Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Přiznání > Daň z nemovitých věcí

6.7 Daň z nemovitých věcí

(pouze ve variantách Standard a Profi)

Program TAX umožňuje zpracovat řádné, dílčí, opravné, dodatečné i zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí pro počet finančních úřadů odpovídající počtu územních obvodů, ve kterých se nacházejí poplatníkovy nemovitosti podléhající této dani.

Program obsahuje aktuální seznam katastrálních území s přiřazenou cenou zemědělské půdy. Číselník naleznete v agendě Nastavení/Seznamy/Katastrální území.

dílčím přiznání k dani z nemovitých věcí se uvádějí jen nastalé změny a výpočet celkové výše daně se zahrnutím těchto změn. Při výpočtu celkové výše daně je třeba zohlednit také změnu výše daně z důvodu případné změny sazeb daně, průměrné ceny zemědělské půdy, změny koeficientů obce a místního koeficientu nebo skončení osvobození u stávajících nemovitých věcí, které se na listech podávaného dílčího přiznání nevykazuje.

Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí lze podat jako:

  • dodatečné (úplné) s uvedením všech nemovitých věcí. Tento typ dodatečného přiznání je vhodné podat především v případě změn u velkého počtu nemovitých věcí poplatníka. Jedná se o případy, kdy by uvedení pouze nastalých změn bylo nepřehledné a komplikovalo by správné stanovení daně.
  • zkrácené dodatečné s uvedením jen nastalých změn. Toto přiznání je vhodné podat zejména v případě dílčích změn u malého počtu nemovitých věcí.

V případě změn u pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, původně přiznaných na jednom listu, je třeba u požadovaného druhu, resp. stavby zvolit v sekci Otázky v poli Změna možnost Úprava. Následně v sekci daného pozemku, resp. stavby nastavte v tabulce v poli Změna hodnotu Úprava u těch položek, u kterých došlo ke změnám, a proveďte požadované úpravy. Nastalé změny je třeba podrobněji popsat v řádku 209 u pozemků, resp. v řádku 308 u zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek. Do formuláře přiznání budou načteny pouze upravené položky.

V případě, že rušíte pouze některou položku z daného listu, je třeba do formuláře přiznání uvést současný stav a nastalé změny opět blíže popsat v řádku 209 u pozemků, resp. v řádku 308 u staveb či jednotek. V programu TAX v sekci Otázky nastavte v poli Změna hodnotu Úprava a v sekci daného pozemku, resp. stavby pak v poli Změna hodnotu Zrušeno. Aby v programu vstoupily do formuláře přiznání aktuální (nezrušené) pozemky či stavby, je třeba u těchto položek nastavit v poli Změna hodnotu Úprava.

Daň z nemovitých věcí

Pro zrušení celého listu původního daňového přiznání u pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek v dílčím nebo zkráceném dodatečném daňovém přiznání vyberte u požadovaného druhu pozemku, resp. stavby v sekci Otázky v poli Změna možnost Zrušeno. Do formuláře přiznání budou následně načteny všechny pozemky, resp. stavby z daného listu a tabulka výpočtu daně bude proškrtnuta tak, jak vyžadují pokyny k tomuto přiznání.

Přiznání k dani z nemovitých věcí, s výjimkou dílčího a zkráceného dodatečného přiznání, je možné odeslat na finanční úřad v elektronické podobě.