Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Září 2015

Novinky ve verzi Září 2015

CD PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Září 2015, release 11100
Vztaženo k verzi: PAMICA Leden 2015, release 10900
K dispozici od: 21. 9. 2015

Novinky ve verzi Září 2015

Aktualizace reagující na připomínky uživatelů či aktuální legislativní vývoj zpřístupníme operativně v Zákaznickém centru.


Nejnovější aktualizace: PAMICA, rel. 11102 - k dispozici od 26. 10. 2015.


Online databáze otázek a odpovědí k programu PAMICA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.
 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
Personalistika
Mzdy
Ostatní
 

Personalistika

NovinkaPAMICA nově umožňuje vést evidenci zájemců o vypsané pracovní pozice v organizaci. Využijete k tomu agendu Uchazeči, kterou jsme přidali do nabídky Personalistika.

Pro evidenci zájemců o zaměstnání jsme pro Vás do programu PAMICA přidali zvláštní agendu s názvem Uchazeči.

Evidenci uchazečů již nemusíte vést mimo program PAMICA. V agendě Uchazeči zaznamenáte každému uchazeči osobní údaje, trvalé bydliště a další údaje potřebné pro evidenci k výběrovému řízení.

Jak?Uchazeči můžete přiřadit výběrové řízení, do kterého se přihlásil, a to na záložce Výběrová řízení prostřednictvím povelu Vložit výběrové řízení. Vyvoláte jej z místní nabídky stiskem pravého tlačítka myši. Uchazeč může být přihlášen do více výběrových řízení.

Jak?Záložka Dosažená kvalifikace slouží pro evidenci získané kvalifikace uchazeče. Vybírat můžete z typů Vzdělání, Odborné znalosti, Jazykové znalosti, Praxe v oboru, Ostatní schopnosti, Zvláštní požadavky. Jednotlivé typy kvalifikačních předpokladů naleznete v agendě Definice kvalifikací. Nabídku s možností výběru konkrétních typů vyvoláte na záložce Dosažená kvalifikace pravým tlačítkem myši. V zobrazeném dialogovém okně vyberte v poli Druh konkrétní obor, v poli Úroveň dosaženou hladinu (elementární, pokročilá, špičková). Pro typ Praxe v oboru můžete zvolit dosaženou délku praxe.

Jak?Jestliže uchazeč uspěje ve výběrovém řízení a odpovědná osoba rozhodne o jeho přijetí do organizace, ze záznamu v agendě Uchazeči pohodlně vytvoříte budoucího zaměstnance, a to povelem Přenést do personalistiky z nabídky Záznam. Tímto způsobem vznikne nový záznam v agendě Personalistika, kde je nutné zaměstnanci vyplnit ostatní potřebné údaje (např. rodné číslo a zdravotní pojišťovnu). Po uložení všech změn pracujte s nově vytvořeným zaměstnancem tak, jak jste zvyklí.

NovinkaDalší nová agenda s názvem Výběrová řízení slouží k evidenci vypsaných výběrových řízení a sledování jejich průběhu.

Evidovat výběrová řízení a sledovat jejich dosavadní průběh je odteď možné díky agendě Výběrová řízení.

Jednotlivá výběrová řízení vypisujete vždy na konkrétní pracovní místo, které zvolíte prostřednictvím výklopného seznamu z předem vytvořených míst v agendě Pracovní místa. K výběrovému řízení je dále možné vyplnit Středisko, požadovaný Datum nástupu a v neposlední řadě Odpovědnou osobu, která dohlíží na průběh výběrového řízení. Sledovat lze také jeho aktuální stav, stačí si v poli Stav vybrat z nabízených možností: Plánováno, Zahájeno, Obsazeno, Ukončeno a Zrušeno.

Jak?Ke každému výběrovému řízení můžete připojit příslušného zájemce o danou pracovní pozici, povelem Vložit dalšího uchazeče na záložce Uchazeči. Uchazeči mohou být evidovaní u více výběrových řízení, resp. mohou se ucházet o více pracovních pozic v organizaci, například účetní, mzdová účetní nebo fakturantka.

Jak?Jednotliví zájemci o pracovní místo, kteří se do výběrového řízení přihlásili, jsou zaznamenáni na záložce Uchazeči. U nich pak máte možnost sledovat úspěšnost ve výběrovém řízení (písemný test, ústní pohovor).

Agendy Uchazeči a Výběrová řízení nejsou obsaženy ve variantě PAMICA Mini. Tyto agendy najdete pouze ve variantě PAMICA M50 a vyšších.

NovinkaDosud jste mohli v programu PAMICA ověřovat zaměstnance v insolvenčním rejstříku pouze jednotlivě. Nyní máte možnost provést hromadné ověření více zaměstnanců najednou.

S novou verzí programu PAMICA máte možnost v insolvenčním rejstříku ověřovat více zaměstnanců najednou.

