Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

9.1 Mzdy

Mzdová agenda programu POHODA umožňuje zpracování mezd podle aktuální legislativy, a to pro neomezený počet zaměstnanců. Základem je agenda Personalistika, kde si u každého zaměstnance můžete vyplnit a nastavit údaje potřebné pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmů, ale i pro administrativní účely a komunikaci. Předkontace pro zaúčtování mezd zadáte v agendě Globální nastavení v sekci Mzdy/Předkontace.

V agendě Mzdy/Seznamy/Zdravotní pojišťovny máte možnost zvolit pro jednotlivé pojišťovny analytické účty, na které budou při zaúčtování mezd vygenerovány závazky zdrav. pojištění pro danou pojišťovnu. (Pro správné zaúčtování musíte mít v agendě Účetnictví/Předkontace vytvořené odpovídající předkontace s analytickým účtem pro agendy Ostatní závazky a Banka výdej.)

Zálohy na mzdy

Zálohy na mzdy

Výplatu záloh na mzdy zaúčtujete v agendě Personalistika pomocí povelu Záznam/Zaúčtování záloh… Jakmile zvolíte měsíc účtovaných záloh, datum splatnosti a pokladnu, POHODA vytvoří položkový výdajový pokladní doklad výplaty záloh do agendy Pokladna a závazky pro zálohy placené bankovním převodem do agendy Ostatní závazky. Pro zaúčtování použije vámi nastavenou předkontaci z agendy Globální nastavení. U zaměstnanců jde o účty 331/211, u společníků je předkontace 366/211. Pro závazky pak doporučujeme použít vlastní předkontaci BEZ s účtem 331, která bude sloužit pro výběr účtu, který se použije při jejich likvidaci. Program nekontroluje vícenásobné zaúčtování záloh na stejný měsíc.

Výpočet a zpracování mezd

POHODA počítá mzdy měsíčně. Vychází při tom ze mzdových údajů uvedených v personální evidenci, z nominálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze zadaných údajů o neodpracované době. V nabídce Mzdy nejprve vyberete kalendářní měsíc, se kterým chcete pracovat. Jestliže za tento měsíc byly mzdy už vypočteny, POHODA vám umožní pracovat se mzdami jednotlivých zaměstnanců až do okamžiku jejich zaúčtování.

U měsíce, pro který ještě mzdy vystavené nejsou, vám POHODA nabídne jejich vytvoření. Při výpočtu se převezmou veškeré potřebné údaje z agendy Personalistika.

Než spustíte automatické vytvoření mezd, je nutné, abyste v agendě Personalistika zadali všechny aktuální údaje o dovolených, nemocech, srážkách atd. Jakmile potvrdíte vytvoření mzdových záznamů, zobrazí se v dialogovém okně informace, které byste v souvislosti se mzdami neměli opomenout. Další údaje už zadáte přímo do mzdy konkrétního měsíce, zejména výši zdanitelných a nezdanitelných náhrad. Při výpočtu náhrad používá program průměrný hodinový výdělek. Chybí-li některé údaje pro jeho výpočet (mzdové údaje za minulé čtvrtletí), vyzve vás k ručnímu zadání. Jestliže chcete, aby se nově provedené změny v agendě Personalistika promítly ve mzdě, která je už vypočítaná, vymažte záznam dané mzdy pomocí klávesové zkratky CTRL+DELETE a založte jej znovu pomocí klávesy INSERT.

Když vyplňujete podklady pro vytváření mzdy, můžete se samozřejmě dopustit chyby a pracovníkovi vyplatit nesprávnou mzdu. Zároveň tak odvedete i nesprávné částky na pojištění a daň z příjmů. Proto je v programu umožněno provést v dalších měsících ruční úpravu základů pro pojištění a vypočtené daně z příjmů.

Zaúčtování mezd

Pro zaúčtování bezhotovostních mezd můžete využít „vlastní předkontace Bez“. Tato předkontace slouží k výběru účtu, který bude použit při likvidaci závazku na doplatek mzdy. Zaúčtování bezhotovostních mezd se provede podle nastavených předkontací v agendě Globální nastavení/Mzdy/Předkontace.
Zaúčtování mezd

Samotným výpočtem mezd negenerujete v účetnictví žádné zápisy a neměníte stav žádného účtu. Mzdy tedy můžete opakovaně měnit a opravovat. Výsledky mezd se do účetnictví přenesou až v momentě jejich zaúčtování, kdy se mzdové údaje daného měsíce rovnou uzamknou proti opravám.

POHODA umožňuje automatické rozúčtování mezd na střediska. Rozúčtuje se hrubá mzda, sociální a zdravotní pojištění za zaměstnavatele, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění. Zaokrouhlovací rozdíl je přičten k položce bez střediska, případně jako samostatná položka bez střediska.

