Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

Aktualizace k verzi Leden 2013

Update PAMICA, rel. 10307

K dispozici od: 14. 8. 2013

Ke stažení v Zákaznickém centru

Upozornění: Tento update je určen k verzi programu PAMICA Leden 2013, rel. 10300 (resp. 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306).

Popis updatu:

Mzdy

 • Nařízením vlády č. 210/2013 Sb. se s účinností od 1. 8. 2013 zvýšila základní sazba minimální mzdy. Základní sazba minimální mzdy (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin) nyní činí 8 500 Kč měsíčně nebo 50,60 Kč za hodinu.
 • Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně zůstává však výše minimální mzdy na původní úrovni 8 000 Kč měsíčně a 48,10 Kč za hodinu.
 • Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vtahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a jejichž příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 080 Kč na 1 148 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na odvod zdravotního pojištění z titulu neplaceného volna nebo neomluvené absence.
 • Zvýšení minimální mzdy však neovlivní nárok na daňový bonus v průběhu roku 2013. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít i nadále zaměstnanec, který dosáhne v kalendářním měsíci příjmu alespoň ve výši 4 000 Kč. Změna minimální mzdy se při posuzování nároku na daňový bonus zohlední teprve až od roku 2014.
 • V programu PAMICA se zvýšení minimální mzdy automaticky projeví v souvisejících mzdových výpočtech od měsíce srpna 2013. Pokud jste již mzdy za srpen vystavili v některé z předchozích verzích programu PAMICA, je potřeba tyto mzdy smazat a vystavit znovu.

Ostatní

 • Při exportu tabulky v agendách mezd se do Excelu již správně vyexportují údaje ve sloupci Prac. poměr i v případě, že nebude tento údaj vyplněn u všech pracovních poměrů v poli Název v agendě Pracovní poměry.
 • Byl upraven výpočet poměrné částky prémií za delší období připadající na příslušné čtvrtletí, která se uvádí na mzdovém listě. Při převodu databáze se provede přepočet této částky i v již vystavených mzdách roku 2013.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10306 ze dne 8. 7. 2013:

Personalistika a Pracovní poměry

 • Na Kontrolní sestavě pro Oznámení za rok se u zaměstnanců odměňovaných úkolovou mzdou nezapočítávají do počtu hodin nemoci hodiny nemoci ve svátek.
 • Ukončené pracovní poměry se vyřadí z aktivních pracovních poměrů i v případě, že nejsou mzdy vystavovány hromadně, ale jsou postupně zadávány po jednotlivých zaměstnancích.

Ostatní

 • Bylo upraveno vytváření XML souboru se zaúčtováním mezd. Již se negeneruje chybně údaj s číselnou řadou Z.
 • Je možné založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA, rel. 10402 včetně načtení údajů z Globálního nastavení.  

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10305 ze dne 23. 5. 2013:

Elektronická podání

 • Při elektronickém podání Oznámení o nástupu do zaměstnání se údaj o pohlaví uvádí číselným kódem (u muže se uvádí kód 1, u ženy se uvádí kód 2).
 • Nově můžete elektronicky podat na ČSSZ tiskopis Přehled o výši pojistného typu oprava nebo storno také přes svoji datovou schránku.
 • Pokud chcete vytvořit XML soubor pro ruční odeslání přes datovou schránku, zvolte v průvodci pro podání přehledu volbu Podat elektronicky pomocí datové schránky. Pak jen vyberte typ přehledu a na poslední straně průvodce zadejte složku, do které se má XML soubor uložit. Při tomto způsobu podání není nutné podepsat data certifikátem.
 • Při vybrání typu přehledu Opravný nebo Storno se zpřístupní pole ID podání. Jedná se o ID původního podání, které zjistíte ve své datové schránce.
 • XML soubor vytvoříte tlačítkem Export, které naleznete v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy Přehled o výši pojistného v agendě mzdy daného měsíce. Vytvořený soubor poté odešlete do datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk).