Jak?V agendě Personalistika zvolte nabídku Záznam/Insolvenční rejstřík. Následně se zobrazí průvodce Ověřování v insolvenčním rejstříku, ve kterém po stisku tlačítka Další začne probíhat ověřování všech/vybraných zaměstnanců. Doba trvání tohoto procesu závisí na počtu ověřovaných zaměstnanců. Na další straně průvodce pak najdete seznam těch, kteří mají v insolvenčním rejstříku uvedený nějaký záznam. Pro zjištění více informací o stavu insolvenčního řízení konkrétního zaměstnance doporučujeme použít tlačítko Detail v levém horním rohu. Po jeho stisknutí se zobrazí podrobnosti daného řízení v insolvenčním rejstříku na internetových stránkách www.justice.cz.

NovinkaPAMICA nově umožňuje zadat v agendě Personalistika u jednotlivých zaměstnanců libovolný variabilní symbol, který se vyplní na závazku na výplatu záloh a mezd zaměstnanců na účet.

Pro účely závazku na výplatu záloh a mezd na účet můžete u jednotlivých zaměstnanců vyplnit libovolný variabilní symbol.

Každému zaměstnanci můžete uvést odlišný variabilní symbol (například osobní nebo rodné číslo) do pole V.s. na záložce Zaměstnanec v agendě Personalistika. Tím si zajistíte správné napárování plateb v programu POHODA při likvidaci závazků prostřednictvím homebankingu. Pokud variabilní symbol u zaměstnanců nevyplníte, PAMICA na závazcích na výplatu doplatku mezd ponechá variabilní symbol ve formátu rok a měsíc mezd, například 201508.

NovinkaU zaměstnanců, kteří jsou cizinci, můžete v programu PAMICA zadat evidenční číslo pojištěnce přidělené správou sociálního zabezpečení.

Jak?Pole Číslo pojištěnce (SP) pro zadání přiděleného evidenčního čísla pojištěnce najdete na záložce Cizinec v agendě Personalistika.

Pokud zaměstnáváte cizince, můžete do programu PAMICA na záložce Cizinec v agendě Personalistka zadat evidenční číslo pojištěnce přidělené správou sociálního zabezpečení.

Jak?Údaj vyplněný v tomto poli bude vstupovat místo rodného čísla zaměstnance do tiskových sestav a také elektronických podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání), Evidenčního listu důchodového pojištění a Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění.

Jak?Pokud toto pole nevyplníte, vytiskne se na výše uvedených tiskopisech údaj z pole Rodné číslo na záložce Zaměstnanec.

NovinkaKontrolu daňových zvýhodnění na děti zadaných u zaměstnanců vám usnadní nová tisková sestava Soupiska daňových zvýhodnění na děti, kterou najdete v agendě Personalistika.

NovinkaV agendě Personalistika na záložce Pojištění můžete nově u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění uvést číslo smlouvy.

Další novinka se týká penzijního připojištění – nově přibylo pole Číslo smlouvy v agendě Personalistika na záložce Pojištění.

Toto číslo bude použito při exportu textového souboru s rozpisem hromadných plateb příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, který vygenerujete v agendě Pracovní poměry pomocí povelu Záznam/Hromadné platby PS.

NovinkaDalší novinka se týká tiskopisu Potvrzení o zaměstnání. Doposud na něm bylo uvedeno pouze prvních pět zákonných srážek zadaných ve mzdách, nyní na tiskopisu najdete všechny. Při náhledu na tuto tiskovou sestavu navíc objevíte nové dialogové okno, které slouží pro zadání a také ruční úpravu srážek.

NovinkaNa tiskové sestavě Práce přesčas jsme rozdělili zvlášť hodiny přesčas a hodiny nadúvazek.

Mzdy

NovinkaTrojice nových složek mezd vám usnadní práci se mzdovými výpočty.

Jak?Dosud jste museli u zaměstnanců, kteří měli nárok na odstupné, počítat výši odstupného ručně. Nově máte možnost vložit do mzdy složku D06 Odstupné (s výpočtem), do které zadáte pouze hodnotu násobku průměrného výdělku podle toho, v jaké výši zaměstnanci odstupné náleží. O výpočet částky odstupného se již postará PAMICA. Bližší informace o výpočtu odstupného naleznete v nápovědě programu.

Jak?K proplacení nevyčerpané dovolené při skončení pracovního poměru zaměstnance můžete použít novou složku mzdy J08 Proplacení nevyčerpané dovolené. Do složky stačí zadat počet dní dovolené, které chcete zaměstnanci proplatit, a výslednou náhradu již vypočte PAMICA automaticky za vás.

Složku J08 Proplacení nevyčerpané dovolené využijete při skončení pracovního poměru zaměstnance.

Jak?Strháváte zaměstnancům částku za poskytnuté stravenky pomocí složky J03 Náhrada nezdaněná? Pak vám určitě usnadní práci nová složka mzdy J09 Náhrada nezdaněná zadaná jednicově. V agendě Pracovní poměry na záložce Trvalé složky mzdy si můžete do složky J09 přednastavit záporně částku za jednu stravenku, kterou požadujete zaměstnanci srazit. Ve vystavené mzdě pak do této složky doplníte pouze počet stravenek, které byly zaměstnanci poskytnuty. Počet stravenek je možné ve vystavených mzdách vkládat do složky J09 i hromadně přes povel Záznam/Vložit složky.

