Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

3.1 Závazky

Přijaté faktury

Přijaté faktury zadáváte ve stejnojmenné agendě v nabídce Fakturace. Při účtování je na straně Dal téměř vždy účet 321. Na straně MD zadáváte příslušný účet podle toho, čeho se daná operace týká. Většinou jde o nákladové účty z účtové třídy 5.

Plátci DPH musí v předkontacích uvést souvztažné účty pro zaúčtování daně z přidané hodnoty ve všech sazbách (343/321). Tím si zajistí správné zaúčtování DPH. Připomínáme, že do přijatých zdanitelných plnění se v přiznání k DPH zahrnují údaje z přijatých faktur, a to bez ohledu na jejich proplacení. Při úhradách se už o DPH neúčtuje (viz kapitola Finanční účty).

Faktura bez položek

Použijete ji v situacích, kdy účetní případ není potřeba rozúčtovat na více předkontací. Ve formuláři agendy je možné uvést plnění ve všech sazbách DPH. Takto zadáte například fakturu za nákup režijního kancelářského materiálu, kterou zaúčtujete na 501/321.

V agendě Uživatelské nastavení v sekci Doklady si můžete nastavit výchozí sazbu DPH, která se bude předvyplňovat do ručně zadávaných dokladů.

Faktura s položkami

Použijete ji při rozúčtování účetního případu na více předkontací. Jako položky zapíšete jednotlivé účetní operace, které mají samostatnou předkontaci. Například nákup režijního materiálu s dopravou zaúčtujete dvěma položkami – nákup materiálu se zaúčtováním 501/321 a dopravu se zaúčtováním 518/321.

Stejně budete postupovat i v případě, kdy je potřeba účetní případ rozúčtovat na více členění DPH (např. krácený nárok nebo odpočet v plné výši). V takovém případě využijete funkčnosti, že údaje z formuláře dokladu platí pro položky, u nichž není údaj vyplněn. Ve formuláři nastavíte v poli Členění DPH typ Tuzemské plnění a pouze na některých položkách vyberete v poli Členění DPH typ Tuzemské plnění – krátit nárok.

Faktura s položkami

Faktura provázaná se skladem

V položkové faktuře můžete zadávat skladové zásoby. Při potvrzení faktury se položky přijmou na sklad a zvýší tak jeho stav. Při opravě faktury se uvedou do souladu i skladové pohyby. Ve faktuře můžete kombinovat položky ze skladu a položky zadané ručně – např. nakoupený materiál zadáte ze skladu a dopravné zapíšete jako samostatnou položku ručně.

Reklamace vadného zboží

Po převzetí dodávky zboží a faktury jste zjistili, že je zboží vadné. Rozhodli jste se je reklamovat (vrátit). Dodavatel reklamaci uzná a vystaví opravný daňový doklad. V agendě Přijaté faktury vystavíte záporný opravný daňový doklad a zaúčtujete cenu reklamovaného zboží na účty 504/321. Nezapomeňte odúčtovat DPH na účty 343/321.

Bylo-li zboží již naskladněno, můžete reklamační nárok již zaúčtovat i přes účet 315. Neuznanou reklamaci je možné proúčtovat přes účet 549. Pokud jste původní fakturu ještě neuhradili, můžete se s dodavatelem dohodnout na vzájemném zápočtu obou dokladů.

O účtování zálohových faktur a opravných daňových dokladů se dozvíte více v následující kapitole.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) obdržela fakturu za materiál ve výši 5000 Kč + 21 % DPH a jeho dopravu v částce 200 Kč + 21 % DPH. Od neplátce DPH obdržela fakturu za zboží ve výši 7800 Kč. Materiál v částce 1000 Kč (u neplátce v hodnotě 1210 Kč) byl reklamován dodavateli. Ostatní materiál byl uhrazen z bankovního účtu.

Agenda Operace Částka MD Dal
Přijaté faktury Materiál 5000 501 321
21 % DPH 1050 343 321
Dopravné 200  501 321
21 % DPH 42 343 321
Přijaté faktury Zboží 7800 504 321
Přijaté faktury Reklamace materiálu -1000 501 321
21 % DPH -210 343 321
Banka Úhrada materiálu 5082 321 221

Příklad: Zaúčtujte předchozí příklad pro účetní jednotku, která není plátcem DPH.