Ostatní

 • Do agendy Seznamy/Zakázky bylo přidáno pole Stav. Pokud bude zakázka ve stavu Uzavřená, nebude se nabízet ve výklopném seznamu v poli Zakázka ve složkách mezd, složkách nepřítomnosti a složkách srážek. Uzavřenou zakázku bude možné v případě potřeby zapsat do složek pouze ručně z klávesnice. Stav zakázky se bude také automaticky přenášet z programu POHODA při aktualizaci XML seznamů.
 • Již je možné z upomínky vygenerovat Přílohu k žádosti o dávku (Podání NEMPRI) i u navazující nemoci.
 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Květen 2013.
 • Bylo upraveno načítání seznamů z programu POHODA Květen 2013 do programu PAMICA.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10304 ze dne 22. 4. 2013:

Mzdy

 • Při zadávání složky nepřítomnosti pro nemoc (např. H01 Nemoc), kdy se první den nemoci v daném měsíci kryje se dnem státního svátku, na který má zaměstnanec zadánu složku nepřítomnosti V02 Náhrada svátku, je při uložení automaticky nabídnuta možnost odstranění náhrady za svátek. Složku V02 Náhrada svátku nebudete tedy již muset ručně mazat ještě předtím, než budete na záložku Složky nepřítomnosti zadávat na stejný den složku nemoci.
 • V případě, že je v Globálním nastavení v sekci Nastavení zatržena možnost Ponižovat zálohy na daň o přeplatky z RZ, jsou na tiskové sestavě Žádost o proplacení daňového bonusu na řádku č. 2 zálohy na daň správně sníženy i o přeplatky na dani a doplatky na daňovém bonusu z ročního zúčtování, které bylo vyplaceno u zaměstnanců se srážkovou daní.
 • Ve mzdách roku 2012 a starších je na tiskové sestavě Výplatní páska opět uvedena částka osobních nákladů.

Ostatní

 • V řadě PAMICA SQL je možné provádět aktualizační import údajů v agendě Personalistika a Pracovní poměry z XML souboru. Načtení XML souboru v požadované struktuře provedete prostřednictvím povelu Soubor/Datová komunikace/XML import personalistiky… Import personalistiky a pracovních poměrů je umožněn pouze v řadě PAMICA SQL.
 • XML import personalistiky a pracovních poměrů byl rozšířen o pole Smlouva na dobu určitou. Do XSD schéma byla přidána položka fixedTermContract.
 • V Příloze k žádosti o dávku nemocenské pojištění má být datum ukončení pracovního poměru zaměstnance uvedeno pouze v případě, že není vyšší, než je aktuální datum. Při generování Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění prostřednictvím povelu Podání NEMPRI ve vystavených mzdách bude datum odchodu v poli Zam. Do automaticky vyplněno jen v případě, že bude stejné nebo nižší, než je aktuální datum, kdy je Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění vytvářena.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10303 ze dne 14. 3. 2013:

Mzdy

 • Pokud zaměstnavatel zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, který je účasten důchodového spoření, má povinnost odvádět pojistné na důchodové spoření a zároveň podat Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Toto hlášení je možné podat pouze elektronicky na portál České daňové správy, a to nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. 

  Tisková sestava Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření byla doplněna do agend Mzdy/konkrétní měsíc a skládá se ze dvou částí. Před zobrazením náhledu a před exportem se zobrazí průvodce, ve kterém jsou údaje jednotlivých zaměstnanců již předvyplněny z vystavených mezd. Údaje lze ručně upravit.

  Zvolením tlačítka Export na dialogu Tisk u tiskové sestavy Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření provedete elektronické podání na portál České daňové správy. Program PAMICA neumožňuje vytvoření případného Následného hlášení. V případě potřeby je následné hlášení nutné ručně vyplnit a odeslat na portálu České daňové správy.

 • Údaje související s důchodovým spořením byly doplněny i na tiskové sestavy Výplatní list, Výplatní páska, Diskrétní výplatní páska, Mzdový list, Přehled mezd.

