisku Výplatní pásky pomocí povelu Tisknout vše do PDF, se již u zaměstnanců s více pracovními poměry, správně vytisknou všechny složky mzdy a nepřítomnosti.
 • Počet dnů dovolené na kontrolní sestavě složek nepřítomnosti se nyní uvádí s přesností na půl dne.

PAMICA SQL

 • Pokud máte v agendě Účetní jednotky/Databáze/Nastavení SQL serveru omezen počet záznamů, které se načtou při otevření příslušné agendy, lze již přidat další záznamy pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+End, příp. pomocí tlačítka se třemi tečkami umístěného pod posuvníkem. Upozorňujeme, že klávesová zkratka bude funkční až po provedení obnovy klávesových zkratek.
 • V programu PAMICA se již zachová setřídění zaměstnanců podle abecedy v agendě Mzdy, ve sloupci Zaměstnanec i pro export do MS Excel.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11205 ze dne 31. 5. 2016:

Mzdy

 • Při ručním vystavení mzdy zaměstnance, který má více pracovních poměrů, se na dialogovém okně Vložení nové mzdy, změnilo řazení ve výklopném seznamu Pracovní poměr. Jejich seznam je nyní uspořádán dle druhu poměru (viz. agenda Pracovní poměry).

Datová schránka

 • Do agendy Nastavení/Uživatelské nastavení programu PAMICA byla do sekce Datová schránka doplněna možnost Kontrolovat stav zpráv. Prostřednictvím této volby můžete zapnout, resp. vypnout ověřování stavu zpráv ve vaší datové schránce přímo z programu PAMICA.

Elektronické podání

 • Program PAMICA si nyní pamatuje nastavení způsobu odeslání tiskopisů, a to podle právě přihlášeného uživatele.

Ostatní a XML

 • V případě, že používáte docházkový systém, můžete využít nové možnosti importu. Do agendy Nastavení/Globální nastavení byla do sekce Docházka doplněna volba Automaticky vložit náhradu za svátek. Pole Automaticky vložit náhradu za svátek je implicitně nastaveno, při vystavení mzdy zaměstnance se automaticky vloží složka nepřítomnosti V02 Náhrada svátku, tzn. je zachována dosavadní funkčnost. V případě, že si přejete importovat náhradu za svátek z docházkového systému, zrušte nastavení tohoto pole.
 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Květen 2016.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11204 ze dne 3. 5. 2016:

Personalistika

 • Bylo zapracováno zvýšení daňového zvýhodnění na 2., resp. 3. dítě. Toto zvýšení platí od 1. 5. 2016 a poprvé se použije při výpočtu mezd za květen. V ročním zúčtování daně z příjmů se uplatní zpětně pro celý rok 2016. Při převodu databáze se na záložce Daně a pojistné k 04/2016 ukončí typy daňové zvýhodnění na 2. dítě, daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě, daňové zvýhodnění na 2. dítě (průkaz ZTP-P) a daňové zvýhodnění na 3. a každé další dítě (průkaz ZTP-P), a zároveň se automaticky vytvoří nové řádky pro daňové zvýhodnění platné od 05/2016.
 • V agendě Personalistika na tiskovou sestavu Potvrzení zaměstnavatele pro účely výživného již správně vstupuje čistá mzda zaměstnance s dohodou o provedení práce, která byla daněna zvláštní sazbou daně. .

Pracovní poměry

 • V agendě Pracovní poměry byla opravena možnost editace záznamů pomocí povelu z nabídky Záznam/Editace/Upravit vše.

Mzdy

 • U navazující nepřítomnosti na historické mzdy se již správně vytvoří tisková sestava Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění.
 • Pro uživatelské definice složek mezd, u kterých byl zrušen přepínač Průměrný výdělek v agendě Definice složek mezd, byl upraven výpočet průměrného výdělku.
 • V agendě Mzdy byl upraven způsob vyhledávání nad sloupcem Pracovní poměr v řadě PAMICA SQL.

Ostatní a XML

 • V programu PAMICA byla provedena úprava Průvodce pro elektronické podání výkazů na MFCR. Na druhou stranu průvodce byla přidána kontrola podání na velikost souboru a na správnost údajů v zaslaném výkazu. Kontrola probíhá na Daňovém portálu Finanční správy ČR automaticky bez nutnosti použití podpisového certifikátu. Případné kritické, závažné propustné a propustné chyby v podání tak zjistíte ještě před samotným odesláním. Na další straně průvodce si již vyberete, zda chcete soubor uložit do XML a ručně jej vložit na Daňový portál Finanční správy ČR nebo výkaz odeslat pomocí Datové schránky či automaticky odeslat s použitím elektronického podpisu.

