Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele

3.2 Pohledávky

Vydané faktury

Faktury vystavujete v agendě Vydané faktury, kterou naleznete v nabídce Fakturace.

Při jejich účtování je na straně MD většinou uvedený účet 311, který můžete případně analyticky rozčlenit. Na straně Dal zadáváte účet odpovídající dané operaci. Většinou jde o výnosové účty z účtové třídy 6.

Plátci DPH musí v předkontacích uvést souvztažné účty pro zaúčtování daně z přidané hodnoty ve všech sazbách (311/343). Tím si zajistí správné zaúčtování DPH. Připomínáme, že do uskutečněných zdanitelných plnění se v daňovém přiznání k DPH zahrnují údaje z vydaných faktur bez ohledu na jejich proplacení. Při úhradách se už o DPH neúčtuje.

Před tiskem faktury v Kč můžete v dialogovém okně Tisk zatrhnout volbu Včetně IBAN. Na faktuře se pak vytisknou kompletní údaje o bankovním účtu jako na faktuře v cizí měně.

Faktura bez položek

Použijete ji v případech, kdy se jedná o dodávku fakturovanou jedinou částkou a není ji potřeba rozúčtovat na více účtů. Ve formuláři agendy můžete uvést plnění ve všech sazbách DPH. Textový popis, který chcete mít vytištěný na faktuře, uveďte v poznámce. Tímto způsobem zadáte třeba fakturu na poradenskou činnost v ceně 10 000 Kč s DPH 2 100 Kč, které zaúčtujete na vrub účtu 311 a ve prospěch účtů 602 a 343.

Faktura s položkami

Použijete ji, pokud chcete na faktuře specifikovat jednotlivé položky cenou a množstvím. Předkontaci platnou pro většinu položek zadáte ve formuláři a na záložce Položky faktury uvedete předkontaci jen u těch položek, které mají odlišné zaúčtování.

Jestliže jste si v agendě Globální nastavení v sekci Pohledávky nastavili zaokrouhlování dokladů, POHODA je automaticky zaúčtuje (viz obrázek). Stačí mít v agendě Globální nastavení v sekci Zaúčtování zatrženou volbu Účtovat zaokrouhlení a nastavený nákladový a výnosový účet pro zaúčtování zaokrouhlovacích rozdílů.

Faktura s položkami

Faktury za hotové

Při vytváření faktury s úhradou v hotovosti si můžete nastavit, že se v agendě Pokladna rovnou vytvoří pokladní doklad na její úhradu. Je nutné, abyste měli na faktuře v poli Forma nastaveno Hotově, a v agendě Uživatelské nastavení v sekci Faktury vydané zatrženou volbu Po uložení hotovostní faktury vytvořit pokladní doklad. Jakmile vydanou fakturu uložíte, program se automaticky přepne do agendy Pokladna, ve které je už vyplněn příjmový doklad vzniklý likvidací nově vystavené faktury. Tento pokladní doklad stačí jen uložit. Pokud tak neučiníte, nebude provedena automatická likvidace vydané faktury a budete ji muset provést ručně.

Reklamace vadné dodávky

Odběratel reklamoval vadné zboží, které jste mu vyfakturovali. Reklamaci jste uznali a vystavili opravný daňový doklad. V agendě Vydané faktury vystavíte záporný opravný daňový doklad a zaúčtujete cenu reklamovaného zboží na účty 311/604. Nezapomeňte odúčtovat DPH na 311/343.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) vystavila firmě X fakturu na prodej vlastních výrobků v částce 5 000 Kč + 21 % DPH a na montáž v částce 3 000 Kč + 21 % DPH. Firmě Y vystavila fakturu na prodej zboží v hodnotě 1 500 Kč se sazbou 21 % DPH, kterou firma Y uhradila hotově. Firma Y druhý den reklamovala zboží v hodnotě 100 Kč + 21 % DPH (u neplátce v hodnotě 121 Kč). Reklamace byla uznána a částku za reklamované zboží převedla účetní jednotka na účet firmy Y.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané faktury Prodej výrobků 5000 311 601
21 % DPH 1050 311 343
Montáž 3000 311 602
21 % DPH 630 311 343
Vydané faktury Prodej zboží 1 500 311 604
21 % DPH 315 311 343
Pokladna Úhrada prodeje zboží 1 815 211 311
Vydané faktury Reklamace zboží -100 311 604
21 % DPH -21 311 343
Banka (výpis) Vrácení částky za reklamaci 121 311 221

