Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

9. Přiznání

Založení řádného daňového přiznání

Otevření poplatníka

Před založením daňového přiznání je nutné otevřít poplatníka, jemuž chcete vystavit přiznání. Poplatníka otevřete v agendě Adresář poplatníků buď dvojklikem myši na příslušném řádku, povelem Otevřít poplatníka v levém horním rohu obrazovky, nebo stisknutím klávesy ENTER na řádku příslušného poplatníka.

Podobně jako v programu POHODA se objeví modrá informační plocha, která obsahuje základní údaje o poplatníkovi a sekci Daňový kalendář s nejbližšími termíny.

Založení řádného přiznání

V nabídce Přiznání zvolíte příslušný typ daně, k níž chcete vystavit přiznání. Nové přiznání založíte v jednotlivých agendách klávesou INSERT, případně ikonou pro nový záznam nebo přes nabídku Záznam/Editace/Vložit. Zobrazí se Průvodce zavedením přiznání. Ve výklopném seznamu na první straně průvodce vyberete zdaňovací období, za které přiznání sestavujete.

TAX: Při zakládání přiznání k dani z příjmů vyberte nejprve příslušný typ přiznání a zdaňovací období.

Potřebujete-li vystavit daňové přiznání za část zdaňovacího období (DPFO, DPPO), zatrhněte volbu Za část období a ve výklopném seznamu vyberte zdaňovací období, za které chcete přiznání vystavit.

Pokud chcete z předchozího přiznání převést údaje o ztrátách vzniklých v minulých zdaňovacích obdobích (DPFO, DPPO) a hodnoty z tabulky daňové evidence (DPFO), nechte zatrženou volbu Převod z minulého období. Podmínkou pro převod je, aby přiznání z minulého zdaňovacího období bylo označené jako Oficiální.

V případě daně z příjmů zvolte na další straně průvodce způsob zavedení dat do přiznání.

TAX: Program TAX vám nabízí možnost automaticky zavést vstupní data z programu POHODA.

Pro zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob můžete využít možnosti Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA. Data budou převedena z instalačního adresáře programu POHODA uvedeného v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci XML komunikace.

V případě, že máte program POHODA nainstalovaný na jiném počítači než program TAX, zvolte možnost Načtení dat z XML souboru připraveného programem POHODA. V tomto případě je nutné před načtením dat v programu POHODA nejprve zvolit povel Soubor/Datová komunikace/XML export pro TAX. Nemáte-li program POHODA k dispozici, zvolte možnost Ruční zavedení vstupních dat. Po kliknutí na tlačítka Další a Dokončit se otevře agenda pro zpracování přiznání.

V nově založeném přiznání budou předvyplněny identifikační údaje o poplatníkovi podle údajů zadaných v agendě Adresář poplatníků. V případě zavedení dat z programu POHODA budou automaticky načteny údaje potřebné pro zpracování přiznání k dani z příjmů.

Správnost importu dat z programu POHODA je nutné překontrolovat, aby vložené údaje odpovídaly skutečnosti.

Založení opravného a dodatečného přiznání

Opravné přiznání založíte v agendě příslušného druhu daně pomocí klávesové zkratky CTRL+K, kterou použijete na řádku řádného přiznání.

Stejným způsobem vytvoříte i přiznání dodatečné a v případě daně z nemovitostí i přiznání dílčí. U daně z nemovitostí můžete navíc zvolit období, za které chcete přiznání vystavit.

V otevřeném přiznání proveďte opravy a formulář vytiskněte, resp. jej znovu elektronicky podejte na portál daňové správy.

Zrušení daňového přiznání

Vytvořené přiznání je možné smazat klávesovou zkratkou CTRL+DELETE.

Vytvořit závazky/pohledávky

Povel je k dispozici v agendě Daň z příjmů. Otevře Průvodce vytvořením závazků/pohledávek, s jehož pomocí vytvoříte závazky nebo pohledávky odvodů či přeplatků na dani z příjmů (resp. sociálním a zdravotním pojištění) a na platby záloh na následující zdaňovací období. Povel Vytvořit závazky naleznete také v agendě Daň z nemovitých věcí.

