Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Mzdy > Elektronické odesílání dat

9.3 Elektronické odesílání dat

Evidenční listy důchodového pojištění

Organizace vede evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) pro každého pojištěnce vždy za jednotlivý kalendářní rok a předkládá je ČSSZ přes příslušnou okresní správu. Ke zpracování evidenčních listů důchodového pojištění slouží v programu POHODA agenda Podání ELDP v nabídce Mzdy/Podání. V nabídce tiskových sestav je v této agendě připravena sestava pro tisk ELDP do formuláře pro jednotlivé zaměstnance.

V agendě Personalistika najdete v nabídce Záznam povel Podání ELDP…, kterým vygenerujete evidenční listy pro všechny nebo vybrané zaměstnance. Vytvořené evidenční listy se zobrazí v jednom záznamu v agendě Podání ELDP na záložce Položky. V jednotlivých polích evidenčního listu jsou některé údaje už předem vyplněné na základě údajů ve vystavených mzdách a v personalistice.

POHODA neumožňuje automatické vyplnění všech možných variant údajů v jednotlivých polích, proto si vygenerované hodnoty důkladně zkontrolujte a podle potřeby je změňte. Až všechny hodnoty vyplníte a zkontrolujete, můžete ELDP podat své správě sociálního zabezpečení, a to buď písemně, anebo elektronicky. Způsob podání evidenčních listů zvolíte v nabídce Záznam.

Přehled o stavu podání ELDP můžete mít i v agendě Personalistika. Stačí, když si pomocí místní nabídky zobrazíte sloupec Stav podání ELDP.

Jestliže zvolíte povel Odevzdání ELDP písemně…, v průvodci vyplňte datum a čas odevzdání tiskopisu a průvodce dokončete. Položky záznamů s evidenčními listy jednotlivých zaměstnanců zašednou a editovat bude možné pouze pole Stav podání ELDP, ve kterém bude automaticky uvedeno Odevzdáno písemně.

Může se stát, že některé evidenční listy nebudou ze strany ČSSZ přijaty. V takové situaci změňte stav podání na Nepřijato a vystavte ELDP znovu.

Soubor, který vytvoříte pomocí tlačítka Uložit XML, můžete použít ke kontrole vyplněných hodnot.

Pokud chcete evidenční listy odeslat elektronicky prostřednictvím portálu VREP, resp. prostřednictvím datové schránky, vyberte povel Odeslání ELDP… Průvodce pak provede kontrolu vstupních údajů, zda splňují požadavky a zásady pro vyplňování a odesílání stanovené správou sociálního zabezpečení. Případné chyby je nutné opravit, jinak nebude podání ELDP úspěšné.

Pro elektronické podání přímo z programu POHODA ponechte na další straně průvodce zatrženou volbu Odeslat ELDP na VREP, případně zatrhněte volbu Odeslat do Datové schránky úřadu.

Dále v průvodci zadejte svůj desetimístný variabilní symbol, který vám přidělila ČSSZ, a vyplňte e-mail, na který bude zaslán výsledek elektronického podání.

Evidenční listy důchodového pojištění

Pomocí volby Uložit XML do souboru pro ruční podání přes portál VREP si můžete soubor s podávanými ELDP uložit do svého počítače. Po stisku tlačítka Další dojde k odeslání ELDP na VREP, resp. do datové schránky. Pro úspěšné odeslání dat na portál VREP je nutné soubor opatřit elektronickým podpisem. V poli Podepsat data certifikátem vyberte pomocí tlačítka se třemi tečkami příslušný podpisový certifikát.

Akceptovány jsou platné kvalifikované certifikáty pro elektronické podepisování vydané některou z oprávněných certifikačních autorit: Česká pošta – Post Signum, První certifikační autorita a. s. – I.CA, eIdentity a. s. – E-Identity.

Soubor, který vytvoříte pomocí tlačítka Uložit ELDP do souborů, bude obsahovat elektronický podpis.

Pokud nechcete ELDP odevzdat online přímo z programu POHODA, nechte zatrženou pouze volbu Uložit XML do souboru pro ruční podání přes portál VREP. Po stisku tlačítka Další nedojde k automatickému odeslání dat na VREP, resp. do datové schránky, vytvořené soubory však budou obsahovat všechny potřebné náležitosti pro následné odevzdání.

Odeslání oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

V agendě Mzdy/Personalistika je možné přes nabídku Záznam/Podání ONZ... vygenerovat tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) do agendy Mzdy/Podání/Podání ONZ.

Jakmile povel zvolíte, zobrazí se Průvodce pro vytvoření oznámení. Po dokončení průvodce se vygeneruje podání a otevře se agenda Podání ONZ. Jednotlivá podání můžete odeslat do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, případně na portál Veřejné rozhraní pro e–Podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení.

Pro elektronické podání na VREP, resp. do datové schránky zvolte povel Odeslání ONZ… z nabídky Záznam, kterým vyvoláte Průvodce pro elektronické podání oznámení.

