Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Leden 2013

Novinky ve verzi Leden 2013

CD PAMICA

Popisovaná verze: PAMICA Leden 2013, release 10300
Vztaženo k verzi: PAMICA Září 2012, release 10200
K dispozici od: 10. 1. 2013

Novinky ve verzi Leden 2013

 

Aktualizace k verzi


Online databáze otázek a odpovědí k programu PAMICA

Dokumentace ve formátu PDF je k dispozici na CD.
 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:   
MzdySrážkyAktualizace formulářůOstatní

Mzdy

Novinka1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění výši redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2013 stanoveny takto:


  • první redukční hranice náhrady mzdy – 151,03 Kč
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 226,63 Kč
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 453,08 Kč

 

NovinkaOd 1. ledna 2013 je zrušen maximální vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Jedná se o dočasné opatření, které by podle současné legislativy mělo platit do konce roku 2015. Zrušení tzv. stropu pojistného se však netýká pojistného na sociální zabezpečení. Tento maximální vyměřovací základ zůstává zachován ve výši 48násobku průměrné mzdy a pro rok 2013 činí 1 242 432 Kč.

NovinkaNovelou nařízení vlády č. 567/2006 Sb. dochází od roku 2013 ke zvýšení sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro určité skupiny zaměstnanců. Pro všechny zaměstnance nyní platí stejná základní sazba minimální mzdy ve výši 48,10 Kč za hodinu a 8 000 Kč za měsíc.

Zaměstnancům s omezeným pracovním uplatněním, tedy například těm, kterým byl přiznán invalidní důchod, byly dosud stanoveny nižší sazby minimální mzdy, a to podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance na úroveň 90 %, 80 %, 75 % nebo 50 % minimální a zaručené mzdy. Novou právní úpravou dochází ke sjednocení sazeb minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich omezené pracovní uplatnění.

Jak?U všech zaměstnanců, včetně zaměstnanců s omezeným pracovním uplatněním, PAMICA při výpočtu průměrného hodinového výdělku automaticky zkontroluje, zda není jejich výdělek nižší než minimální hodinová mzda, tedy 48,10 Kč za hodinu.

NovinkaV letech 2013 až 2015 si nebudou moci pracující starobní důchodci uplatnit základní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) v případě, že k 1. lednu zdaňovacího období pobírají starobní důchod.

Pro přiznání základní slevy na dani na poplatníka u pracujících starobních důchodců je nově rozhodující to, zda k 1. lednu zdaňovacího období pobírají, či nepobírají starobní důchod. V případě, že zaměstnanec nebude k 1. lednu pobírat starobní důchod, má nárok na slevu po celý rok, a to i v situaci, když se stane starobním důchodcem v průběhu roku.

Jak?Zaměstnancům, kteří v prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedou, že k 1. lednu 2013 pobírají starobní důchod, ukončete v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné slevu na poplatníka k 12/2012. Pro rok 2013 ji těmto zaměstnancům nenastavujte.

NovinkaDoposud byly příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění do úhrnné výše 24 000 Kč za rok. Tento limit se od 1. ledna 2013 zvyšuje na 30 000 Kč.

NovinkaJednou ze změn, které jsou součástí důchodové reformy, je zavedení druhého pilíře důchodového zabezpečení, takzvané důchodové spoření. Pokud zaměstnanec vstoupí do druhého pilíře, bude muset velkou část související administrativy i samotné odvody zajišťovat přímo zaměstnavatel.

V rámci druhého pilíře si může na důchod spořit osoba, která uzavře s penzijní společností smlouvu o důchodovém spoření, a to do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne 35 let. Osoby starší 35 let mohou do druhého pilíře důchodového zabezpečení vstoupit do 30. června 2013, případně pokud nebyly k 1. lednu 2013 ekonomicky aktivní (matky na rodičovské dovolené, nezaměstnaní atd.), mohou do druhého pilíře vstoupit v šestiměsíční lhůtě od data, kdy se znovu stanou poplatníky pojistného na důchodové pojištění. Rozhodnutí účastnit se tohoto typu důchodového spoření je dobrovolné, ale nevratné.

Zaměstnanec, který se rozhodne do druhého pilíře důchodového systému vstoupit, musí svého zaměstnavatele písemně informovat o datu vzniku své účasti na tomto důchodovém spoření. Účast na důchodovém spoření vzniká zaměstnanci až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv. Pojistné na důchodové spoření činí 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance, který se stanovuje shodně jako vyměřovací základ pro odvod důchodového pojištění.

