Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Leden 2014

Novinky ve verzi Leden 2014

CD PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2014, release 10600
Vztaženo k verzi: PAMICA Září 2013, release 10500
K dispozici od: 13. 1. 2014

Novinky ve verzi Leden 2014


Aktualizace k verzi


Online databáze otázek a odpovědí k programu PAMICA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
MzdyAktualizace formulářů
SrážkyOstatní
E-mailové služby  
 

Mzdy

Novinka1. ledna 2014 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění výši redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2014 stanoveny takto:

  • první redukční hranice náhrady mzdy – 151,38 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 227,15 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 454,13 Kč.

NovinkaNově zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost nebo nařízenou karanténu pouze za období prvních 14 kalendářních dnů a od 15. dne již zaměstnanci náleží nemocenské dávky od Okresní správy sociálního zabezpečení. PAMICA na toto myslí, a proto přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění vygenerujete v programu již pro nemoc trvající déle než 14 kalendářních dnů.

Od 1. ledna 2014 je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy pouze po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti, namísto dosavadních 21 dnů. Změna doby vyplácení náhrady se týká pracovních neschopností, které nově vzniknou až po 31. prosinci 2013.

Pokud bude zaměstnanec uznán práce neschopným ještě v roce 2013 a pracovní neschopnost bude přecházet do roku 2014, bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy podle předpisů platných v době vzniku pracovní neschopnosti, tedy po dobu 21 kalendářních dnů.

NovinkaMaximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 245 216 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění není maximální vyměřovací základ v letech 2013 až 2015 stanoven.

NovinkaOd roku 2014 se zvyšuje horní limit pro uplatnění nezdanitelné částky pro odečet darů od základu daně u fyzických osob z 10 % na 15 % ze základu daně.

Tato změna ovlivní výpočet ročního zúčtování daně teprve až za rok 2014. Při výpočtu ročního zúčtování daně za rok 2013 je tudíž možné odečíst dary stále maximálně do výše 10 % ze základu daně.

NovinkaLimit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako 4násobek průměrné mzdy a pro rok 2014 činí 103 768 Kč.

NovinkaZaměstnancům, kterým byla v roce 2013 záloha na daň navýšena o solidární zvýšení daně, a to třeba i jen v jednom měsíci, nesmí zaměstnavatel provést výpočet ročního zúčtování daně. Tito zaměstnanci jsou povinni si podat daňové přiznání za rok 2013 sami.

Jak?Zaměstnancům, kterým byla alespoň v jednom měsíci navýšena záloha na daň o solidární zvýšení daně, nezatrhávejte v agendě Personalistika pole Roční zúčtování záloh.

NovinkaJedna z legislativních novinek se týká příjmů za práci žáků a studentů při výkonu praxe. Ty jsou totiž nově osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Z těchto příjmů nebude tedy odváděno ani pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ani daň.

Jak?Co na to PAMICA? Pokud zaměstnáváte žáky a studenty na praxi, zrušte jim zatržení v poli Daň z příjmů v agendě Pracovní poměry.

PAMICA: Jestliže jsou mezi vašimi zaměstnanci žáci a studenti vykonávající praxi, zrušte jim zatržení v poli Daň z příjmů v agendě Pracovní poměry. Jsou totiž nově osvobozeni od placení daně z příjmů.

NovinkaOd roku 2014 se zvyšuje limit pro uplatnění srážkové daně zvláštní sazbou u zaměstnanců, kteří nemají u zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka k dani. Ke zvýšení dochází z 5 000 Kč na 10 000 Kč za měsíc. Nově se bude srážková daň do limitu týkat pouze příjmů plynoucích z dohod o provedení práce.

Jak?Pokud nebude mít zaměstnanec v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné nastaven typ sleva – poplatník (podepsal prohlášení), bude mu z příjmů z dohod o provedení práce nepřevyšujících v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč počítána srážková daň zvláštní sazbou. Nadále pak už nebude nutné na záložku Daně a pojistné nastavovat typ zdanit zvláštní sazbou do limitu, jinak zálohově. PAMICA provede výpočet srážkové daně z dohody o provedení práce automaticky.