Příklad: Zaúčtujte předchozí příklad pro účetní jednotku, která není plátcem DPH.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané faktury Prodej výrobků 6050 311 601
Montáž 3630 311 602
Vydané faktury Prodej zboží 1 815 311 604
Pokladna Úhrada prodeje zboží 1 815 211 311
Vydané faktury Reklamace zboží -121 311 604
Banka (výpis) Vrácení částky za reklamaci 121 311 221

Vydané opravné daňové doklady

Pravidla platná pro opravné daňové doklady jsme popsali v části Přijaté faktury. Kladně vystavený opravný daňový doklad (dříve vrubopis) lze chápat jako dodatečnou fakturu, záporně vystavený opravný daňový doklad (dříve dobropis) jako dodatečný závazek k odběrateli vyplývající z obchodního případu. V obou případech se používají stejné předkontace jako u vydaných faktur. Pokud je doklad vystaven kladně, dochází ke zvýšení pohybu na účtu. V případě, že je doklad vystaven záporně, dochází ke snížení pohybu na účtu.

Vydané opravné daňové doklady, které nebyly zahrnuty do přiznání k DPH, zobrazí kontrolní tisková sestava Neuplatněné oprav. daň. doklady a dobropisy.

Vydané opravné daňové doklady

Podle pole Uplat. DPH bude opravný daňový doklad zařazen do přiznání k DPH. U kladně vydaného opravného daňového dokladu vyplňte datum ihned po vystavení dokladu. U záporně vydaného opravného daňového dokladu, kterým opravujete základ daně, uvedete do pole Uplat. DPH den, kdy jste doklad odeslali odběrateli. Vynaložili jste tak nezbytné úsilí k tomu, aby se doklad dostal příjemci plnění. Pokud toto datum nevyplníte, bude vystavený opravný daňový doklad v přiznání chybět. Den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně, např. uznání reklamace, uveďte do pole Datum zd. plnění. Stejné datum uveďte i do pole Datum KH DPH, odkud vstoupí v kontrolním hlášení do položky Datum povinnosti přiznat daň (DPPD) v části A.4.

Příklad: Zaúčtujte pro plátce i neplátce DPH vystavený kladný a záporný opravný daňový doklad (ODD) na zboží v částce 800 Kč + 21 % DPH.

Plátce/neplátce ODD Operace Částka MD Dal
Plátce DPH Záporný Zboží -800 311 604
21 % DPH -168 311 343
Kladný Zboží 800 311 604
21 % DPH   168 311 343
Neplátce DPH Záporný Zboží -968 311 604
Kladný Zboží 968 311 604

Vydané zálohové faktury

Přehled o zálohových fakturách, které byly uhrazeny, ale nebyly dosud uplatněny v konečné faktuře, resp. na ně nebyl vystaven daňový doklad, získáte prostřednictvím předdefinovaných dotazů v agendě Vydané zálohové faktury, nebo pomocí tiskové sestavy Zálohové faktury k vystavení daň. dokl. Pokud v dialogovém okně Tisk navíc zatrhnete volbu Více než 15 dnů po úhradě, budou zobrazeny pouze doklady, které už přesáhly lhůtu 15 dnů od data úhrady.