Agenda Operace Částka MD Dal
Přijaté faktury Materiál 6050 501 321
Dopravné 242 501 321
Přijaté faktury Zboží 7800 504 321
Přijaté faktury Reklamace materiálu -1210 501 321
Banka Úhrada materiálu 5082 321 221

Neplátce DPH nebude účtovat odděleně o dani z přidané hodnoty, takže uvede cenu včetně daně jedinou částkou.

Přijaté opravné daňové doklady

Opravný daňový doklad musí obsahovat:

– to, co odpovídající původní daňový doklad, včetně jeho evidenčního čísla,

– důvod opravy,

– rozdíl mezi opraveným a původním základem daně,

– rozdíl mezi opravenou a původní daní,

– rozdíl mezi opravenou a původní částkou.

Opravný daňový doklad je možné vystavit záporně (dříve dobropis), nebo kladně (dříve vrubopis).

Opravný daňový doklad vystavený kladně (vrubopis) je určen na zvýšení fakturované částky. V praxi se s ním moc nesetkáte, protože je používán výjimečně v souvislosti s opravou základu daně (vyšší základ daně) od jiného plátce. Účtujete o něm stejně jako u faktury.

Opravný daňový doklad vystavený záporně (dobropis) je doklad na snížení fakturované částky. Používá se často, zejména v souvislosti s reklamacemi, vrácením části dodávky apod. Dodavatel vám zašle opravný daňový doklad, který slouží jako doklad na vrácení peněz a zároveň jako daňový doklad k DPH (více v kapitole Zpracování DPH).

Opravný daňový doklad zadáváte jako novou fakturu, kde v poli Typ zvolíte Opravný daň. doklad. Pro opravné daňové doklady nepotřebujete žádné zvláštní předkontace, budete používat běžné předkontace pro faktury (např. 504/321).

POHODA však nabízí i pohodlnější vystavení opravného daňového dokladu. Klikněte myší na původní fakturu a z nabídky Záznam zvolte povel Opravný doklad. V takto vytvořeném opravném daňovém dokladu upravíte údaje, zejména základ daně. Vystavený opravný daňový doklad je evidován u původní faktury na záložce Doklady.

Zaúčtování opravných daňových dokladů

Zaúčtování opravných daňových dokladů zůstává stejné jako u faktury. Pokud je opravný daňový doklad vystaven kladně, dochází ke zvýšení pohybu na účtu, při záporném vystavení dokladu dochází ke snížení pohybu na příslušném účtu.

Příklad: Zaúčtujte přijatý opravný daňový doklad na snížení částky pro plátce i neplátce DPH na zboží v částce 800 Kč + 21 % DPH.

Plátce/neplátce Operace Částka MD Dal
Plátce DPH Zboží -800 504 321
21 % DPH -168 343 321
Neplátce DPH Zboží -968 504 321

Příklad: Zaúčtujte přijatý opravný daňový doklad na zvýšení částky pro plátce i neplátce DPH na zboží v částce 800 Kč + 21 % DPH.

Plátce/neplátce Operace Částka MD Dal
Plátce DPH Zboží 800 504 321
21 % DPH 168 343 321
Neplátce DPH Zboží 968 504 321

Přijaté zálohové faktury

Zálohové faktury zadáváte do agendy Přijaté zálohové faktury v nabídce Fakturace. Při zadávání postupujete stejně jako u klasické faktury.

V kontrolních tiskových sestavách najdete sestavu Neuplatněné zálohy, která zobrazuje uhrazené přijaté zálohové faktury, které ještě nebyly uplatněné v daňovém dokladu.

Způsob zaúčtování zálohové faktury

O vystavení zálohové faktury se neúčtuje. Zálohové faktury zadávejte s předkontací typu Bez. Faktura nevytvoří žádné záznamy do účetního deníku. Účtujete až o úhradě zálohy, např. 314/221 při úhradě z bankovního účtu.