Ostatní

 • V řadě PAMICA SQL je možné k jednotlivým zaměstnancům, pracovním poměrům, údajům na záložce Daně a pojistné, trvalým složkám mezd a složkám srážek zadat externí identifikátor, který je potřebný při provádění aktualizačního importu z XML souboru. Pole pro zadání externího identifikátoru se zobrazí až po zatržení volby Používat externí identifikátory v agendě Globální nastavení v sekci Nastavení.
 • V agendě Upomínky se již správně vytváří upomínky i v případě, že je v názvu účetní jednotky zadaný apostrof (tj. znak ').  

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10302 ze dne 7. 2. 2013:

Personalistika

 • U zaměstnanců, kteří mají zálohu na daň z příjmů navýšenou o solidární zvýšení daně, se na mzdovém listě uvádí výše nadlimitního příjmu, ze kterého bylo solidární zvýšení daně vypočteno.
 • Na Kontrolní sestavě pro Oznámení za rok již není u zaměstnanců, kteří nastoupili do zaměstnání v období mezi dvěma státními svátky, snížena odpracovaná doba o hodiny státního svátku před datem začátku pracovního poměru.
 • Opraveno zobrazení tiskové sestavy Karta zaměstnance pro zaměstnance, kteří mají zadaný delší název pracovního poměru než 32 znaků.
 • Na mzdovém listě se již zobrazuje správný počet odpracovaných hodin přesčas i v případě, kdy má zaměstnanec ve mzdě vícekrát zadanou stejnou složku mzdy pro práci přesčas.

Pracovní poměry

 • Byl zaktualizován formulář Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Ostatní

 • Na tiskových sestavách se v polích Vystavil, Telefon a Email zobrazují údaje uživatele, který je v programu PAMICA aktuálně přihlášen.
 • Byla přidána podpora nového šifrovacího certifikátu DIS.CSSZ.2013 pro elektronické podání tiskopisů na ČSSZ.

 

Následující změny byly obsaženy již v aktualizaci PAMICA 2013, rel. 10301 ze dne 28. 1. 2013:

Personalistika

 • Přidán nový vzor formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech (vzor č. 21), platný pro rok 2013.
 • Byl upraven formát XML věty pro elektronické podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za rok 2012.
 • V průvodci elektronickým podáním Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou je nutné z výklopného seznamu vybrat nové trojciferné číslo příslušného finančního úřadu (např. 460 – Finanční úřad pro Kraj Vysočina) a zároveň ručně zadat nové čtyřmístné číslo územního pracoviště finančního úřadu (např. 2901 – Územní pracoviště v Jihlavě).
 • Pokud nové číslo územního pracoviště finančního úřadu zatím neznáte, použijte v průvodci tlačítko Otevřít číselník. PAMICA vás vzápětí přesměruje na portál České daňové správy, kde si v seznamu vyhledáte požadované územní pracoviště.
 • Pro správný vstup názvu finančního úřadu a územního pracoviště do formulářů určených pro finanční úřad vyplňte pole FÚ a ÚzP v agendě Globální nastavení v sekci Instituce. Tady je potřeba, pokud jste tak již neučinili, vyplnit i nová čísla bankovních účtů pro platbu zálohové a srážkové daně z mezd zaměstnanců.

Pracovní poměry

 • Byly zaktualizovány tiskopisy Oznámení o nástupu do zaměstnání (vzor ČSSZ 89 503 1 – IV/2012) a Evidenční list důchodového pojištění (vzor ČSSZ 89 387 2 - I/2013).

Mzdy

 • Přidán nový vzor sestavy Přehled o výši pojistného pro rok 2013 včetně elektronického podání.
 • Byl zaktualizován tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (vzor ČSSZ – 89 621 6 III/2012).

Ostatní

 • V programu PAMICA lze založit novou účetní jednotku importem z programu POHODA Leden 2013.
 • XML import personalistiky může nyní provést i uživatel, který má nastavena přístupová práva pro Import.