Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2014

Update PAMICA, rel. 10606

K dispozici od: 14. 7. 2014

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2014, rel. 10600 (resp. 10601, 10602, 10603, 10604, 10605).

Popis updatu:

Mzdy

 • Od 1. 7. 2014 došlo ke zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného na zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, z částky 5 829 Kč na 6 259 Kč. V agendě Legislativa byla provedena změna částky v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením.
 • V Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření byl rozšířen počet řádků v případě, že zaměstnavatel zaměstnává více než 18 zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2014, rel. 10605 ze dne 27. 5. 2014:

Mzdy

 • Do položky ABSNEMZ v souboru pro ISPV se již nenačítají dvojnásobně hodiny nemoci, pokud byla u nemoci nastavena výplata náhrady za nemoc na další měsíc.
 • Bylo upraveno zobrazování odpracovaných hodin na výplatní pásce na dvě desetinná místa.
 • Do datového souboru pro elektronické podání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele se do počtu zaměstnanců nenačítají zaměstnanci s nastavením bez odvodu zdravotního pojištění.
 • U nově zadávané nemoci se již nezapočítá první den nemoci do vyloučených dob pro Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění v případě, že tento den zaměstnanec celý odpracoval.

Ostatní

 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Květen 2014.
 • Při smazání příkazu k úhradě se daný příkaz odstraní z databáze i včetně položek.
 • V programu PAMICA SQL je možné zobrazit vlastnosti či smazat uložené dotazy.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2014, rel. 10604 ze dne 24. 4. 2014:

Personalistika

 • Nabídka tiskových sestav v agendě Personalistika byla rozšířena o sestavu Nezdanitelné částky základu daně (příloha mzdového listu), která obsahuje přehled nezdanitelných částek uplatněných zaměstnancem při výpočtu ročního zúčtování daně z příjmů. Částky jsou na sestavě podrobně rozepsány podle položek uvedených v tabulce Daně a pojistné.

Mzdy

 • Byl opraven výpočet doplatků na zdravotní pojištění za neomluvenou absenci u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu.
 • V datovém souboru pro elektronické podání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele se již v počtu zaměstnanců neuvádí zaměstnanci, kterým byla vystavena mzda po skončení pracovního poměru.
 • V elektronickém podání Vyúčtování pojistného na důchodové spoření se v části b) souhrn za plátce pojistného celkem nevyplňují údaje v měsících, kdy ještě zaměstnavatel nezaměstnával žádné účastníky důchodového spoření.
 • Již se správně zobrazí sestava Přehled mezd, pokud je ve vystavených mzdách provedeno setřídění podle sloupce Zaměstnanec a zároveň podle sloupce Středisko.
 • Byl upraven vzhled tiskové sestavy Kniha docházky pro zaměstnance s rovnoměrným rozvrhem pracovní doby.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2014, rel. 10603 ze dne 11. 3. 2014:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Byl zaktualizován tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 23).
 • V agendě Pracovní poměry byl do vzorů pracovněprávních dokumentů doplněn titul zaměstnance.
 • Od roku 2014 se již na ELDP neuvádí u společníků v kódu na třetí pozici písmeno S.

Mzdy

 • V případě zaměstnání malého rozsahu, kdy zaměstnanci vznikl nárok na výplatu náhrady mzdy za nemoc, ale výplata náhrady byla posunuta až na další měsíc, se již v dalším měsíci uvede správně výše vypočtené náhrady.
 • Na výplatní pásce se nově bude zobrazovat částka vypočteného sociálního pojištění zaměstnavatele uvedená ve vystavených mzdách na záložce Pojištění za pracovní poměr, nikoli výše pojistného, která se zahrnuje do superhrubé mzdy. Částka pojistného bude na sestavě zaokrouhlena na celé koruny nahoru. U organizací, které dobrovolně platí vyšší sociální pojistné (ve výši 26 %), bude na výplatní pásce uváděna částka tohoto vyššího pojistného.
 • Do složek nepřítomnosti je možné zadat číslo rozhodnutí o DPN s délkou až 18 znaků i ve Windows XP.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2014, rel. 10602 ze dne 11. 2. 2014:

Personalistika

 • Byl přidán nový tiskopis Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 25 5460/A MFin 5460/A (vzor č. 1) platný pro rok 2014. Tiskopis se nachází v tiskových sestavách, které jsou dostupné v agendě Personalistika, v oddíle Daně z příjmů.
 • Na Kontrolní sestavě pro Oznámení za rok se již správně zobrazuje počet hodin ošetřovného zadaného na část dne.

Mzdy

 • Bylo opraveno zobrazování základu pro srážkovou daň na tiskové sestavě Přehled mezd.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2014, rel. 10601 ze dne 3. 2. 2014:

Personalistika

 • Byl přidán nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 22), platný pro rok 2014.
 • Bylo upraveno elektronické podání nulového Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti.

Mzdy

 • Byl zaktualizován tiskopis Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření pro rok 2014 (vzor č. 2) včetně elektronického podání. Do tiskopisu byl přidán nový sloupec 03a Označení vyměřovacího základu, ve kterém se uvádí číselné označení vyměřovacího základu zaměstnance. Od roku 2014 je nutné uvádět v hlášení údaje za jednotlivé pracovní poměry zaměstnance zvlášť. Z tohoto důvodu byl v agendách mezd za příslušný měsíc přesunut oddíl Důchodové spoření ze záložky Vyúčtování mzdy za zaměstnance na záložku Pojištění za pracovní poměr.
 • Do složek srážek zadaných procentem (S02, S04, S08 a S09) je umožněno zadat procento na dvě desetinná místa.
 • V případě, že máte program PAMICA propojený s programem POHODA, je nutné před zaúčtováním mezd za leden 2014 zaktualizovat číselné řady. Program PAMICA Vás nově při zaúčtování mezd upozorní, pokud nebudou v seznamu číselných řad načteny z programu POHODA číselné řady pro daný rok.

Ostatní

 • Do pracovněprávních dokumentů v agendě Pracovní poměry můžete nově vložit i číslo občanského průkazu, telefon a e-mail zaměstnance.
 • Bylo opraveno vytváření a zobrazování uživatelských tiskových sestav.
 • Bylo umožněno editovat seznamy předkontací, středisek, činností a zakázek v případě, že je v Globálním nastavení v sekci XML komunikace nastavena možnost vytvářet XML soubory pro jiný ekonomický systém.