Za zaměstnance, kteří se účastní důchodového spoření, provádí srážky pojistného na důchodové spoření zaměstnavatel. Ten je také odvádí příslušnému finančnímu úřadu. Současně s odvodem pojistného má zaměstnavatel povinnost podávat měsíční hlášení o zaslané částce a o výši platby připadající na jednotlivé zaměstnance. Tato hlášení je možné podávat pouze v elektronické podobě. (Možnost elektronického podávání měsíčních hlášení přinese některá z nejbližších aktualizací programu PAMICA.)

U zaměstnanců účastných důchodového spoření se sníží platba pojistného na sociální pojištění o 3 % (u těchto zaměstnanců bude sazba pojistného tedy činit 3,5 %). U zaměstnanců, kteří do druhého pilíře důchodového zabezpečení nevstoupí, zůstává sazba pojistného na sociální pojištění i nadále ve výši 6,5 % z vyměřovacího základu.

Jak?Zaměstnancům s účastí na důchodovém spoření v rámci druhého pilíře nastavte v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné typ účast na důchodovém spoření a v poli Od uveďte měsíc, od kterého se zaměstnanec tohoto spoření účastní. Tato nastavení však proveďte až poté, kdy od zaměstnance obdržíte písemné oznámení o tom, že rozhodnutí o registraci jeho první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv nabylo právní moci.

Jak?Na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance ve vystavené mzdě se automaticky vypočte pojistné na důchodové spoření.

Jak?Po zaúčtování mezd vytvoří PAMICA závazek vůči finančnímu úřadu na odvod pojistného na důchodové spoření. Číslo bankovního účtu pro odvod důchodového spoření nastavíte v agendě Globální nastavení v sekci Instituce.

PAMICA: V agendě Globální nastavení v sekci Instituce nezapomeňte vyplnit bankovní údaje pro odvod důchodového spoření.

Pokud se žádný z Vašich zaměstnanců nebude účastnit důchodového spoření, výše uvedené povinnosti související s výpočtem a odvodem pojistného na důchodové spoření se Vás týkat nebudou.

NovinkaDalší z legislativních novinek od ledna 2013 je tzv. solidární zvýšení daně. Zaměstnancům, jejichž zúčtovaný měsíční zdanitelný příjem přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy, se tak zvýší měsíční záloha na daň z příjmů. Výpočet a odvod zálohy na daň navýšené o solidární zvýšení daně provádí zaměstnavatel.

Solidární zvýšení zálohy na daň z příjmů činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a čtyřnásobkem průměrné mzdy, což pro rok 2013 odpovídá částce 103 536 Kč. Případné slevy na dani se budou odečítat až od výsledné hodnoty zálohy na daň včetně solidárního zvýšení daně.

Jak?Navýšení zálohy na daň o solidární zvýšení provede PAMICA u zaměstnanců, kterých se to týká, automaticky. Částku, z níž je solidární daň počítána, najdete v poli Nadlimitní příjem na záložce Vyúčtování mzdy za zaměstnance v agendě mezd daného měsíce. V poli Záloha před slevou uvidíte celkovou výši zálohy na daň včetně solidárního zvýšení.

PAMICA: Částku, ze které bude zaměstnanci počítáno solidární zvýšení zálohy na daň, PAMICA automaticky zobrazí v poli Nadlimitní příjem ve mzdě vybraného zaměstnance. O solidární zvýšení zálohy na daň bude automaticky navýšena částka v poli Záloha před slevou.

Zaměstnanec, jemuž se daň za celý rok nebo alespoň jedna měsíční záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků zvýší o solidární zvýšení daně, nemůže požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování za daný rok a má povinnost podat si sám daňové přiznání.

nahoru

Srážky

NovinkaNařízením vlády č. 482/2012 Sb. se od roku 2013 zvyšuje částka normativních nákladů na bydlení na 5 687 Kč.

Na základě této změny dochází ke zvýšení základní nezabavitelné částky, která nesmí být povinnému sražena, na částku 6 064,67 Kč a ke zvýšení částky na každou další osobu, které je zaměstnanec povinen poskytovat výživné, na částku 1 516,17 Kč. Tyto změny se automaticky promítnou do výpočtu srážek v programu PAMICA.

nahoru

Aktualizace formulářů

NovinkaV programu PAMICA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodněnívzor č. 17
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostivzor č. 18
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákonavzor č. 9
Příloha č. 3 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodněnívzor č. 13
Příloha č. 4 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodněnívzor č. 8
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2012vzor č. 12
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 15
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daněvzor č. 11
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusechvzor č. 7
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitkůvzor č. 22

NovinkaV programu PAMICA jsou zařazeny aktuální tiskopisy zveřejněné Českým statistickým úřadem.