Zálohová faktura je jedním z nástrojů, který snižuje obchodní riziko. V účetní praxi se využívají dva typy:

 • Proforma faktura – je vystavena na cenu kompletní dodávky. Zboží odběrateli předáte až po jejím zaplacení spolu s fakturou – daňovým dokladem. POHODA při její likvidaci nabízí automatické vystavení koncové faktury. Je-li na faktuře zboží ze skladu, vyskladní se až u koncové faktury.
 • Zálohová faktura – používá se u časově nebo materiálově náročných dodávek. Odběratel platí zálohy průběžně podle postupu prací. Při dokončení prací vystavíte koncovou fakturu a na ní odečtete dříve vystavené zálohy.

Způsob zaúčtování zálohové faktury

Způsob zaúčtování zálohové faktury

Zálohové faktury účtujete s předkontací Bez, faktura nevytvoří žádné záznamy do deníku. Úhrady záloh přijaté na účet účtujete na 221/324. K platbě zálohy platí povinnost vystavit daňový doklad, pokud do 15 dnů nedojde k vystavení běžného daňového dokladu (např. faktury).

Daňový doklad k úhradě zálohové faktury

K vystavování daňových dokladů k úhradě zálohové faktury použijte povel Daňový doklad z nabídky Záznam. K vytvořenému daňovému dokladu můžete v agendě Interní doklady vytisknout sestavu Daňový doklad. Zaúčtování vytvořených daňových dokladů doporučujeme řešit následujícím způsobem:

základ daně: 324000/324000

DPH: 324000/343xxx

Daňový doklad k úhradě zálohové faktury

Chcete-li daňové doklady vystavit automaticky (bez upozornění) při úhradě zálohové faktury, zatrhněte volbu Po likvidaci vydané zálohové faktury vystavit daňový doklad k přijaté platbě, dostupnou v agendě Globální nastavení/Platby.
Na záložce Doklady u zálohové faktury je vidět vazba na fakturu – daňový doklad a částka zálohy uplatněná v tomto dokladu (nikoliv celková částka daňového dokladu).

Vystavení koncové faktury

Při ručním vystavení zúčtovací faktury můžete provést odpočet zaplacené zálohy dvěma způsoby:

 • S vazbou na vystavenou zálohovou fakturu
  Povelem Zálohové faktury → z nabídky Záznam/Přenos → otevřete seznam zálohových faktur v režimu výběru, kde obvyklým způsobem vyberete požadovanou zálohu a vložíte ji stiskem klávesy ENTER nebo povelem Přenést do dokladu jako položku Uhrazená záloha do aktuální faktury. V seznamu záloh se nabízejí pouze neuplatněné faktury.
Nevyrovnané zůstatky na účtu vydaných, resp. přijatých záloh snadno dohledáte prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Inventura vydaných, resp. Inventura přijatých zálohových faktur. Zatrhnutím volby Jen nenulový zůstatek SÚ v dialogovém okně Tisk zobrazíte jen ty zálohy, u kterých není účet záloh nulový.

Vystavení koncové faktury

Jednu zálohovou fakturu je možné uplatnit ve více fakturách – daňových dokladech. V dialogovém okně Odpočet zálohy zadáte částku, kterou chcete uplatnit. Celková uplatněná částka záloh je uvedená u konkrétní zálohy ve sloupci Uplatněno. Při dalším použití stejné zálohové faktury nabízí program k odpočtu výši zálohy sníženou o již uplatněnou částku.

 • Bez vazby na zálohovou fakturu
  Pokud nemáte zálohovou fakturu k dispozici, použijete povel Záznam/Ruční odpočet zálohy, který vloží položku Uhrazená záloha bez vazby na zálohovou fakturu. Do pole Jedn. cena doplníte záporně částku všech doposud uhrazených záloh za tento obchodní případ. Do pole Poznámka na položce dokladu můžete dopsat doplňující údaj, který zálohu identifikuje. Po uložení dokladu se součet uhrazených záloh indikuje ve spodní části formuláře pod celkovým součtem částky dokladu.

