Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.1 Mzdy

Mzdová agenda programu POHODA umožňuje zpracování mezd podle aktuální legislativy, a to pro neomezený počet zaměstnanců. Základem je agenda Personalistika, kde si u každého zaměstnance můžete vyplnit a nastavit údaje potřebné pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů, ale i pro administrativní účely a komunikaci. Předkontace pro zaúčtování mezd zadáte v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy/Předkontace.

V agendě Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny máte možnost zvolit pro jednotlivé pojišťovny analytické účty, na které budou při zaúčtování mezd vygenerovány závazky zdrav. pojištění pro danou pojišťovnu. (Pro správné zaúčtování musíte mít v agendě Účetnictví/Předkontace vytvořené odpovídající předkontace s analytickým účtem pro agendy Ostatní závazky a Banka výdej.)

Zálohy na mzdy

Zálohy na mzdy

Výplatu záloh na mzdy zaúčtujete v agendě Personalistika pomocí povelu Záznam/Operace/Zaúčtování záloh… Jakmile zvolíte měsíc účtovaných záloh, datum splatnosti a pokladnu, POHODA vytvoří položkový výdajový pokladní doklad výplaty záloh do agendy Pokladna a závazky pro zálohy placené bankovním převodem do agendy Ostatní závazky. Pro zaúčtování použije vámi nastavenou předkontaci z agendy Globální nastavení. U zaměstnanců jde o účty 331/211, u společníků je předkontace 366/211. Pro závazky pak doporučujeme použít vlastní předkontaci BEZ s účtem 331, která bude sloužit pro výběr účtu při jejich likvidaci. Program nekontroluje vícenásobné zaúčtování záloh na stejný měsíc.

Výpočet a zpracování mezd

POHODA počítá mzdy měsíčně. Vychází při tom ze mzdových údajů uvedených v personální evidenci, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze zadaných údajů o neodpracované době. V nabídce Mzdy nejprve vyberete kalendářní měsíc, se kterým chcete pracovat. Jestliže za tento měsíc byly mzdy už vypočteny, POHODA vám umožní pracovat se mzdami jednotlivých zaměstnanců až do okamžiku jejich zaúčtování.

U měsíce, pro který ještě mzdy vystavené nejsou, vám POHODA nabídne jejich vytvoření. Při výpočtu se převezmou veškeré potřebné údaje z agendy Personalistika.

Než spustíte automatické vytvoření mezd, je nutné, abyste v agendě Personalistika zadali všechny aktuální údaje o dovolených, nemocech, srážkách atd. Jakmile potvrdíte vytvoření mzdových záznamů, zobrazí se v dialogovém okně informace, které byste v souvislosti se mzdami neměli opomenout. Další údaje už zadáte přímo do mzdy konkrétního měsíce, zejména výši zdanitelných a nezdanitelných náhrad. Při výpočtu náhrad používá program průměrný hodinový výdělek. Chybí-li některé údaje pro jeho výpočet (mzdové údaje za minulé čtvrtletí), vyzve vás k ručnímu zadání. Jestliže chcete, aby se nově provedené změny v agendě Personalistika promítly ve mzdě, která je už vypočítaná, vymažte záznam dané mzdy pomocí klávesové zkratky CTRL+DELETE a založte jej znovu pomocí klávesy INSERT.

Když vyplňujete podklady pro vytváření mzdy, můžete se samozřejmě dopustit chyby a pracovníkovi vyplatit nesprávnou mzdu. Zároveň tak odvedete i nesprávné částky na pojištění a daň z příjmů. Proto je v programu umožněno provést v dalších měsících ruční úpravu základů pro pojištění a vypočtené daně z příjmů.

Zaúčtování mezd

Pro zaúčtování bezhotovostních mezd můžete využít „vlastní předkontace Bez“. Tato předkontace slouží k výběru účtu, který bude použit při likvidaci závazku na doplatek mzdy. Zaúčtování bezhotovostních mezd se provede podle nastavených předkontací v agendě Globální nastavení/Mzdy/Předkontace.
Zaúčtování mezd

Samotným výpočtem mezd negenerujete v účetnictví žádné zápisy a neměníte stav žádného účtu. Mzdy tedy můžete opakovaně měnit a opravovat. Výsledky mezd se do účetnictví přenesou až v momentě jejich zaúčtování, kdy se mzdové údaje daného měsíce rovnou uzamknou proti opravám.

POHODA umožňuje automatické rozúčtování mezd na střediska. Rozúčtuje se hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění. Zaokrouhlovací rozdíl je přičten k položce bez střediska, případně jako samostatná položka bez střediska.

Zaúčtování zahájíte pomocí povelu Zaúčtování mezd... z nabídky Záznam. POHODA umožní vytvořit nové doklady v agendě Ostatní závazky (zálohy na daň z příjmů, odvody pojištění, srážky z mezd odváděné na účet, mzdy převáděné na účty zaměstnanců) a v agendě Pokladna (mzdy vyplácené v hotovosti). Prostřednictvím volby Provést zaúčtování hotovostní výplaty do agendy Ostatní závazky v dialogovém okně Průvodce pro zaúčtování mezd můžete pro mzdy vyplácené v hotovosti nejprve vytvořit doklady do agendy Ostatní závazky a následně je zlikvidovat pokladním dokladem. Do agendy Interní doklady jsou automaticky zaúčtovány hrubé mzdy.

