Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Novinky ve verzi Září 2012

Novinky ve verzi Září 2012

CD

Popisovaná verze: PAMICA Září 2012, release 10200
Vztaženo k verzi: PAMICA Leden 2012, release 10000
K dispozici od: 19. 9. 2012

Novinky ve verzi Září 2012

Aktualizace k verzi

 

Tento přehled obsahuje výběr nejdůležitějších novinek a změn, které v programu přibyly od předchozí verze.

Obsah:  
PersonalistikaMzdyOstatní

Personalistika

NovinkaPovinností zaměstnavatelů je sledovat, zda není proti jejich zaměstnanci vedeno insolvenční řízení. V programu PAMICA můžete nyní pomocí nové funkce jednoduše ověřit, zda je či není váš zaměstnanec evidován v insolvenčním rejstříku. V případě shody vám PAMICA rovnou nabídne také odkaz na detaily insolvenčního řízení na internetu.

PAMICA vyhledává zápis v insolvenčním rejstříku pomocí rodného čísla zaměstnance. Při nalezení existence záznamu v insolvenčním rejstříku program nejen zobrazí aktuální stav řízení, ale nabídne také odkaz na internetové stránky insolvenčního rejstříku s detaily insolvenčního řízení.

Jak?K ověření evidence zaměstnance v insolvenčním rejstříku použijete v agendě Personalistika povel Záznam/Insolvenční rejstřík.

PAMICA: Pro ověření, zda je či není váš zaměstnanec evidován v insolvenčním rejstříku, použijte povel v nabídce Záznam.

NovinkaPokud zaměstnáváte zaměstnance na dohodu o provedení práce a nechcete, aby se vám při založení nebo ukončení DPP vytvářely upomínky pro hlášení (přihlášky a odhlášky zaměstnance) pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení, máte možnost si vytváření těchto upomínek zrušit.

Jak?Stačí, když v agendě Definice upomínek u vybraných upomínek zatrhnete volbu Negenerovat pro DPP. Tuto volbu najdete pouze u definic upomínek, které mají v poli Událost nastaveno Založení PP, Ukončení PP, Zadání nemoci nebo Zadání OČR/PPM.

PAMICA: Jestliže nechcete, aby vás PAMICA upozorňovala na hlášení při založení nebo ukončení dohody o provedení práce, zatrhněte v definicích jednotlivých upomínek volbu Negenerovat pro DPP.

Jak?U nového pracovního poměru dojde k dodatečnému odstranění upomínek vzniklých na základě jeho založení až poté, co u něj v agendě Pracovní poměry nastavíte druh dohoda o provedení práce, tj. některý z druhů T–Z.

nahoru

Mzdy

NovinkaNová agenda zjednoduší kontrolu provedených srážek z mezd. Poskytuje souhrnný přehled složek srážek zadaných ve vystavených mzdách v aktuálním roce.

Zápisy se do nové agendy Složky srážek vytváří automaticky podle záznamů na záložce Srážky ve mzdách za jednotlivé měsíce.

Agenda Složky srážek slouží ke kontrole již zadaných srážek, editace složek srážek se v této agendě neprovádí. Potřebné úpravy srážek je nutné provádět přímo ve vystavených mzdách.

Jak?Pomocí dynamických záložek můžete v agendě Složky srážek záznamy různě vybírat, např. za určité období nebo konkrétního zaměstnance. Budete-li potřebovat zobrazit další sloupce, použijte povel Sloupce z místní nabídky, kterou vyvoláte stiskem pravého tlačítka myši.

PAMICA: Srážky z mezd zadané ve mzdách za jednotlivé měsíce se zapisují do nové agendy. Pomocí dynamických záložek nad jednotlivými sloupci záznamů v této agendě můžete data různě vybírat a filtrovat, například si zobrazit jen srážky určitého druhu.

Jak?Nová agenda Složky srážek je přístupná z nabídky Mzdy. Ke kontrole srážek můžete využít i nové tiskové sestavy Soupiska srážek a Přehled srážek dle zaměstnance. Obě sestavy zohledňují vaše výběry záznamů v agendě Složky srážek.

NovinkaUž nebude nutné, abyste si u dohod o pracovní činnosti kontrolovali výši zúčtované odměny v jednotlivých měsících a sami museli nastavovat, příp. rušit odvod zdravotního pojištění v agendě Pracovní poměry. PAMICA ohlídá odvod zdravotního pojištění u DPČ podle výše zúčtovaného příjmu za vás.

Příjmy zúčtované zaměstnanci na základě dohody o pracovní činnosti podléhají povinnosti placení pojistného na zdravotní pojištění pouze v případě, že příjem dosáhne v kalendářním měsíci alespoň 2 500 Kč. Je-li zúčtovaný příjem osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti nižší, nepovažuje se tato osoba z pohledu zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatel za ni v takovém případě zdravotní pojištění neodvádí.