PAMICA: V poli Základ do limitu je uvedena výše příjmů, ze kterých je daň počítána zvláštní sazbou. Pole pod tím nás informuje o vypočtené dani.

Jak?Ve vystavených mzdách na záložku Vyúčtování mzdy za zaměstnance jsme přidali nové pole Základ do limitu, ve kterém bude uvedena výše příjmů, ze kterých je daň počítána zvláštní sazbou. Částku vypočtené daně najdete v poli Zvl. sazba do limitu.

NovinkaNovela zákona o nemocenském pojištění ruší tzv. krátkodobé zaměstnání a mění podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnání malého rozsahu.

Kritériem pro posouzení účasti zaměstnance na nemocenském pojištění již nebude to, zda bylo, či nebylo zaměstnání uzavřeno na dobu delší než 14 kalendářních dnů. Tato nová legislativní změna nemá žádný vliv na funkčnost programu PAMICA.

U zaměstnání malého rozsahu se v případě, že zaměstnanec vykonává u téhož zaměstnavatele v jednom kalendářním měsíci více zaměstnání malého rozsahu, sčítají započitatelné příjmy ze všech těchto zaměstnání. Pokud úhrn těchto příjmů dosáhne výše alespoň 2 500 Kč, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění v daném měsíci ze všech zaměstnání malého rozsahu.

NovinkaNa tiskovou sestavu Kontrolní sestava složek nepřítomnosti, kterou v programu PAMICA najdete v agendách vystavených mezd, jsme doplnili sloupec Náhrada.

PAMICA: Jakou výši náhrady mzdy obdrží zaměstnanec za dobu své nepřítomnosti, teď nově vidíte na tiskové sestavě Kontrolní sestava složek nepřítomnosti, kde přibyl poslední sloupec.

Pomocí nově přidaného sloupce můžete u druhů nepřítomnosti, jako jsou např. dovolená, nemoc nebo placené volno, zkontrolovat výši vypočtené náhrady.

nahoru

Srážky

NovinkaNařízením vlády č. 440/2013 Sb. se od roku 2014 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 5 873 Kč.

Na základě této změny dochází ke zvýšení základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena, na částku 6 188,67 Kč a ke zvýšení částky na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, na částku 1 547,17 Kč. Částka, nad kterou je možné mzdu zabavit bez omezení, činí 9 283 Kč. Tyto nové hodnoty se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

NovinkaNový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014 zásadním způsobem mění výpočet srážek na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů.

Dluh zaměstnance může být zajištěn dohodou o srážkách ze mzdy nebo z náhrady mzdy, přičemž podle nového občanského zákoníku nesmí srážky přesáhnout polovinu této mzdy. Pokud se nejedná o srážky k uspokojení práva zaměstnavatele, je nutný k uzavření takové dohody předchozí souhlas zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy nově nemusí takovéto dohody o srážkách akceptovat a nemá povinnost je provádět.

PAMICA: Protože od roku 2014 nesmí srážky na základě dohody o srážkách ze mzdy převýšit polovinu zaměstnancovy mzdy, přidali jsme do programu PAMICA nové pole s názvem Maximálně do výše poloviny mzdy. Toto pole je u nových srážek již automaticky zatrženo.

Jak?Do složek srážek S06 až S11 jsme v programu PAMICA doplnili nové pole s názvem Maximálně do výše poloviny mzdy. Toto pole bude u nově zadávaných složek srážek automaticky zatrženo, aby byl výpočet srážek prováděn v souladu s novým občanským zákoníkem. Po převodu databáze do nové verze bude pole Maximálně do výše poloviny mzdy automaticky zatrženo i u stávajících trvalých srážek S06 až S11 zadaných na záložce Trvalé srážky v agendě Personalistika.

nahoru

E-mailové služby

NovinkaDialogové okno pro odesílání e-mailů přes SMTP server doznalo s novou verzí programu PAMICA nového vzhledu. Pokud jej znáte už z programu POHODA, uvidíte, že nyní vypadá stejně, což pro vás bude uživatelsky mnohem příjemnější. Při odesílání e-mailu prostřednictvím SMTP klienta můžete navíc nově vyplnit příjemce i do polí Kopie a Skrytá kopie.