Daňový doklad k úhradě zálohové faktury

Prostřednictvím povelu Záznam/Daňový doklad můžete vystavit do agendy Interní doklady daňový doklad k úhradě zálohové faktury. Zaúčtování vytvořených daňových dokladů doporučujeme řešit následujícím způsobem:

Základ daně: 314000/314000

DPH: 343xxx/314000

Daňový doklad k úhradě zálohové faktury

Koncová faktura

Koncovou fakturu s vyúčtováním uhrazené zálohy, kterou obdržíte od dodavatele, zadejte do agendy Přijaté faktury. Do položek faktury uveďte to, co je předmětem faktury, a pak proveďte odpočet uhrazené zálohy. Odpočet zaplacené zálohy můžete provést dvěma způsoby:

 • S vazbou na vystavenou zálohovou fakturu

  Povel Zálohové faktury → z nabídky Záznam/Přenos → otevře seznam zálohových faktur v režimu výběru neuplatněných záloh, kde lze obvyklým způsobem vybrat požadovanou zálohu a vložit ji stiskem klávesy ENTER nebo povelem Přenést do dokladu jako položku Uhrazená záloha do aktuální faktury. V seznamu záloh se nabízí pouze neuplatněné faktury.
 • Bez vazby na zálohovou fakturu
  Pokud nemáte zálohovou fakturu k dispozici, použijete povel Záznam/Ruční odpočet zálohy, který vloží položku Uhrazená záloha bez vazby na zálohovou fakturu. Do pole Jedn. cena doplníte záporně částku všech doposud uhrazených záloh za konkrétní obchodní případ. Do pole Poznámka na položce dokladu můžete dopsat doplňující údaj, který zálohu identifikuje.
Pokud potřebujete zálohovou fakturu uplatnit bez vazby na fakturu koncovou, udělejte to v agendě Přijaté zálohové faktury pomocí povelu Odpočet zálohy…, který vyvoláte z místní nabídky na záložce Doklady.

Koncovou fakturu můžete vytvořit i přenesením položek zálohové faktury včetně jejího odpočtu prostřednictvím povelu Přenést i položky. Díky povelu Přenést s výběrem položek lze navíc položky zálohové faktury před vložením do koncové faktury upravit.

Po uložení dokladu je součet uhrazených záloh zobrazen ve spodní části formuláře pod celkovým součtem částky dokladu.

Koncová faktura

Zaúčtování odpočtu záloh z koncové faktury

V programu POHODA, ale i obecně v účetnictví, je možné účtovat o zálohách kladně, nebo záporně. Nastavení kladného či záporného účtování odpočtu se neprojeví na dokladu, ale až ve způsobu zaúčtování do agendy Účetní deník.

Předkontaci pro odpočet zálohy doplňte do pole Předkontace ‘Uhrazená záloha’ v agendě Uživatelské nastavení/Faktury přijaté. Automaticky se přiřadí k položce odpočtu zálohy v konečné zúčtovací faktuře.
 • Zaúčtování kladně
  Pokud se rozhodnete zaúčtovat uhrazené zálohy kladně, v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování zatrhněte volbu Položky 'Uhrazená záloha' zaúčtovávat kladně. Pro odpočet zálohy v koncové faktuře pak nastavte v agendě Předkontace zaúčtování 321/314.
 • Zaúčtování záporně
  Chcete-li uhrazené zálohy zaúčtovat záporně, ponechejte volbu Položky 'Uhrazená záloha' zaúčtovávat kladně nezatrženou. V takovém případě pro odpočet zálohy v koncové faktuře nastavíte předkontaci 314/321.

Příklad: Rozdíl mezi kladným a záporným zaúčtováním s grafickým zobrazením způsobu zadání na účty.

1) Byla přijata zálohová faktura ve výši 1 200 Kč. O této záloze se neúčtuje, takže v agendě Přijaté zálohové faktury si zadáte doklad na částku 1 200 Kč s předkontací typu Bez. Poté provedete úhradu zálohy přes banku, tedy realizujete likvidaci zálohové faktury ve výši 1 200 Kč. V agendě Banka vznikne doklad s předkontací 314/221 a s členěním DPH – nezahrnovat do přiznání.

2) Po úhradě této zálohy obdržíte konečný daňový doklad na částku 2 400 Kč včetně DPH. Pro zjednodušení nebudeme o DPH účtovat.