Homebanking

 • Pro formát Multicash bylo doplněno do průvodce exportem příkazů k úhradě pole Nevkládat příjemce. Můžete tak vytvořit soubor, který neobsahuje jméno a příjmení jednotlivých zaměstnanců.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11203 ze dne 14. 3. 2016:

Personalistika

 • Byl upraven dialog pro Hromadné oznámení zaměstnavatele. Do dialogu vstupují pracovní poměry dle vybraného roku pro práci se mzdami.

Pracovní poměry

 • Tisková sestava Podklady pro Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4-01) byla rozšířena o nový oddíl A104a Mzdy bez OON vyúčtované zaměstnancům v evidenčním počtu.
 • Od roku 2016 byla změněna struktura vstupních dat do ISPV. Do nové struktury dat byly přidány čtyři nové položky (ODMDPPQ, HODDPPQ, ODMSTATQ, ODSTUPQ), a to do věty o ekonomickém subjektu (MI). Rozšíření věty se uplatní poprvé na datech za 1. čtvrtletí 2016.

Mzdy

 • Byla ukončena platnost složek mzdy Z17 Oprava základu důchodového spoření z minulosti a Z18 Vypořádání přeplatku na důchodové spoření k 12/2015.
 • Již se správně zobrazí tisková sestava Výplatní páska, resp. Výplatní pásky zaměstnancům, kteří mají zadány složky srážek s maximálním počtem znaků.
 • Do mzdy zaměstnance se již automaticky negenerují složky s nulovou hodnotou pomocí povelu z nabídky Záznam/Vložit složky.

Ostatní

 • Importovaná data povelem Soubor/Datová komunikace/XML import personalistiky, a to zaměstnanci, pracovní poměry a především trvalé složky mzdy se již správně zobrazí na tiskových sestavách Trvalé složky mzdy dle zaměstnance a Přehled trvalých složek mezd.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11202 ze dne 10. 2. 2016:

Personalistika

 • Do nabídky tiskových sestav v agendě Personalistika v sekci Daně z příjmů byl doplněn nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 1). Do sestavy se automaticky načtou údaje o vyživovaných dětech, na které poplatník uplatňuje, resp. neuplatňuje daňové zvýhodnění.
 • Byl rozšířen dialog pro Hromadné hlášení změn. Do dialogu již nevstupují pracovní poměry s druhem poměru T – Z dohoda o provedení práce.
 • U tiskové sestavy Kontrolní sestava pro Oznámení za rok byl upraven způsob zaokrouhlení na dvě platná desetinná místa.

Pracovní poměry

 • Již se správně vygeneruje soubor o zaměstnancích (MP) za 2. a 4. čtvrtletí pro statistické zjišťování (ISPV).
 • Na tiskové sestavě Práce přesčas uvádíme správně přesčasového hodiny, a to v případě změny druhu mzdy během roku.

Mzdy

 • Do základu pro výpočet srážek již nevstupuje přeplatek z ročního zúčtování, a to přeplatek na dani z příjmu.
 • U tiskových sestav Výplatní list a Výplatní páska bylo do názvu PDF souboru doplněno příjmení a jméno zaměstnance. Rozšíření názvu PDF souboru se týká volby Tisk do PDF, Odeslat PDF e-mailem, Tisknout vše do PDF, Odeslat vše e-mailem a Odeslat PDF přes datovou schránku.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2016, rel. 11201 ze dne 27. 1. 2016:

Personalistika

 • Byl zapracován nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 24) platný pro rok 2016 a Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 3) platný pro rok 2016.
 • Další tiskopis, který byl v programu PAMICA aktualizován, je Oznámení za rok 2015 (Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců). V této tiskové sestavě jsme změnili původní částku 2,5 násobku průměrné mzdy dosažené v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 na částku 64 757,50 Kč. Novinkou je povinnost přiložit k Ohlášení také přílohu se seznamem zaměstnavatelů, od nichž byly odebrány výrobky a služby, nebo jimž byly zadány zakázky. Vzor přílohy je zpřístupněný na Portálu MPSV.
 • Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě pro rok 2016 nebylo doposud schváleno. Za období leden 2016 budou uplatněny hodnoty roku 2015, a to na 2. dítě 1 317 Kč a 3. a další dítě 1 417 Kč.

Pracovní poměry

 • Byla doplněna kontrola zadání údajů na záložce ISPV, kontrola se provádí při generování ISPV za 2. a 4. čtvrtletí, kdy se vytváří soubor o zaměstnancích (MP).
 • Při zadání data odchodu upozorňujeme na ukončení nastavení na záložce Daně a pojistné.

Mzdy

 • Byl přidán nový vzor sestavy Přehled o výši pojistného pro rok 2016 včetně elektronického podání.
 • Byla aktualizována Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 10) včetně elektronického podání.

Ostatní

 • Bylo opraveno zálohování systémové databáze ze síťového klienta.