Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Září 2013

Novinky ve verzi Září 2013

CD PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Září 2013, release 10500
Vztaženo k verzi: PAMICA Leden 2013, release 10300
K dispozici od: 16. 9. 2013

Novinky ve verzi Září 2013


Aktualizace k verzi


Online databáze otázek a odpovědí k programu PAMICA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
MzdyOstatní
PersonalistikaAktivace v terminálovém provozu
Pracovní poměryPAMICA SQL 
Elektronická podáníNová varianta 

Mzdy

NovinkaKontrolu rozúčtování hrubých mezd na střediska, činnosti a zakázky vám PAMICA usnadní díky novým kontrolním tiskovým sestavám.

Jak?Kontrolní sestavy Rozúčtování hrubé mzdy, Rozúčtování hrubé mzdy po střediscích, Rozúčtování hrubé mzdy po činnostech a Rozúčtování hrubé mzdy po zakázkách najdete v agendě Mzdy (za konkrétní měsíc).

Záznamy jsou na těchto sestavách podrobně rozčleněny podle jednotlivých zaměstnanců a složek mezd a nepřítomnosti. Všechny nové kontrolní sestavy zohledňují i případné rozúčtování jednotlivých složek na základě procentní tabulky nastavené na záložce Rozúčtování.

NovinkaNyní můžete v programu PAMICA vystavit mzdy bez výpočtu zálohy na daň.

Tuto novinku využijí například organizace, které nemají v České republice podle zákona o daních z příjmů povinnost odvádět daně. Jedná se tedy například o zahraniční zastupitelské úřady (viz § 38c odst. 2 zákona o daních z příjmů).

Jak?Do agendy Personalistika na záložku Daně a pojistné je přidán nový typ bez odvodu zálohy na daň. Nastavte jej zaměstnancům, u kterých požadujete, aby se jim ve vystavených mzdách nepočítala záloha na daň, ale ostatní údaje související s daní z příjmů ze závislé činnosti (např. zdanitelný příjem, základ daně atd.) vypočteny byly.

PAMICA: Nový typ

Jak?V případě, že má být ve vystavených mzdách vypočten zdanitelný příjem a základ daně, je nutné, aby bylo v agendě Pracovní poměry zatrženo u pracovních poměrů pole Daň z příjmů. V opačném případě nebudou příjmy z daného poměru zahrnuty ani do zdanitelných příjmů, ani do základu daně.

NovinkaPAMICA obsahuje novou složku mzdy pro zadání fiktivního pojistného u zaměstnanců, kteří jsou cizinci.

I zahraniční zaměstnanci, u kterých zaměstnavatel nemá povinnost platit povinné pojistné (sociální a zdravotní), protože se jedná o zaměstnance, u kterých se odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy České republiky nebo na které se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, musí mít základ daně navýšen o povinné pojistné.

Jak?Navýšení základu daně těmto zaměstnancům můžete provést prostřednictvím nové složky mzdy Z19 Fiktivní povinné pojistné, kterou najdete ve skupině Mimomzdové prostředky. Zadáte do ní částku odpovídající povinnému pojistnému.

PAMICA: K zadání fiktivního pojistného u zahraničních zaměstnanců slouží nová složka Z19.

Jak?O částku, kterou zadáte do složky Z19 Fiktivní povinné pojistné, se navýší základ daně. Z něj bude následně vypočtena záloha na daň ve správné výši, a to i včetně případného solidárního zvýšení zálohy na daň ve výši 7 % z částky zdanitelného příjmu nad limit 103 536 Kč. Povinné pojistné, o které byl fiktivně navýšen základ daně, se správně projeví i na tiskové sestavě Potvrzení o zdanitelných příjmech na řádku č. 6.

NovinkaV praxi se stává, že v den nástupu na rodičovskou dovolenou čerpá zaměstnankyně ještě řádnou dovolenou, která vychází na 0,5 dne. PAMICA na tuto situaci myslí také.

Jak?Nastane-li případ, kdy vaše zaměstnankyně čerpá půldenní řádnou dovolenou ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou, můžete jí zadat v jeden den jak čerpání půl dne řádné dovolené, tak půl dne rodičovské dovolené. K této evidenci je určena složka H08 Mateřská dovolená – rodičovský příspěvek, kde do pole Nepřítomnost první den zadejte hodnotu 0,5 d.