V případě, že budete mít v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy zatrženou volbu Vytvářet hot. doklady dle zaměstnanců, bude pro každou vyplácenou mzdu vytvořen jeden doklad do agendy Pokladna, resp. Ostatní závazky. Tento doklad bude mít vyplněné jméno a adresu zaměstnance, nebo pouze osobní číslo, a to na základě nastavení u volby Uvádět jméno a adresu zaměstnance v agendě Globální nastavení/Mzdy. Nebude-li zatržena volba Vytvářet hot. doklady dle zaměstnanců, vytvoří se jeden souhrnný doklad, kde bude na položkách rozepsána v součtu výplata mzdy pro zaměstnance a společníky.

Doklady z agendy Ostatní závazky můžete vkládat do příkazů k úhradě. Pokud nechcete při zaúčtování vytvořit výše uvedené doklady automaticky, stačí na druhé straně Průvodce pro zaúčtování mezd zrušit zatržení voleb Vytvořit záznamy bezhotovostně vyplácených mezd, odvodů a srážek do agendy Ostatní závazkyProvést zaúčtování hotovostní výplaty do pokladny, resp. agendy Ostatní závazky. Doklady pak máte možnost v uvedených agendách zadat ručně.

Může se ovšem stát, že jste až po zaúčtování mezd zjistili určité nesrovnalosti a chcete je opravit. V tom případě je nutné zrušit zaúčtování mezd, a to opět pomocí povelu Záznam/Zaúčtování mezd..., kde následně v průvodci vyberete možnost Zrušit zaúčtování mezd. Jakmile vše potvrdíte tlačítkem Dokončit, program vám povolí provést opravy mzdových záznamů konkrétního měsíce.

Zaúčtování mezd

Pokud je vše správně zaúčtováno a uhrazeno, účet 331 je na konci všech operací vyrovnán. Kontrolu můžete provést pomocí tiskové sestavy Pohyb na účtu v agendě Účtová osnova.

Pokud v průvodci zatrhnete příslušná pole, odstraní POHODA doklady v agendách Ostatní závazky, PokladnaInterní doklady, které byly zaúčtováním mezd vygenerovány.

V případě, že pole v průvodci nezatrhnete, musíte doklady zrušit ručně. To samé platí i v okamžiku, kdy už byly vytvořené doklady uzavřené vystavením přiznání k DPH, zahrnuté do příkazu k úhradě, zlikvidované nebo zaúčtované ručně. V obou případech však vzniknou mezery v číselných řadách dokladů, proto doporučujeme věnovat trochu času pečlivé kontrole mezd ještě před zaúčtováním.

V případě, že nevlastníte variantu programu POHODA obsahující mzdové agendy a potřebujete o mzdách účtovat, zadejte všechny doklady ručně do agend Ostatní závazky, Interní dokladyPokladna. Při zaúčtování použijte předkontace uvedené v závěru této kapitoly.

Odměny a závazky ke společníkům, resp. týkající se individuálního podnikatele, které se nevztahují k závislé činnosti, POHODA neřeší a musíte je zadat ručně.

Příklad: Firma má dva zaměstnance A a B. Zaměstnanec A má hrubou mzdu 20 000 Kč, záloha 3 500 Kč se vyplácí v hotovosti, doplatek mzdy na účet. Zaměstnanec B má hrubou mzdu 16 500 Kč, zálohu nemá, doplatek se vyplácí v hotovosti. Firma provedla vyúčtování záloh ve výši 3 500 Kč. K poslednímu dni v měsíci bylo provedeno vyúčtování doplatku mezd zaměstnanců. Hrubé mzdy činily 36 500 Kč, daň ze mzdy 5 475 Kč, sociální pojištění za zaměstnance 2 373 Kč, sociální pojištění za zaměstnavatele 9 052 Kč, zdravotní pojištění za zaměstnance 1 643 Kč a zdravotní pojištění za zaměstnavatele 3 285 Kč.

AgendaOperaceČástkaMDDal
PokladnaZálohy na mzdy3 500331211
Interní dokladyHrubé mzdy36 500521331
Ostatní závazkyDaň ze mzdy5 475331342
Ostatní závazkySociální pojištění – zaměstnanci2 373331336
Sociální pojištění – zaměstnavatel9 052524336
Ostatní závazkyZdravotní pojištění – zaměstnanci1 643331336
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel3 285524336
Ostatní závazkyPředpis doplatku mzdy na běžný
účet zaměstnance A11 300Bez331
PokladnaHotovostní výplata doplatku
mezd zaměstnance B12 209331211
BankaÚhrada doplatku mzdy
zaměstnance A11 300331221
BankaÚhrada sociálního pojištění
za zaměstnance i zaměstnavatele11 425336221
BankaÚhrada zdravotního pojištění
za zaměstnance i zaměstnavatele4 928336221
BankaÚhrada daně ze mzdy5 475342221