PAMICA: Dialogové okno pro odesílání e-mailů přes SMTP server vypadá nyní stejně jako v programu POHODA.

NovinkaDo programu PAMICA jsme přidali podporu pro bezpečnější komunikaci s internetovými servery.

Jak?Při použití SMTP serveru pro odesílání e-mailů přímo z programu PAMICA máte nyní možnost v poli Zabezpečení komunikace vybrat kryptografický protokol SSL nebo TLS. Výchozím nastavením je Bez zabezpečení.

PAMICA: Zabezpečte ještě více svou komunikaci s internetovými servery. V programu PAMICA stačí nově změnit nastavení Bez zabezpečení na některý z kryptografických protokolů SSL nebo TLS, jež vám zajistí větší ochranu.

Jak?Změnu nastavení provedete v agendě Uživatelské nastavení v sekci E-mailové služby.

NovinkaPAMICA nově umožňuje přes SMTP server také hromadně odeslat v PDF tiskovou sestavu, která odpovídá úřednímu vzoru tiskopisu.

Jde tedy o tiskové sestavy, které mají před svým názvem šedou ikonu. Například tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech nebo Potvrzení o zaměstnání.

Jak?Stačí, když vyberete zaměstnance, kterým má být tisková sestava odeslána, a v dialogovém okně Tisk u konkrétní tiskové sestavy zvolíte povel Odeslat vše e-mailem. Zobrazí se dialogové okno Odeslání e-mailu, ve kterém můžete případně ještě upravit předmět a text zprávy.

nahoru

Aktualizace formulářů

NovinkaV programu PAMICA jsme aktualizovali formuláře podle vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí ČR.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 18
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 19
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 10
Příloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodněnívzor č. 14
Příloha č. 4 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodněnívzor č. 9
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2013vzor č. 13
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 16
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 13
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 8

NovinkaDo programu PAMICA jsme zařadili i aktuální tiskopisy pro Český statistický úřad.

Měsíční dotazníkyPrům 1-12, Stav 1-12
Čtvrtletní výkaz o práciPráce 2-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětvíP 3-04 a) a b)

NovinkaNabídku tiskových sestav v agendě Personalistika rozšířily dva nové tiskopisy, a to Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření a Vyúčtování pojistného na důchodové spoření včetně přílohy. Využijete je v případě, že zaměstnáváte zaměstnance s účastí na důchodovém spoření.

Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření je určeno poplatníkům důchodového spoření pro vypořádání přeplatku na pojistném podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření. Toto potvrzení vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance.

Jak?Sestava Vyúčtování pojistného na důchodové spoření je určena pro finanční úřad. S jejím vyplněním vám pomůže průvodce, ve kterém můžete doplnit a upravit potřebné údaje. Sestava reaguje na provedený výběr záznamů v agendě Personalistika. Aby byli v tiskopise uvedeni všichni zaměstnanci s účastí na důchodovém spoření, tedy i ti, kteří s vámi již ukončili pracovní poměr, nastavte v agendě Personalistika před náhledem na tiskovou sestavu ve stavovém řádku možnost Všichni, resp. Ve vybraném roce.

Jak?Tiskopis Vyúčtování pojistného na důchodové spoření musíte odevzdávat na finanční úřad elektronickou cestou. Elektronické podání provedete pomocí tlačítka Export, které najdete v dialogovém okně Tisk u této sestavy.

nahoru

Ostatní

NovinkaMáte program PAMICA napojen na systém POHODA, či jiný ekonomický systém? Potom vás určitě potěší nové pole, díky kterému se nebudou na závazky, jež vznikly zaúčtováním mezd, přenášet adresní údaje o zaměstnancích.