PAMICA: Pokud chcete své zaměstnankyni před jejím nástupem na rodičovskou dovolenou zadat ještě čerpání řádné dovolené, učiňte tak ve složce nepřítomnosti H08.

Personalistika

NovinkaNa tiskovou sestavu Mzdový list byly doplněny údaje o odpracovaných dnech, průměrném výdělku a zdravotní pojišťovně.

NovinkaSeznam tiskových sestav agendy Personalistika je teď přehlednější, a to díky nově přidaným sekcím.

Jak?Tiskové sestavy v agendě Personalistika jsou rozděleny do úplně nových sekcí. Tou první je Daně z příjmů, do které byly zařazeny veškeré daňové tiskopisy, druhá sekce - Doklady o výši příjmů - zase obsahuje doklady o výši měsíčních, čtvrtletních a ročních příjmů, které jsou potřebné k žádostem o dávky státní sociální podpory.

NovinkaNabídka tiskových sestav agendy Personalistika se také rozrostla o takzvané poštovní sestavy. Konkrétně tu najdete štítky adres, obálky a poštovní podací arch.

PAMICA: Adresní štítky, obálky či poštovní podací arch si můžete nově vytisknout z agendy Personalistika.

nahoru

Pracovní poměry

NovinkaNová tisková sestava vám usnadní vyplnění statistického výkazu o úplných nákladech práce.

Jak?Novou tiskovou sestavu najdete v agendě Pracovní poměry v sekci Výkazy pro Český statistický úřad, a to pod názvem Podklady pro Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4-01). Obsahuje údaje potřebné pro vyplnění hodnot v oddílech A101, A102 a A103 v přílohách určených k výkazu o úplných nákladech práce.

Ostatní ekonomické údaje, které se mají do tiskopisu vyplňovat, si musíte zjistit sami ze svého ekonomického systému, v programu PAMICA k dispozici nejsou.

PAMICA: Díky nové tiskové sestavě získáte přehledně údaje do příloh, které potřebujete vyplnit do výkazu o úplných nákladech práce.

NovinkaPro splnění povinnosti, kterou ukládá § 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, můžete využít novou tiskovou sestavu Přehled krytí příjmů s vyloučenými dobami.

Nová tisková sestava obsahuje údaje o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění (tzv. omluvné důvody, výkon vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku), pokud tyto doby trvaly celý kalendářní měsíc, popřípadě jen po část kalendářního měsíce, pokud pracovní poměr trval jen po část kalendářního měsíce, a v takovém kalendářním měsíci byl zaměstnanci zúčtován příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení. Dále tato sestava obsahuje výši příjmu zúčtovaného v daném měsíci.

Jak?Sestavu Přehled krytí příjmů s vyloučenými dobami najdete v seznamu tiskových sestav v agendě Pracovní poměry. Zatržením volby Všechny roky si můžete zvolit, zda se mají na sestavě zobrazit údaje za všechny roky trvání pracovního poměru zaměstnance, nebo pouze za aktuálně vybraný rok.

PAMICA: Agenda Pracovní poměry obsahuje novou tiskovou sestavu Přehled krytí příjmů s vyloučenými dobami.

NovinkaSouhrnné zobrazení odvodů na sociální a zdravotní pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce vám umožní nové tiskové sestavy Přehled sociálního pojištění a Přehled zdravotního pojištění.

Tyto tiskové sestavy najdete v seznamu tiskových sestav v agendě Pracovní poměry. Před náhledem na sestavy můžete v dialogovém okně Tisk v polích Od měsíce a Do měsíce zvolit, za jaké období mají být údaje zobrazeny. Upozorňujeme, že tyto sestavy reagují na provedený výběr záznamů v agendě Pracovní poměry, tzn. že pokud máte v agendě nastaven například nějaký filtr pro třídění záznamů, zobrazí se podle něj údaje i na tiskových sestavách. Pokud mají být na sestavách uvedeny celkové odvody za jednotlivé měsíce, je nutné před náhledem na sestavu provést výběr všech poměrů v daném roce.

nahoru

Elektronická podání

NovinkaŽádost o proplacení daňového bonusu můžete z programu PAMICA nově odeslat elektronickou cestou.