Pokud chcete uplatnit zálohovou fakturu bez vazby na fakturu koncovou, použijte v agendě Vydané zálohové faktury povel Odpočet zálohy… z místní nabídky na záložce Doklady.

Zaúčtování odpočtu záloh z koncové faktury

O způsobu zaúčtování rozhodujete v agendě Globální nastavení, kde v sekci Zaúčtování zatrhnete volbu Položky 'Uhrazená záloha' zaúčtovávat kladně. Ta platí jak pro přijaté, tak vydané zálohové faktury.

 • Zaúčtování kladně
  Je-li volba zatržena, pak pro odpočet zálohy z koncové faktury vyberete u položky Uhrazená záloha v poli Předkontace ve vydané faktuře předkontaci 324/311.
 • Zaúčtování záporně
  Není-li volba zatržena, pak pro odpočet zálohy vyberete u položky Uhrazená záloha v poli Předkontace ve vydané faktuře předkontaci 311/324.

Příklad: Firma (plátce DPH) vystavila zálohovou fakturu na zboží v částce 1 000 Kč. Jakmile jí byla platba uhrazena, vystavila konečnou fakturu – daňový doklad. Doplatek jí byl posléze uhrazen. Firma účtuje odpočty zálohy záporně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané zálohové faktury Záloha na zboží 1 000
Banka Úhrada zálohy 1 000 221 324
Vydané faktury Zboží 1 000 311 604
21 % DPH 210 311 343
Úhrada zálohy (záporně) -1 000 311 324
Banka Úhrada doplatku 210 221 311

Příklad: Zadání je shodné s předchozím příkladem, jen firma účtuje odpočty zálohy kladně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané zálohové faktury Záloha na zboží 1 000
Banka Úhrada zálohy 1 000 221 324
Vydané faktury Zboží 1 000 311 604
21 % DPH 210 311 343
Úhrada zálohy (kladně) 1 000 324 311
Banka Úhrada doplatku 210 221 311

Příklad: Účetní jednotka postupně vystavila dvě zálohové faktury na poradenské služby v částce 4 000 Kč a 6 000 Kč. Zálohy jí byly uhrazeny na běžný účet. Na platbu první zálohové faktury byl vystaven daňový doklad. Po ukončení prací vystavila koncovou fakturu – daňový doklad na částku 12 100 Kč včetně 21 % DPH. Doplatek 2 100 Kč jí byl uhrazen na běžný účet. Firma účtuje odpočty zálohy záporně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané zálohové faktury Služby – 1. záloha 4 000,00
Banka Úhrada zálohy 4 000,00 221 324
Interní doklady Daňový doklad k záloze
Základ daně 3 305,79 324 324
21 % DPH 694,21 324 343

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané zálohové faktury Služby – 2. záloha 6 000,00
Banka Úhrada zálohy 6 000,00 221 324
Vydané faktury Služby 10 000,00 311 602
DPH 2 100,00 311 343
Odpočet uhraz. záloh
Základ daně -9 305,79 311 324
21 % DPH -694,21 311 343
Banka Úhrada doplatku 2 100,00 221 311

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) nabízí počítačová školení. Vytipovaným organizacím zasílá nabídku vybraného kurzu spolu s proforma fakturou na plnou částku. Po zaplacení zašle potvrzenou přihlášku a konečnou fakturu – daňový doklad. Firma účtuje odpočty zálohy záporně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané zálohové faktury Cena kurzu 2 420
Banka Úhrada kurzu 2 420 221 324
Vydané faktury Cena kurzu 2 000 311 602
21 % DPH 420 311 343
Odpočet zálohy -2 420 311 324

Záloha je vyšší než koncová faktura

V praxi dochází i k případům, kdy bylo zálohami zaplaceno více, než činí celková fakturovaná částka. Takový případ zaúčtujete v programu POHODA takto:

