Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Září 2013

Update PAMICA, rel. 10504

K dispozici od: 17. 12. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Září 2013, rel. 10500 (resp. 10501, 10502, 10503).

Popis updatu:

Elektronická podání

 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2014 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10503 ze dne 27. 11. 2013:

Mzdy

 • Od 1. listopadu 2013 se zvýšil vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění za osoby, za které je plátcem pojistného stát, z částky 5 355 Kč na 5 829 Kč. V agendě Legislativa byla provedena změna částky v poli Stát plátcem do limitu u typu Zdravotní pojištění. Výše této částky ovlivní výpočet vyměřovacího základu na zdravotní pojištění zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu, pracujících pro zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením.
 • Byl opraven výpočet příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí u zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu.
 • Na tiskové sestavě Přehled mezd se správně zobrazuje částka sociálního pojištění za zaměstnavatele, i v případě, že není proveden výběr všech poměrů zaměstnance.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10502 ze dne 4. 11. 2013:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Byla opravena kontrola sjednaného týdenního úvazku s denním úvazkem zaměstnance u úvazků na desetinná místa.
 • Bylo opraveno zobrazování znaků s diakritikou na tiskové sestavě Organizační struktura.
 • Na tiskových sestavách Přehled sociálního pojištění a Přehled zdravotního pojištění se zobrazuje rok zvolený pro práci se mzdami.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10501 ze dne 29. 10. 2013:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Do agendy Pracovní poměry bylo přidáno pole Sjednaný týdenní úvazek. Do tohoto pole můžete zadat se zaměstnancem sjednanou týdenní pracovní dobu (při plném, příp. zkráceném úvazku).
 • Do pole Režim denně a Sjednaný týdenní úvazek program nově neumožní zadat hodnotu nula, s výjimkou druhu mzdy Bez úvazku. Při vystavení mzdy, kdy je u pracovního poměru v poli Režim denně nesprávně zadána nula, není možné provést výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, a z tohoto důvodu následně nelze zobrazit tiskovou sestavu Oznámení za rok.
 • U zaměstnanců se zkráceným úvazkem (Rovnoměrný zkrácený a Nerovnoměrný týdenní zkrácený) dochází ke krácení měsíční mzdy u některých složek mezd na základě poměru zkráceného úvazku vůči režimu organizace při plném úvazku. Konkrétně se jedná o složky mzdy M01 Základní mzda, M06 Osobní ohodnocení, M07 Základní mzda pro část měsíce, M08 Osobní ohodnocení pro část měsíce, M13 Os. Ohodnocení, M14 Os. Ohodnocení pro část měsíce. K tomuto pokrácení mzdy bude nově docházet i u zaměstnanců s turnusovým rozvrhem pracovní doby, kteří budou mít zadaný zkrácený týdenní úvazek (tzn. jejich sjednaný týdenní úvazek bude nižší než režim organizace týdně). Pokud požadujete zadat částku měsíční mzdy přímo pro zkrácený úvazek tak, aby nedocházelo k jejímu pokrácení, použijte složky mzdy, které jsou pro zkrácené úvazky určené, např. složky M09 Základní mzda – zkrácený úvazek, M10 Osobní ohodnocení – zkrácený úvazek.
 • Číslo účastníka důchodového spoření, které je odlišné od rodného čísla zaměstnance, můžete zapsat do pole Text na záložce Daně a pojistné u typu účast na důchodovém spoření. Odtud se číslo účastníka důchodového spoření načte do formuláře Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření.
 • Na tiskovou sestavu Potvrzení o průměrném čistém výdělku pro úvěry a půjčky jsou mezi pohyblivé složky mzdy zahrnovány i příplatky.
 • U pracovních poměrů se zatrženou volbu Bez nároku na dovolenou, je ve vystavených mzdách ve sloupci Zbývající dovolená (dny) uváděna nula.

Ostatní

 • Již je možné v prohlížeči zobrazit i obsáhlejší organizační strukturu.
 • Opraveno zobrazení tiskové sestavy Kniha docházky u zaměstnanců, kteří mají zadaný titul delší než 7 znaků.
 • V řadě PAMICA SQL byl na záložku Trvalé srážky a Trvalé složky mzdy přidán sloupec Externí identifikátor. Sloupec bude zobrazen pouze v případě, že bude v Globálním nastavení v sekci Nastavení zatržena volba Používat externí identifikátory.
 • Do XSD schéma pro import Personalistiky a pracovních poměrů byla doplněna položka workingHoursPerWeek, pro umožnění importu hodnoty do pole Sjednaný týdenní úvazek. V tomto schématu byla opravena typografická chyba ve slově permanent.