Jak?Odeslání tiskopisu Žádost o proplacení daňového bonusu v elektronické podobě můžete provést z agendy Mzdy (za konkrétní měsíc) pomocí tlačítka Export, které naleznete v dialogovém okně Tisk u této tiskové sestavy.

PAMICA: Na tiskopisu Žádost o proplacení daňového bonusu uvidíte správné údaje teprve poté, co budete mít zaúčtovány aktuální mzdy i mzdy předchozích měsíců.

Jak?Stisknete-li uvedené tlačítko, zobrazí se nejprve průvodce pro vyplnění doplňujících údajů v žádosti o proplacení daňového bonusu. Jsou to zejména údaje na záložkách A až D. Po jejich vyplnění se zobrazí další průvodce, který je již určen přímo pro elektronické podání.

Jak?Na první straně Průvodce pro elektronické podání zadejte číslo finančního úřadu a územního pracoviště, pro které je tiskopis podáván. Po stisku tlačítka Další můžete zkontrolovat datovou větu podání a prostřednictvím povelu Uložit XML ji můžete vyexportovat do formátu XML a uložit na disk (pro případné odeslání přes datovou schránku). Informace o kontrole vyplněných vstupních údajů zobrazuje třetí strana průvodce. Pokud budou nalezeny chyby, musíte je opravit, jinak vám nepůjde žádost odeslat, resp. podat.

Jak?Chcete-li podat žádost o proplacení daňového bonusu z programu PAMICA rovnou na portál České daňové správy (EPO), ponechte na čtvrté straně průvodce zatrženu volbu Odeslat na portál České daňové správy. V tomto případě však musíte podepsat data certifikátem. Volitelně zde můžete také zadat e-mail, na který vám budou přicházet informace o stavu zpracování uskutečněného podání.

nahoru

NovinkaPAMICA nově eviduje i elektronická podání na portál České daňové správy (EPO).

Tato novinka platí pro elektronická podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření a žádosti o proplacení daňového bonusu. Pokud některý z těchto tiskopisů odešlete elektronicky na daňový portál EPO, PAMICA jej uloží do agendy Podání/Elektronická podání. Dosud se v této agendě ukládala pouze podání zasílaná na portál Veřejné rozhraní pro e-Podání(VREP).

Jak?Jestliže se chystáte některý z výše uvedených tiskopisů podat elektronicky na EPO, ponecháte na čtvrté straně průvodce pro elektronické podání zatrženu volbu Odeslat na portál České daňové správy a vyberete podpisový certifikát. Poté dojde k automatickému odeslání podání na portál České daňové správy (EPO). Záznamy o elektronických podáních na EPO se zaevidují v agendě Podání/Elektronická podání. V této agendě můžete také u každého podání zjistit, jaký je jeho aktuální stav. Pokud zvolíte povel Záznam/Zjistit stav el. podání, požadované informace pak najdete na záložce Poznámky u konkrétního podání.

PAMICA: V nabídce Záznam agendy Elektronická podání můžete zjistit, v jaké fázi se nachází vámi realizované elektronické podání na EPO.

Jak?V agendě Elektronická podání můžete také exportovat do XML souboru datovou větu a doručenku pro případ, že by je po vás kdykoliv později vyžadovaly některé kontrolní instituce. I tyto možnosti vám zprostředkují odpovídající povely v nabídce Záznam.

Jak?Jak je to v situaci, kdy nechcete některý z tiskopisů podat elektronicky rovnou z programu? Třeba v případě, že nemáte podpisový certifikát? Pokud jste v průvodci ponechali zatrženu volbu Uložit do souboru, byl vytvořen XML soubor k pozdějšímu odeslání. Jestliže pak tiskopis odešlete přes internetové stránky České daňové správy (http://eds.mfcr.cz), nikoliv přímo z programu PAMICA, doporučujeme, abyste si uložili potvrzení o podání. Potvrzující soubor obsahuje v názvu text "...-potvrzeni.p7s". Načíst do agendy Elektronická podání jej pak můžete ručně, a to prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO).

nahoru

Ostatní

NovinkaPovely Automatické aktualizace a Aktualizovat v nabídce Nápověda jsou nově zpřístupněny každému uživateli, který má od administrátora nastaveno oprávnění. Uživatel teď může sám nastavit například časový interval pro zjišťování vydaných aktualizací programu PAMICA.