Měsíční dotazníkyPrům 1-12, Stav 1-12
Čtvrtletní výkaz o práciPráce 2-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětvíP 3-04 a) a b)

NovinkaMezi další tiskopisy, které byly v programu PAMICA aktualizovány, patří Oznámení za rok 2012.

nahoru

Ostatní

NovinkaDoteď jste si mohli tiskovou sestavu Mzdový list zobrazit jen souhrnně za celý rok, resp. za všechny dosud zpracované měsíce daného roku. Nově si můžete zvolit, za které měsíce se mají údaje v této tiskové sestavě zobrazit a tisknout. Tuto novinku využijete například při kontrolách mzdových údajů ze strany institucí státní správy (např. úřadu práce), ale i pro účely své vlastní interní kontroly.

Jak?K výběru období, za jaké má tisková sestava obsahovat údaje, slouží levá část dialogového okna Tisk, kde vyberete požadované časové rozmezí.

PAMICA: K výběru období slouží výklopné seznamy polí Od měsíce a Do měsíce v levé části dialogového okna Tisk.

NovinkaPAMICA nově umožňuje podrobnější analytickou evidenci účtu 524-Zákonné sociální pojištění. Sociální i zdravotní pojistné teď můžete analyticky členit podle některých druhů poměrů (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce). Analytické účty zdravotního pojištění můžete navíc přiřadit jednotlivým zdravotním pojišťovnám. Sledování mzdových nákladů za zaměstnance budete mít zase o něco detailnější.

Jak?Pro pojistné na zdravotní pojištění si můžete analytickou evidenci účtu 524 podle druhů poměrů nastavit přímo v agendě Zdravotní pojišťovny. Účty uvedete do polí Zdr. pojištění firma – PP, Zdr. pojištění firma – DPČ a Zdr. pojištění firma – DPP. Pro ještě podrobnější evidenci zdravotního pojištění můžete v těchto polích každé zdravotní pojišťovně nastavit jiné analytické účty.

PAMICA: Zatímco analytické členění účtu 524 pro sociální pojištění podle druhů poměrů zadáváte v agendě Globální nastavení, pro nastavení analytického členění zdravotního pojištění slouží přímo agenda Zdravotní pojišťovny.

Jak?K nastavení analytické evidence sociálního pojištění na účtu 524 podle druhů poměrů slouží v agendě Globální nastavení sekce Zaúčt. - ostat. závazky. Tady do polí Soc. pojištění firma – PP, Soc. pojištění firma – DPČ a Soc. pojištění firma – DPP doplňte vlastní analytické účty, resp. členění.

Jak?Poté v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčt. – ostat. závazky zkontrolujte, příp. upravte nastavení předkontací v polích Soc. pojištění firma a Zdr. pojištění firma (jak v části Předkontace mezd zaměstnanců, tak v části Předkontace mezd společníků). Musí zde být uvedena předkontace se syntetickým účtem 524000. Tím si zajistíte správné zaúčtování na zvolené analytické účty nastavené podle předchozích odstavců. Pokud byste měli v těchto polích nastavenu předkontaci s některým z použitých analytických účtů, bylo by pojistné zaúčtováno pouze na tento analytický účet.

PAMICA: Podmínkou pro správné zaúčtování pojistného placeného zaměstnavatelem na zvolené analytické účty je, aby byl v předkontacích pro mzdy společníků a zaměstnanců nastaven syntetický účet 524000.

NovinkaUživatelé, kteří přechází na program PAMICA z jiného mzdového softwaru, určitě uvítají, že mohou údaje z personalistiky a pracovních poměrů importovat do programu z XML souboru. Doteď museli tyto údaje zapisovat buď ručně, nebo je importovat pouze z externí databáze.

Pokud váš předchozí program, ve kterém jste zpracovávali mzdy, umožňuje provést výstup údajů do XML souboru, můžete údaje z tohoto souboru naimportovat přímo do programu PAMICA. XSD schémata (employee.xsd a emptype.xsd) s požadovanou strukturou XML souboru naleznete v adresáři Info/Schema v instalační složce programu PAMICA.

Jak?S importem dat vám pomůže průvodce, kterého spustíte povelem XML import personalistiky… z nabídky Soubor/Datová komunikace. Na první straně průvodce zvolíte soubor, ze kterého chcete provést import údajů do programu PAMICA. Tlačítkem Další import zahájíte. Další strana průvodce zobrazí jeho výsledek. Najdete tu doplňující informace o tom, zda se údaje v pořádku naimportovaly, nebo došlo k nějaké chybě. Tyto informace využijete při následné kontrole a úpravě importovaných dat.

PAMICA: Tento povel otevře průvodce Import z XML souboru.

nahoru