Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

10.2 Cestovní příkazy

Program POHODA umožňuje zpracování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů. Předkontace pro zaúčtování cestovních příkazů můžete zadat v agendě Globální nastavení v sekci Cestovní příkazy.

Zálohy na pracovní cestu

Na záložku Zálohy uveďte vyplacené zálohy pracovníkům. Zálohy u zahraničních příkazů je možné evidovat v různých měnách.

Etapy pracovní cesty

Na tuto záložku zadejte jednotlivé etapy pracovní cesty. Vyplňte časové rozmezí pracovní cesty. Ke každé etapě je nutné vyplnit způsob dopravy. Pokud je v poli Doprava vyplněn typ AUV - auto vlastní, je nutné vyplnit i pole Km. Údaj o počtu kilometrů je důležitý pro výpočet základní náhrady, náhrady za spotřebované pohonné hmoty při použití soukromého motorového vozidla při pracovní cestě a k výpočtu průměrné spotřeby vozidla.

Ke každé etapě cesty u zahraničního příkazu musíte z výklopného seznamu pole Země doplnit správný údaj. Podle vybrané země bude stanoveno stravné ve výši a cizí měně přiřazených příslušné zemi vyhláškou MF, která stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro daný rok.

Etapy pracovní cesty

Směny

Pokud pracovník při zahraniční pracovní cestě směnil poskytnutou měnu na jinou, proveďte zápis na tuto záložku. Záložka se zobrazuje pouze u zahraničního cestovního příkazu.

Výdaje

Na záložce Výdaje uveďte výdaje spojené s pracovní cestou. Ke každému výdaji je nutné vyplnit typ, podle kterého se výdaj přiřadí do správného sloupce na tiskové sestavě Vyúčtování pracovní cesty. Typ výdaje je rozhodující i pro účtování.

Stravné

Podle údajů zadaných na záložce Etapy pracovní cesty se automaticky vygeneruje stravné, které náleží pracovníkovi pro jednotlivé kalendářní dny po celou dobu trvání pracovní cesty.

Náhrady

Pokud bylo při pracovní cestě použito soukromé vozidlo pracovníka, budou na této záložce vygenerovány náhrady za použití silničního motorového vozidla, a to ve dvou složkách: ve formě základní náhrady a ve formě náhrady za spotřebované PHM.

Vyúčtování

Na této záložce dojde k výpočtu částky přeplatku nebo doplatku z vyúčtování pracovní cesty. Údaje na záložkách Stravné a Náhrady můžete ručně upravovat (krácení stravného, úprava hodnoty kapesného, zadávání skutečné ceny PHM v různých cenách atd.).

Zaúčtování cestovních příkazů

Samotným zadáním příkazů negenerujete v účetnictví žádné zápisy a neměníte stav žádného účtu. Příkazy tedy můžete opakovaně měnit a opravovat. Vyúčtování příkazů bude do účetnictví zahrnuto až v momentě zaúčtování, kdy se cestovní příkaz uzamkne proti opravám.

Zaúčtování provedete povelem Záznam/Zaúčtování příkazů... Ze záloh poskytnutých pracovníkům na pracovní cestu budou vytvořeny pokladní doklady a veškeré náhrady a cestovní výdaje se zaúčtují do agendy Interní doklady. Přeplatek bude automaticky zaúčtován do agendy Pokladna a u doplatku se buď vytvoří pokladní doklad, nebo ostatní závazek.

Příklad: Pan Jiří Adámek jel na zahraniční pracovní cestu do Vídně vlastním automobilem, který má spotřebu 6‚7 l/100 km. V ČR ujel celkem 182 km, v zahraničí 167 km. Na cestu dostal zálohu 50 EUR, nocleh ho stál 30 EUR. K datu vyplacení zálohy i jejího vyúčtování byl kurz 26‚70 Kč/EUR. Základní sazba stravného pro Rakousko činí 45 EUR/den. Pro výpočet náhrad za PHM použijte cenu za naftu podle legislativy, tedy 27,20 Kč/l. Sazba za použití soukromého vozidla je 4‚40 Kč/km. Spočítejte a zaúčtujte náhrady a vyúčtujte zálohu.

Řešení:

Základní náhrada za vozidlo: (182 + 167) × 4,40 = 1 535,60 Kč

Náhrada za PHM: 6,7 × (182 + 167) × 27,20 / 100 = 636,02 Kč

Náhrada za použití soukromého vozidla celkem: 1 535,60 + 636,02 = 2 171,62 Kč, zaokrouhlena na 2 172 Kč

Vyúčtování zálohy: 50 EUR - (45 EUR + 30 EUR) = - 25 EUR, tedy doplatek

AgendaOperaceČástkaMěnaMDDal
PokladnaZáloha50EUR
Záloha – účetně1 335335211
InterníVyúčtování cestovního příkazu v Kč
doklady– náhrada za vozidlo2 172512333
– zúčtování poskytnuté zálohy50EUR
– zúčtování poskytnuté zálohy – účetně1 335333335
– nocležné30EUR
– nocležné – účetně801512333
– stravné45EUR
– stravné – účetně1 201,5512333
PokladnaDoplatek cestovního příkazu
– vyúčtování zálohy25EUR
– vyúčtování zálohy – účetně667,5333211
– náhrada za vozidlo2 172333211


Účetní souvztažnosti pro knihu jízd a cestovní příkazy
OperaceMDDal

Poskytnutí zálohy na pracovní cestu – zaměstnanec

335

211

Poskytnutí zálohy na pracovní cestu – společník

355

211

Zúčtování zálohy – zaměstnanec

333

335

Zúčtování zálohy – společník

365

355

Zaokrouhlení (náklady) – zaměstnanec

548

333

Zaokrouhlení (výnosy) – zaměstnanec

333

648

Zaokrouhlení (náklady) – společník

548

365

Zaokrouhlení (výnosy) – společník

365

648

Náhrada za vozidlo – zaměstnanec

512

333

Náhrada za vozidlo – společník

512

365

Stravné do limitu – zaměstnanec

512

333

Stravné nad limit – zaměstnanec

512999

333

Stravné do limitu – společník

512

365

Stravné nad limit – společník

512999

365

Ubytování – zaměstnanec

512

333

Ubytování – společník

512

365

Jízdné – zaměstnanec

512

333

Jízdné – společník

512

365

Vedlejší výdaje daňově uznatelné – zaměstnanec

512

333

Vedlejší výdaje daňově neuznatelné – zaměstnanec

512999

333

Vedlejší výdaje daňově uznatelné – společník

512

365

Vedlejší výdaje daňově neuznatelné – společník

512999

365

Vyplacení doplatku hotově – zaměstnanec

333

211

Vyplacení doplatku hotově – společník

365

211

Závazek na doplatek – zaměstnanec

Bez333

Závazek na doplatek – společník

Bez365

Vrácení přeplatku hotově – zaměstnanec

211

333

Vrácení přeplatku hotově – společník

211

365