Odeslání oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

V průvodci zvolte, o jaký typ oznámení se jedná, např. nástup, skončení, oprava apod. Dále zadejte číslo okresu sídla zaměstnavatele. Pro vyhledání můžete tlačítkem Číselník otevřít internetovou stránku www.stormware.cz/CiselnikOkres.aspx s číselníkem okresů.

Pokud chcete vkládat nová oznámení k již vytvořenému a prozatím neodeslanému podání, zvolte v průvodci volbu Přidat nová podání k neodeslanému podání.

Na další straně průvodce se zobrazí informace o kontrole vyplněných vstupních údajů. Po stisku tlačítka další můžete upravit složku a název souboru pro uložení datové věty a zároveň zvolit, zda chcete provést odeslání na portál VREP, příp. odeslání na příslušnou správu sociálního zabezpečení prostřednictvím datové schránky. Aby bylo možné oznámení úspěšně odeslat na portál VREP, je nutné opatřit data elektronickým podpisem. V poli Podepsat data certifikátem vyberte pomocí tlačítka se třemi tečkami správný podpisový certifikát. ČSSZ podporuje pro tyto účely využívání kvalifikovaného certifikátu.

Při každém elektronickém podání oznámení musíte vyplnit pole Variabilní symbol ČSSZ, které slouží k ověření elektronického podání, dále vyplňte e-mail, na který si přejete poslat informace o zaslaném podání. Při podávání oznámení přes portál VREP je nutné mít zatrženou volbu Odeslat oznámení na VREP. Po stisku tlačítka Další bude soubor dat vyexportován do uvedené složky (při zatržení volby Uložit XML do souboru pro ruční podání přes portál VREP) a zároveň bude odeslán. Pokud nechcete oznámení automaticky odeslat, zrušte zatržení volby Odeslat oznámení na VREP.

Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI)

Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění (NEMPRI)

Pokud trvá dočasná pracovní neschopnost, resp. karanténa zaměstnance déle než 14 kalendářních dnů nebo pro uplatnění nároku na ošetřovné, na peněžitou pomoc v mateřství, na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, na otcovskou či na dlouhodobé ošetřovné musí zaměstnavatel přiložit k žádosti o dávky zaměstnance ještě formulář nazvaný Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění. V programu POHODA tento tiskopis najdete v agendě Podání NEMPRI v nabídce Mzdy/Podání.

Záznam do této agendy vygenerujete z agendy Personalistika pomocí povelu Záznam/Podání NEMPRI… V dialogovém okně vyberete měsíc, za který chcete podání vystavit. V dalším okně můžete rovnou vyplnit údaje, které se tisknou na druhou stranu sestavy Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, nebo použijete tlačítko Přeskočit vše a údaje vyplníte až v agendě Podání NEMPRI na záložce Položky.

Po kontrole, příp. úpravě údajů v agendě Podání NEMPRI na záložce Položky můžete přílohu podat buď písemně, nebo elektronicky. Povelem Odevzdání NEMPRI… v nabídce Záznam otevřete průvodce pro elektronické podání NEMPRI.

Průvodce, a tedy další postup pro písemné a elektronické podání je stejný s postupem popsaným v části Evidenční listy důchodového pojištění této kapitoly.

Přehled o výši pojistného

Přehled o vytvořených podáních a zároveň možnost opětovného podání tohoto tiskopisu poskytuje agenda Podání PVPOJ, kterou najdete v nabídce Mzdy/Podání. Záznam do této agendy vygenerujete z agendy Mzdy pomocí povelu Záznam/Podání PVPOJ…

Vytvořený přehled můžete z agendy Podání PVPOJ odeslat přímo na portál VREP nebo do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení. Po zvolení povelu Odeslání PVPOJ se zobrazí průvodce, s jehož pomocí provedete odeslání. Postup pro písemné i elektronické podání je stejný s postupem popsaným v části Evidenční listy důchodového pojištění této kapitoly.

Pomocí povelu Vystavení storna z nabídky Záznam je možné vytvořit Storno podání k původnímu podání, které můžete následně elektronicky odeslat již popsaným způsobem.

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele se podává měsíčně příslušné zdravotní pojišťovně, a to nejpozději v den splatnosti pojistného, tj. od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Tento tiskopis najdete v agendě mezd příslušného měsíce po stisku klávesové zkratky CTRL+T. Zde zvolíte typ přehledu, resp. pojišťovnu. Následně máte možnost formulář vytisknout a odevzdat příslušné pojišťovně. Další možností je vytisknout sestavu pro danou pojišťovnu do PDF a odeslat přímo z programu přes datovou schránku, a to pomocí povelu Odeslat PDF přes datovou schránku v nabídce tlačítka PDF.

Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele

Kromě toho POHODA umí vytvořit soubory pro elektronické podání ve formátu, který požadují jednotlivé zdravotní pojišťovny. Tyto soubory stačí již jen načíst na internetové portály zdravotních pojišťoven. K tomuto účelu slouží tlačítko Export v dialogovém okně Tisk. V průvodci exportem dat pro zdravotní pojišťovny zvolíte složku, do které se soubory uloží, a datum splatnosti pojistného, příp. datum opravy, pokud je exportován opravný přehled.