NovinkaVyšli jsme vstříc vašim potřebám a doplnili jsme do programu novou složku pro zadání srážky celkovou částkou. Měsíční výše srážky není v tomto případě stanovena, ale je určena pouze celková výše pohledávky, která se má zaměstnanci postupně srážet.

Jak?Takovouto srážku můžete nově zadat pomocí složky S01a Zákonná srážka celkovou částkou – exekuce. Na záložce Trvalé srážky v agendě Personalistika vyplníte ve složce srážky potřebné údaje, jako je například měsíc, od kterého se má srážka začít provádět, druh srážky, celkovou výši srážky a platební údaje. PAMICA v každém měsíci srazí maximální možnou částku, kterou je zaměstnanci dle platné legislativy možné srazit, a zbytek srážky přenese automaticky do dalšího měsíce, dokud nebude srážka uspokojena v plné výši.

PAMICA Vám umožňuje zadat srážku celkovou částkou díky nové složce v agendě Personalistika na záložce Trvalé srážky.

NovinkaTaké pro zadání insolvenčních srážek jsme do programu PAMICA přidali novou složku, a to S01b Zákonná srážka – insolvence.

V této složce již nebudete muset přednastavovat výši srážky, kterou lze zaměstnanci v jednotlivých měsících srazit. PAMICA ji v souladu se zákonným postupem automaticky vypočte sama, přičemž ze mzdy se při zadání tohoto druhu srážky nesrazí žádná jiná.

Bližší informace k novým složkám srážek najdete v nápovědě programu u daných složek srážek.

NovinkaNa základě novely občanského soudního řádu došlo od 1. 9. 2015 k rozšíření okruhu příjmů, ze kterých se provádějí srážky. Mezi ně se nově řadí i příjmy z dohod o provedení práce.

Jak?V programu PAMICA se nyní započtou u všech druhů srážek do jejich základů i příjmy z dohod o provedení práce.

NovinkaDalší novinku objevíte při hromadném vkládání mzdových složek do vystavené mzdy pomocí povelu Záznam/Vložit složky. Konkrétně se jedná o některé složky ze skupiny Příplatky a doplatky.

Při hromadném vkládání mzdových složek do vystavené mzdy najdete nové složky ze skupiny Příplatky a doplatky.

NovinkaTiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdrav. pojištění zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

PAMICA: Odeslat PDF do datových schránek úřadů můžete přímo z programu PAMICA, a to prostřednictvím povelu Odeslat PDF přes datovou schránku.

Jak?Do dialogového okna Tisk jsme u této sestavy doplnili pole Pojišťovna, pomocí kterého provedete výběr pouze konkrétní zdravotní pojišťovny. Následně máte možnost sestavu pro danou pojišťovnu vytisknout do PDF a odeslat přímo z programu zdravotní pojišťovně přes datovou schránku. Z tohoto důvodu jsme také do agendy Nastavení/Zdravotní pojišťovny přidali ID datových schránek jednotlivých zdravotních pojišťoven.

NovinkaU tiskové sestavy Výplatnice mezd si můžete nově v dialogovém okně Tisk v poli Úhrada doplatku zvolit, zda na ní mají být zobrazeni všichni zaměstnanci, nebo pouze ti, kterým byla mzda poukázána na účet, případně vyplacena hotově.

Ostatní

NovinkaNabídku tiskových sestav v programu PAMICA jsme rozšířili o formuláře pro přihlášku a odhlášku zaměstnavatele na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny.

Tiskové sestavy Přihláška do registru zaměstnavatelůOdhláška z registru zaměstnavatelů určené pro OSSZ najdete v agendě Seznamy/Číselníky/Správa sociálního zabezpečení. Tisková sestava Přihláška a evidenční list zaměstnavatele, kterou předkládáte zdravotním pojišťovnám, se nachází v agendě Nastavení/Zdravotní pojišťovny.

Jak?Pomocí průvodce můžete v tiskových sestavách doplnit všechny potřebné údaje.

NovinkaDo dialogového okna Odeslání do Datové schránky přibylo pole Od, ve kterém se zobrazí datová schránka odesílatele. Stejné pole najdete i v agendě Soubor/Datová komunikace/Odeslané datové zprávy.

NovinkaU síťových verzí programu PAMICA je nyní možné zvolit místo aktivací licencí tzv. monitoring. Tato nová možnost je vhodná zejména v případech, kdy alespoň jeden uživatel přistupuje k programu PAMICA pomocí terminálových služeb.

Jak?Jako výchozí je v programu PAMICA nastaveno používání aktivací. Volbu pro změnu na režim monitorování najdete v agendě Účetní jednotky na záložce Aktivace/Monitoring v nabídce Databáze/Správa licencí.

Uživatelé síťových verzí programu PAMICA nyní mohou zvolit místo aktivace licencí tzv. monitoring.

NovinkaV programu PAMICA jsme aktualizovali seznam kódů bank, zemí, správ sociálního zabezpečení a číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

nahoru