3) U tohoto daňového dokladu provedete odpočet zálohy, který je na položce dokladu uveden vždy zápornou částkou, na záložce Zaúčtování (podle nastavení) bude odpočet uveden KLADNĚ (3a), nebo ZÁPORNĚ (3b).

KLADNÉ účtování o odpočtu zálohy – 3a)

KLADNÉ účtování o odpočtu zálohy – 3a)

ZÁPORNÉ účtování o odpočtu zálohy – 3b)

ZÁPORNÉ účtování o odpočtu zálohy – 3b)

Znovu zdůrazňujeme, že zaplacenou zálohu zadáváte do koncové faktury vždy se záporným znaménkem, bez ohledu na zvolený způsob zaúčtování.

Příklad: Společnost (plátce DPH) obdržela zálohovou fakturu na zboží v částce 1 000 Kč. Okamžitě zadala příkaz k úhradě této faktury. Úhradu zálohové faktury zaúčtovala na základě výpisu z banky. Další týden obdržela fakturu – daňový doklad na částku 1 000 Kč + 21 % DPH. Částku 210 Kč nechala proplatit prostřednictvím banky. Na úhradu zbylé části faktury obdržela bankovní výpis. Firma účtuje odpočty zálohy záporně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Přijaté zálohové faktury Záloha na zboží 1 000
Příkazy k úhradě Příkaz k úhradě zálohové faktury 1 000
Banka Úhrada zálohy 1 000 314 221
Přijaté faktury Zboží 1 000 504 321
21 % DPH 210 343 321
Odpočet zálohy (záporně) -1 000 314 321
Příkazy k úhradě Příkaz k úhradě doplatku 210
Banka Úhrada doplatku 210 321 221

Příklad: Společnost obdržela zálohovou fakturu na zboží v částce 10 000 Kč, kterou v plné výši uhradila z běžného účtu. Za několik dnů obdržela fakturu – daňový doklad na částku 12 100 Kč včetně 21% DPH. Doplatek 2 100 Kč opět uhradila v plné výši z běžného účtu. Na každou operaci obdržela bankovní výpis zvlášť. Firma účtuje odpočty zálohy kladně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Přijaté zálohové faktury Záloha na zboží 10 000
Příkazy k úhradě Příkaz k úhradě zálohy 10 000
Banka Úhrada zálohy 10 000 314 221
Přijaté faktury Zboží 10 000 504 321
21 % DPH 2 100 343 321
Odpočet zálohy (kladně) 10 000 321 314
Příkaz k úhradě Příkaz k úhradě doplatku 2 100
Banka Úhrada doplatku 2 100 321 221

Příklad: Společnost (plátce DPH) obdržela zálohovou fakturu na služby v částce 1 210 Kč, kterou v plné výši uhradila z běžného účtu. Za týden obdržela daňový doklad k platbě zálohy na částku 1 210 Kč včetně 21% DPH. Za několik dnů firma dostala konečnou zúčtovací fakturu na služby s odpočtem zálohy v plné výši. Firma účtuje odpočty zálohy kladně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Přijaté zálohové faktury Záloha na služby 1 210
Příkazy k úhradě Příkaz k úhradě zálohy 1 210
Banka Úhrada zálohy 1 210 314 221
Interní doklady Daňový doklad 1 000 314 314
21 % DPH 210 343 314
Přijaté faktury Služby 1 000 518 321
21 % DPH 210 343 321
Odpočet zálohy (kladně) 1 000 321 314
21 % DPH 210 321 343

Ostatní závazky

Závazky, které vyplývají z fakturace, se evidují v agendě Přijaté faktury, zbylé závazky pak v agendě Ostatní závazky. Do ostatních závazků řadíme např. závazky k institucím v podobě daní a poplatků, sociálního a zdravotního pojištění, závazky k zaměstnancům a další pravidelně placené závazky, které vznikají na základě smluv (nájemné, leasing atd.). Závazky můžete vkládat do příkazů k úhradě.