 • Koncová faktura
  Na faktuře uvedete soupis prací a odečtete vyplacené zálohy. Celková fakturovaná částka bude záporná. Do poznámky uvedete, že přeplatek zašlete na účet odběratele nebo proplatíte hotově. Faktura slouží odběrateli jako daňový doklad, jsou na ní vyčíslené základy daně a DPH. Zápornou hodnotu konečné faktury zlikvidujete bez vazby, tzn. že na záložce Likvidace vyberete z místní nabídky povel Likvidace bez vazby...
 • Přeplatek hrazený z účtu
  Na přeplatek vystavíte v agendě Ostatní závazky doklad bez zaúčtování (předkontace Bez). Ten slouží k vystavení příkazu k úhradě. O úhradě přeplatku účtujete v agendě Banka, jako předkontaci zadáte účty 311/221.
 • Přeplatek hrazený v hotovosti
  V agendě Pokladna zaúčtujete výdej peněz na předkontaci 311/211.

Příklad: Účetní jednotka (plátce DPH) vystavila zálohovou fakturu na služby v částce 20 000 Kč. V průběhu prací došlo ke snížení jejich předpokládaného rozsahu, takže koncová faktura byla vystavena na částku 12 100 Kč. Přeplatek vrátila na běžný účet odběratele. Firma účtuje odpočty zálohy záporně.

Agenda Operace Částka MD Dal
Vydané zálohové faktury Záloha na služby 20 000
Banka Úhrada zálohy 20 000 221 324
Vydané faktury Služby 10 000 311 602
21 % DPH 2 100 311 343
Odpočet zálohy (záporně) -20 000 311 324
Ostatní závazky Přeplatek 7 900
Banka Úhrada přeplatku 7 900 311 221

Ostatní pohledávky

Pohledávky, které nevyplývají z fakturace, se evidují v agendě Ostatní pohledávky. Jde většinou o pohledávky u institucí v podobě přeplatků daní a poplatků, které vám mají být vráceny. O takové pohledávce se obvykle neúčtuje (předkontace Bez), účtuje se až o její úhradě. Ostatní pohledávky převážně účtujete jako doklady bez položek, o DPH vzhledem k charakteru účetních operací většinou neúčtujete a u členění DPH proto zvolíte UN – Nezahrnovat do přiznání k DPH.

Stálé platby

Stálé platby

Prostřednictvím povelu Záznam/Stálé platby… můžete hromadně vytvořit pravidelně se opakující platby na základě zadaného počtu plateb a jejich periody opakování (měsíční, kvartální). Před použitím této funkce se ujistěte, že máte kurzor umístěn na správné pohledávce.

Příklad: Účetní jednotce vznikl v daňovém přiznání k DPH nadměrný odpočet ve výši 12 500 Kč, a tím nárok na vrácení přeplacené daně. Daňové přiznání odevzdá na finanční úřad a zaúčtuje pohledávku. Příjem peněz na běžný účet zaúčtuje likvidací pohledávky.

Agenda Operace Částka MD Dal
Ostatní pohledávky Nadměrný odpočet DPH 12 500
Banka Úhrada pohledávky 12 500 221 343

Účetní souvztažnosti pro pohledávky
Operace MD Dal
Faktura za dodávku
– vlastní výrobky – cena 311 601
– vlastní výrobky – DPH 311 343
– služby – cena 311 602
– služby – DPH 311 343
Faktura za prodej
zboží – cena 311 604
– zboží – DPH 311 343
materiál – cena 311 642
– materiál – DPH 311 343
Prodej dlouhodobého majetku
– cena 311 641
– DPH 311 343
Faktura za budoucí služby – nájemné inkasované dopředu 311 384
Opravný daňový doklad za zboží (snížení fakturované částky)
– cena (částka záporně) 311 604
– DPH (částka záporně) 311 343