Stejná podmínka účasti na zdravotním pojištění až při zúčtovaném příjmu nejméně ve výši 2 500 Kč platí i pro členy družstva, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci. Podmínka platí i pro dobrovolné pracovníky pečovatelské služby.

Jak?Pokud zaměstnáváte zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti, ponechte jim odvod zdravotního pojištění v agendě Pracovní poměry zatržený. PAMICA bude v jednotlivých měsících provádět kontrolu výše zúčtovaného příjmu a v případě, že příjem u DPČ bude nižší než 2 500 Kč, automaticky nastaví ve vystavené mzdě na záložce Pojištění za pracovní poměr u zdravotního pojištění příznak bez odvodu.

PAMICA: V případě, že zúčtovaný příjem některého zaměstnance nedosáhne v konkrétním měsíci částky 2 500 Kč, nebude z něj PAMICA odvádět zdravotní pojištění. V dané mzdě se to projeví také na záložce Pojištění za pracovní poměr.

NovinkaZávazky na výplatu mezd v hotovosti si můžete nechat vytvářet po jednotlivých zaměstnancích. Jednotlivě vytvořené závazky pro vás určitě budou přehlednější a jejich kontrola jednodušší.

Dosud se za všechny zaměstnance, kteří mají v agendě Personalistika nastavenu v poli Úhrada doplatku možnost hotově, po zaúčtování mezd vytvářel do agendy Doklady pouze jeden souhrnný závazek s celkovou částkou výplaty mezd v hotovosti. Nyní si můžete zvolit, zda má PAMICA vytvořit samostatný závazek na výplatu mzdy v hotovosti pro každého zaměstnance s uvedením jeho jména a adresy, jako je tomu při vytváření závazků u výplaty mzdy na účet.

PAMICA: PAMICA může vytvářet závazky na výplatu mzdy v hotovosti za každého zaměstnance zvlášť, což umožní lepší kontrolu takto vyplácených mezd.

Jak?Vytváření závazků na výplatu mzdy v hotovosti pro jednotlivé zaměstnance nastavíte v agendě Nastavení/Globální nastavení v sekci Zaúčt. – ostat. závazky zatržením volby Vytvářet hotovostní doklady dle zaměstnanců.

NovinkaPři zobrazování přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele si můžete vybrat, zda chcete zobrazit přehled řádný, nebo opravný.

Jak?Tiskovou sestavu Přehled o platbě zdrav. pojištění zaměstnavatele najdete v agendách mezd za jednotlivé měsíce. Typ přehledu vyberete přímo u této tiskové sestavy v dialogovém okně Tisk.

PAMICA: Před tiskem přehledu o platbě zdravotního pojištění zaměstnavatele si vyberte, jaký typ přehledu požadujete.

NovinkaPAMICA nově umožňuje odevzdávat formuláře Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám nejen v tištěné podobě, ale i elektronicky.

Jak?Datové soubory pro elektronické podání formulářů Hromadné oznámení zaměstnavatele, resp. Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele ve formátu, v jakém je požadují jednotlivé zdravotní pojišťovny, vytvoříte pomocí Průvodce exportem dat pro zdravotní pojišťovny. Průvodce otevřete tlačítkem Export v dialogovém okně Tisk u uvedených tiskových sestav.

Na první straně průvodce pomocí tlačítka Procházet zvolte složku, do které mají být soubory uloženy. Automaticky je přednastavena cesta ke složce Export\Txt v datovém adresáři programu PAMICA. V případě generování souborů pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele je nutné vyplnit také datum splatnosti pojistného, příp. datum opravy, pokud je exportován opravný přehled. Po stisku tlačítka Další PAMICA vyexportuje do uvedené složky patřičné soubory.

PAMICA: V průvodci pro sestavení hromadného oznámení zaměstnavatele, resp. přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele do elektronické podoby zadejte složku, do které má PAMICA uložit vytvořené datové soubory. V případě přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele vás PAMICA vyzve také k vyplnění data splatnosti a data opravy.

Na druhé straně průvodce se zobrazí informace o dokončení exportu dat pro zdravotní pojišťovny a cesta, kde jsou data uložena. Vyexportované soubory poté stačí už jen podat prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven. Název souboru doporučujeme neměnit, protože je vytvořen podle požadavků zdravotních pojišťoven.

nahoru

Ostatní

NovinkaPřímo z programu PAMICA můžete vytisknout jednorázové a hromadné příkazy k úhradě pro Českou spořitelnu.

Pokud předáváte České spořitelně příkazy k úhradě ve fyzické podobě, můžete je vytisknout do originálních formulářů této banky přímo z programu PAMICA.

Jak?V nabídce sestav v dialogovém okně Tisk vyberte Příkaz k úhradě ČS. Zatržení volby Tisk do orig. formuláře umožní, aby PAMICA vytiskla příkaz k úhradě, resp. hromadný příkaz k úhradě do originálního tiskopisu.

NovinkaByl aktualizován číselník zemí ČZEM podle klasifikace Českého statistického úřadu.

nahoru