Doposud měl povely Automatické aktualizace a Aktualizovat přístupné pouze administrátor programu PAMICA. Nyní je mohou používat i jiní uživatelé v případě, že mají nastaveno právo na automatické aktualizace v agendě přístupových práv.

Jak?Jestliže jako administrátor teď vložíte do agendy Nastavení/Přístupová práva nového uživatele, bude mít rovnou přístupné povely pro automatickou aktualizaci programu. Pokud ale nechcete, aby daný uživatel tímto oprávněním disponoval, zrušte zatržení u volby Automatické aktualizace a tím mu znemožníte používat oba zmiňované povely.

NovinkaPůvodní penzijní fondy byly přejmenovány na penzijní společnosti, a tak došlo i k aktualizaci seznamu v programu PAMICA.

PAMICA: Penzijní fondy najdete teď v programu PAMICA pod názvem Penzijní společnosti.

NovinkaByl aktualizován číselník klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

NovinkaNyní můžete pomocí XML importu vymazat datum v polích Smlouva na dobu určitou a Datum odchodu.

nahoru

Aktivace licencí v terminálovém provozu

NovinkaV souladu s licenční smlouvou je do programu PAMICA doplněna aktivace licencí používaných v terminálovém prostředí, které tuto aktivaci doposud nevyžadovaly. Aktivace bude vyžadována až při instalaci programu s licenčním číslem platným pro rok 2014.

Aktivace slouží k ověření legálnosti instalované licence programu a zjednodušeně řečeno má za účel znemožnit instalaci programu na více počítačích, než je v souladu s licenčním ujednáním.

Terminálové služby vytváří pro uživatele virtuální pracovní prostředí (virtuální počítač). Podle licenční smlouvy každý uživatel v terminálovém prostředí musí mít přidělenu vlastní přístupovou licenci (základní licenci pro jeden počítač nebo přídavnou síťovou licenci CAL). Pokud má firma několik pevných počítačů či notebooků a několik uživatelů využívá terminálové služby, bude aktivace teď nově vyžadována kromě fyzických počítačů i u počítačů virtuálních (terminálových připojení).

PAMICA SQL

NovinkaPo spuštění programu PAMICA SQL, který byl nainstalován do nového adresáře, se nyní automaticky otevře průvodce Nastavení připojení k SQL serveru, pomocí kterého můžete vytvořit mateřskou databázi. Již tedy není nutné pro vytvoření mateřské databáze spouštět aplikaci StwPhBuilder.

V průvodci Nastavení připojení k SQL serveru vyberte v poli SQL server název serveru, ke kterému se má program PAMICA připojit, a zvolte typ autentifikace, která Vám umožní připojení k tomuto serveru. Na další straně zadejte nový název přípony, která se použije pro vytvoření mateřské databáze, nebo vyberte z již existujících mateřských databází. V dalším kroku průvodce je zobrazena informace o verzi vytvářené mateřské databáze. Po stisku tlačítka Další dojde k vytvoření mateřské databáze na serveru.

Nová varianta PAMICA Mini

NovinkaOd září 2013 má program PAMICA novou, „nejmenší“ variantu. Vyšli jsme tak vstříc malým firmám či živnostníkům, kteří chtějí zpracovávat mzdy jen pro malý počet zaměstnanců.

Nová varianta PAMICA Mini rozšířila naše produktové portfolio od 1. září 2013. Umožňuje zpracovávat mzdy a personalistiku pro 1 IČ firmy a pro maximálně 20 zaměstnanců. Pracovat s ní je možné pouze na jednom počítači a nelze si k ní dokupovat přídavné síťové či nesíťové licence. Je tedy ideální především pro malé firmy a vhod přijde i živnostníkům, kteří mají jen několik málo zaměstnanců a nechtějí zpracovávání mezd řešit například přes externí firmu.

nahoru