Závazky k institucím

Tento typ závazku vzniká v souvislosti s přiznáním daně z přidané hodnoty (agenda Přiznání DPH), vyúčtováním daně z příjmů, silniční a spotřební daně a jejich záloh. Další skupinou jsou závazky plynoucí ze mzdové agendy – platby záloh daně z příjmů za zaměstnance, odvody sociálního a zdravotního pojištění nebo srážky z mezd zaměstnanců. Tyto závazky můžete vytvářet automaticky při zaúčtování mezd v agendě Mzdy (za konkrétní měsíc). U těchto závazků se neúčtuje o DPH, vybírejte proto u nich členění DPH PN – Nezahrnovat do přiznání k DPH.

Závazky k zaměstnancům

Závazky k zaměstnancům vznikají při bezhotovostním vyplácení mzdy na účty zaměstnanců a vytváří se automaticky při zaúčtování mezd v agendě Mzdy (za konkrétní měsíc). K těmto závazkům přiřaďte členění DPH PN – Nezahrnovat do přiznání k DPH.

Splátky leasingu

Splátkový kalendář leasingu je v programu POHODA realizován jako řada pravidelně se opakujících závazků. V tomto případě se o DPH účtuje. Závazky lze vytvořit automaticky po zavedení majetku v agendě Leasingový majetek.

Stálé platby

Prostřednictvím povelu Záznam/Stálé platby… můžete hromadně vytvořit pravidelně se opakující platby podle zadaných kritérií. V zobrazeném průvodci stačí zadat počet plateb a periodu opakování (měsíční, kvartální). Před použitím této funkce se ujistěte, že máte označen správný vzorový závazek.

Příklad: Účetní jednotce vznikla v daňovém přiznání k DPH daňová povinnost 2 500 Kč. Daňové přiznání odevzdá na finanční úřad, zaúčtuje závazek a vystaví příkaz k úhradě. Výdej peněz z běžného účtu zaúčtuje po obdržení výpisu z bankovního účtu likvidací závazku.

Agenda Operace Částka MD Dal
Ostatní závazky Daňová povinnost DPH 2 500
Banka Úhrada závazku 2 500 343 221

Příklad: Účetní jednotka zaplatí zálohu na silniční daň ve výši 2 400 Kč. Nejprve zaúčtuje závazek a vystaví příkaz k úhradě. Výdej peněz z běžného účtu zaúčtuje po obdržení výpisu z bankovního účtu likvidací závazku.

Agenda Operace Částka MD Dal
Ostatní závazky Silniční daň 2 400 531 345
Banka Úhrada závazku 2 400 345 221

Účetní souvztažnosti pro závazky
Operace MD Dal
Faktura za dodávku zásob
materiál způsob B cena 501 321
materiál způsob B DPH 343 321
zboží způsob B cena 504 321
zboží způsob B DPH 343 321
Faktura za dodávku služeb
el. energie, pára, plyn cena 502 321
el. energie, pára, plyn DPH 343 321
opravy a údržba cena 511 321
opravy a údržba DPH 343 321
ostatní služby cena 518 321
ostatní služby DPH 343 321
Zboží a služby pro reprezentaci
cena 513 321
DPH (je-li možné uplatnit) 343 321
Pořízení dlouhodobého majetku
cena hmotného majetku (účet pořízení) 042 321
DPH 343 321
cena hmotného majetku (účet pořízení se nepoužije) 022 321
DPH 343 321
Faktura za služby časově rozlišené
předplatné časopisů placené dopředu na další rok 381 321
předplatné časopisů DPH 343 321
nájemné a služby placené pozadu za minulý rok 383 321
nájemné a služby DPH (je-li nárok) 343 321
Opravný daňový doklad za zboží (snížení fakturované částky)
cena (částka záporně) 504 321
DPH (částka záporně) 343 321
Záloha na daň z příjmů zaměstnanec 331 342
Záloha na daň z příjmů společník 366 342
Daň z příjmů zvláštní sazbou zaměstnanec 331 342
Daň z příjmů zvláštní sazbou společník 366 342
Srážky ze mzdy zaměstnanec 331 379
Srážky ze mzdy společník 366 379
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec 331 336
Sociální a zdravotní pojištění společník 366 336
Sociální a zdravotní pojištění firma 524 336
Silniční daň 531 345
Splátka leasingu cena 381 325
Splátka leasingu DPH (je-li možné uplatnit) 343 325