PAMICA: Když zatrhnete v Globálním nastavení toto nové pole, nebudou se na závazcích vzniklých zaúčtováním mezd přenášet adresní údaje o zaměstnancích.

Jak?Do agendy Globální nastavení v sekci Nastavení jsme přidali nové pole s názvem Neuvádět v XML jméno a adresu zaměstnance. Toto pole je přístupno pouze v případě, že máte v sekci XML komunikace vybránu možnost napojit program PAMICA na ekonomický systém POHODA, příp. vytvářet XML soubory pro jiný ekonomický systém.

Jestliže používáte program PAMICA samostatně, pole mít přístupné samozřejmě nebudete.

Jak?Pokud budete mít nové pole zatrženo, na závazcích přenášených z programu PAMICA do programu POHODA (či jiného ekonomického systému) prostřednictvím XML nebudou uváděny žádné adresní údaje, a to konkrétně v polích Jméno, Ulice, Obec a PSČ.

Jak?V programu PAMICA v agendě Doklady/Doklady však zůstanou tyto údaje pro případnou kontrolu mezd pochopitelně zachovány.

NovinkaDo programu PAMICA jsme přidali možnost provést aktualizaci programu přes příkazový řádek pomocí parametru pamica.exe /update. Nová funkce usnadní práci při nasazení aktualizací na počítače v síti. Správce vytvoří naplánovanou úlohu (např. Pamica.exe /Update) a umožní pomocí této úlohy provést aktualizaci i běžnému uživateli.

Po spuštění parametru pamica.exe /update systém zkontroluje, zda je dostupná aktualizace (update) programu PAMICA. Pokud je update stažený, aktualizace se automaticky provede a poté se program PAMICA ukončí. Bude-li tato operace neúspěšná, vrátí systém chybový návratový kód.

NovinkaDalší novinku, kterou má pro vás lednová verze programu PAMICA nachystanou, využijete pro vyplácení prémií.

Jak?Na záložce Trvalé složky mzdy v agendě Pracovní poměry si můžete nově ve složkách mezd O07 Prémie podílem z ukazatele a O08 Prémie podílem z ukazatele a odpracované doby předvyplnit údaj i do pole Prémiový ukazatel. Dosud jste mohli tento údaj zadávat až ve vystavených mzdách.

PAMICA: Vyplňte pole Prémiový ukazatel na záložce Trvalé složky mzdy a usnadněte si vyplácení prémií procentem z ukazatele.

Jak?Pokud bude ve vystavené mzdě ve složkách mezd O07 a O08 zatrženo pole Trvale, automaticky se přenese údaj vyplněný v poli Prémiový ukazatel do trvalé složky mzdy zadané na záložce Trvalé složky mzdy v agendě Pracovní poměry.

Tuto novou možnost tedy hlavně využijete pro vyplácení prémií procentem z ukazatele v případech, kdy je prémiový ukazatel stále stejný (např. výše měsíční mzdy zaměstnance) a pouze se podle výkonu zaměstnance mění výše procenta z prémiového ukazatele v jednotlivých měsících.

NovinkaV programu PAMICA byl aktualizován číselník kódů bank a číselník základních územních jednotek.


Pouze pro informaci uvádíme, že od roku 2014 měla být původně pro zaměstnavatele zavedena povinná elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení. Ze strany ČSSZ byla nakonec tato povinnost ještě znovu o rok odložena, takže v průběhu celého roku 2014 mohou zaměstnavatelé odevzdávat tiskopisy na ČSSZ jak v tištěné podobě, tak elektronicky.

Víte že, PAMICA umožňuje na ČSSZ odesílat elektronicky ve formátu XML tyto tiskopisy?
  • Přehled o výši pojistného,
  • Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání),
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění,
  • Evidenční list důchodového pojištění.

nahoru