Zaúčtování zahájíte pomocí povelu Zaúčtování mezd... z nabídky Záznam. POHODA umožní vytvořit nové doklady v agendě Ostatní závazky (zálohy na daň z příjmů, odvody pojištění, srážky z mezd odváděné na účet, mzdy převáděné na účty zaměstnanců) a v agendě Pokladna (mzdy vyplácené v hotovosti). Do agendy Interní doklady jsou automaticky zaúčtovány hrubé mzdy. Doklady z agendy Ostatní závazky můžete vkládat do příkazů k úhradě. Pokud nechcete při zaúčtování vytvořit výše uvedené doklady automaticky, stačí na první straně Průvodce pro zaúčtování mezd zrušit zatržení voleb Vytvořit záznamy bezhotovostně vyplácených mezd, odvodů a srážek do agendy Ostatní závazkyProvést zaúčtování hotovostní výplaty do pokladny. Doklady pak máte možnost v uvedených agendách zadat ručně.

Zaúčtování mezd

Pokud je vše správně zaúčtováno a uhrazeno, účet 331 je na konci všech operací vyrovnán. Kontrolu můžete udělat pomocí tiskové sestavy Pohyb na účtu v agendě Účtová osnova.

Může se ovšem stát, že jste až po zaúčtování mezd zjistili určité nesrovnalosti a chcete je opravit. V tom případě je nutné zrušit zaúčtování mezd, a to opět pomocí povelu Záznam/Zaúčtování mezd..., kde následně v průvodci vyberete možnost Zrušit zaúčtování mezd. Jakmile vše potvrdíte tlačítkem Dokončit, program povolí opravy mzdových záznamů konkrétního měsíce.

Pokud v průvodci zatrhnete příslušná pole, odstraní POHODA doklady v agendách Ostatní závazky, PokladnaInterní doklady, které byly zaúčtováním mezd vygenerovány.

V případě, že pole v průvodci nezatrhnete, musíte doklady zrušit ručně. To samé platí i v okamžiku, kdy už byly vytvořené doklady uzavřené vystavením přiznání k DPH, zahrnuté do příkazu k úhradě, zlikvidované nebo zaúčtované ručně. V obou případech však vzniknou mezery v číselných řadách dokladů, proto doporučujeme věnovat trochu času pečlivé kontrole mezd ještě před zaúčtováním.

V případě, že nevlastníte variantu programu POHODA obsahující agendu Mzdy a potřebujete o mzdách účtovat, zadejte všechny doklady ručně do agendy Ostatní závazky, Interní dokladyPokladna. Při zaúčtování použijte předkontace uvedené v závěru této kapitoly.

Odměny a závazky ke společníkům, resp. týkající se individuálního podnikatele, které se nevztahují k závislé činnosti, POHODA neřeší a musíte je zadat ručně.

Příklad: Firma má dva zaměstnance, číslo 1 a číslo 2. Číslo 1 má hrubou mzdu 20 000 Kč, záloha 3 500 Kč se vyplácí v hotovosti, doplatek mzdy na účet. Číslo 2 má hrubou mzdu 16 500 Kč, zálohu nemá, doplatek se vyplácí v hotovosti. Firma provedla vyúčtování záloh ve výši 3 500 Kč. K poslednímu dni v měsíci bylo provedeno vyúčtování doplatku mezd zaměstnanců. Hrubé mzdy činily 36 500 Kč, daň ze mzdy 7 335 Kč, sociální pojištění za zaměstnance 2 373 Kč, sociální pojištění za zaměstnavatele 9 052 Kč, zdravotní pojištění za zaměstnance 1 643 Kč a zdravotní pojištění za zaměstnavatele 3 285 Kč.

Agenda Operace Částka MD Dal
Pokladna Zálohy na mzdy 3 500 331 211
Interní doklady Hrubé mzdy 36 500 521 331
Ostatní závazky Daň ze mzdy 7 335 331 342
Ostatní závazky Sociální pojištění – zaměstnanci 2 373 331 336
Sociální pojištění – zaměstnavatel 9 052 524 336
Ostatní závazky Zdravotní pojištění – zaměstnanci 1 643 331 336
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel 3 285 524 336
Ostatní závazky Předpis doplatku mzdy na běžný
účet zaměstnance 1 10 280 Bez 331
Pokladna Hotovostní výplata doplatku
mezd zaměstnance 2 11 369 331 211
Banka Úhrada doplatku mzdy
zaměstnance 1 10 280 311 221
Banka Úhrada sociálního pojištění
za zaměstnance i zaměstnavatele 11 425 336 221
Banka Úhrada zdravotního pojištění
za zaměstnance i zaměstnavatele 4 928 336 221
Banka Úhrada daně ze mzdy 7 335 342 221