Před odesláním souboru na zdravotní pojišťovnu zkontrolujte, zda data v něm obsažená jsou správná a odpovídají požadovanému období. Název souboru doporučujeme neměnit, je vytvořen dle požadavků zdravotních pojišťoven.

Pomocí povelu Odeslat PDF přes datovou schránku můžete odeslat i Hromadné oznámení zaměstnavatele, které najdete v agendě Mzdy/Personalistika.

Žádost o daňový bonus

V případě, že byl vyplacen daňový bonus z vlastních finančních prostředků, je možné finanční úřad požádat o jeho vrácení. POHODA nabízí možnost vystavení žádosti (podle § 35d odst. 5, resp. odst. 9 zákona o daních z příjmů) o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech, resp. na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Záznam do agendy Mzdy/Podání/Žádost o daňový bonus vytvoříte pomocí povelu Žádost o daňový bonus… z nabídky Záznam v agendách mezd jednotlivých měsíců. Pokud požadujete vrátit vyplacený daňový bonus z ročního zúčtování, vystavte žádost pomocí stejnojmenného povelu z agendy Personalistika.

V agendě Žádost o daňový bonus je možné vytvořenou žádost upravit. Agenda zároveň poskytuje přehled o vytvořených žádostech, přiložených přílohách i o stavu jejich podání. Jednotlivé žádosti je možné odeslat do datové schránky příslušného finančního úřadu nebo prostřednictvím aplikace EPO, a to pomocí Průvodce pro elektronické podání vyvolaného povelem Odeslání žádosti… z nabídky Záznam. Odesláním se žádost označí příznakem El. odesláno. V případě, že tento příznak budete potřebovat zrušit, použijte povel Záznam/El. odesláno.

K jednotlivým žádostem je možné před odesláním připojit přílohy, a to pomocí záložky Přílohy. Maximální velikost jedné přílohy je 4 MB a maximální velikost datové zprávy také až 4 MB. Tyto velikosti jsou kontrolovány přímo v programu POHODA během vkládání, resp. odesílání žádosti o daňový bonus.

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je plátce daně povinen podat příslušnému finančnímu úřadu do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku. V případě, že podá vyúčtování elektronicky, prodlužuje se lhůta do 20. března (podle § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Součástí vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti jsou i povinné přílohy:

  • Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců
  • Příloha č. 2 – Přehled souhrnných údajů
  • Příloha č. 3
  • Příloha č. 4

POHODA umožňuje vyplnění a elektronické podání vyúčtování včetně příloh 1 a 2.

V agendě Personalistika je z důvodu různé orientace stran při tisku formulář vyúčtování rozdělen do těchto sestav:

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – pro vyplnění a tisk stran 1 a 3 formuláře vyúčtování (orientace na výšku),
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Část I.) – pro vyplnění a tisk strany 2 formuláře vyúčtování (orientace na šířku).

Po výběru kterékoliv z těchto sestav se zobrazí průvodce Vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem. V něm je zapotřebí vyplnit informace, které do sestav nevstupují z programu POHODA. Při vyplňování průvodce doporučujeme postupovat podle pokynů MF k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.

Průvodce se vás v závěru zeptá, jestli chcete ručně upravené údaje uložit. Pokud budete souhlasit, POHODA si tyto údaje uchová a při dalším doplňování už je bude automaticky zobrazovat, a to u obou zmíněných sestav.

Do příloh 1 a 2 není zapotřebí doplňovat žádné údaje ručně, vše potřebné si POHODA načte z jednotlivých agend.

Elektronické odeslání vyúčtování a příloh 1 a 2 provedete najednou. V dialogovém okně Tisk vyberte sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, použijte tlačítko Export a postupujte podle pokynů v průvodci.

Vyúčtování daně vybírané srážkou

Z příjmů fyzických a právnických osob může být v některých případech (podle § 36 zákona o daních z příjmů) daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně. Vyúčtování této daně je plátce daně povinen podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.

V agendě Personalistika je z důvodu různé orientace stran při tisku formulář vyúčtování rozdělen do těchto sestav:

  • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – pro vyplnění a tisk stran 1 a 3 formuláře vyúčtování (orientace na výšku),
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (Část I.) – pro vyplnění a tisk strany 2 formuláře vyúčtování (orientace na šířku).

Po výběru kterékoliv z těchto sestav se zobrazí průvodce Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. V něm je zapotřebí vyplnit informace, které do sestav nevstupují z programu POHODA. Do prvního řádku (leden) patří údaje z mezd vystavených za prosinec předchozího roku. Tyto údaje už nejsou v databázi uloženy. Správné částky proto doplňte ručně podle evidence z předchozího roku. Při vyplňování průvodce doporučujeme postupovat podle pokynů zveřejněných MF.

Průvodce se vás v závěru zeptá, jestli chcete ručně upravené údaje uložit. Pokud budete souhlasit, POHODA si tyto údaje uchová a při dalším doplňování už je bude automaticky zobrazovat, a to u obou zmíněných sestav.

Tlačítko Export pro elektronické podání vyúčtování najdete v dialogovém okně Tisk jen u první ze zmíněných tiskových sestav. POHODA však pomocí průvodce odešle všechny části vyúčtování najednou.