Uzavření daňového přiznání

Povel je přístupný v agendách přiznání v nabídce Záznam. Jeho použitím můžete plně zamezit úpravám zvoleného přiznání, a tak zabezpečíte údaje proti nechtěným změnám po odevzdání přiznání. Skutečnost, že přiznání bylo uzavřeno, společně s datem, kdy k uzavření došlo, indikuje poznámka v horní části formuláře záznamu. Před zvolením funkce pro uzavření přiznání je nutné dokončit jeho editaci, tzn. uložit. Na rozpracované přiznání program upozorní a nedovolí jej uzavřít.

TAX: Uložené přiznání lze uzavřít, díky čemuž si zabezpečíte údaje před nechtěnými změnami.

Zaškrtnutím pole Vytvořit závazky/pohledávky můžete zároveň s uzavřením přiznání vystavit závazky nebo pohledávky odvodů či přeplatků daní a pojištění do agend ZávazkyPohledávky.

Zrušit uzavření přiznání

Tato funkce opět plně zpřístupní zvolené přiznání. Po zrušení uzavření je možné provádět ve formuláři změny. Zrušením uzavření nebudou smazány vystavené závazky nebo pohledávky. Ty je nutné z příslušné agendy smazat ručně, a to klávesovou zkratkou CTRL+DELETE.

nahoru

Aktualizovat poplatníka

Pokud jste provedli změny v agendě Adresář poplatníků a chcete, aby se provedené změny promítly do již vystaveného přiznání, použijte povel Záznam/Aktualizovat poplatníka. Povel provede v daném přiznání aktualizaci údajů o poplatníkovi podle údajů uvedených v agendě Adresář poplatníků.

Oficiální přiznání

Hotové přiznání, které budete považovat za kompletní a správné, označte pomocí povelu Oficiální. Z takto označených přiznání bude vytvořena tisková sestava Termíny plateb, kterou naleznete v agendě Adresář poplatníků.

V každém zdaňovacím období je možné označit jako oficiální pouze jedno přiznání, které následně vstoupí do agendy Archiv. Pokud chcete označení zrušit, zvolte znovu povel Záznam/Oficiální.

Elektronické podání přiznání

Česká daňová správa umožňuje elektronické podání přiznání k DPH, včetně výpisu z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, dále souhrnného hlášení, přiznání k dani silniční, přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k daním z příjmů, vyúčtování daně z příjmů, vyúčtování srážkové daně či obecných písemností. Program umožňuje elektronické podání příslušných typů přiznání prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky…

Umístěte kurzor do řádku přiznání, které chcete odeslat, a zvolte uvedený povel. Ten vyvolá Průvodce pro elektronické podání přiznání.

TAX: Při elektronickém podání DPH zadejte na první straně průvodce číslo finančního úřadu, číslo územního pracoviště a číslo hlavní činnosti podle číselníku CZ-NACE.

Na první straně průvodce zadejte číslo finančního úřadu, číslo územního pracoviště a číslo hlavní činnosti podle číselníku CZ-NACE. Tlačítky Otevřít číselník můžete otevřít internetové stránky, kde lze číslo územního pracoviště a hlavní činnosti vyhledat. Po kliknutí na tlačítko Další se vytvoří datová věta podání a následně budou zkontrolovány vstupní údaje.

Na další straně průvodce budete vyzváni k zadání složky a názvu souboru pro uložení datové věty. Program vám nabídne název souboru ve tvaru daň-IČ-rok, za něž se přiznání podává (např. DPFO-98765432-2014), který můžete změnit podle potřeby. Pokud budete chtít přiznání ihned odeslat na portál České daňové správy, je nutné zvolit podpisový certifikát. Volitelně můžete zadat e-mail pro zasílání informací o změnách stavu zpracování.

Pokud nechcete přiznání ihned odeslat, zrušte zatržení volby Odeslat na portál České daňové správy. Po kliknutí na tlačítko Další bude do nastavené složky vytvořen XML soubor, který můžete později odeslat pomocí internetových stránek České daňové správy, kde stačí vybrat příslušný tiskopis a zvolit povel Načtení souboru.

Podnikatel (fyzická osoba) může také podat elektronicky Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, a to prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní e–Podání (VREP).

Elektronicky podaná přiznání se v programu TAX evidují v agendě Elektronická podání, kterou naleznete v nabídce Soubor. Po přímém odeslání jednotlivých typů přiznání na portál České daňové správy, resp. na portál Veřejného rozhraní e–Podání (VREP) se automaticky vytvoří záznam do této agendy. V případě, že vytvořený XML soubor načítáte na portál České daňové správy ručně, je nutné záznam o podání přiznání do této agendy zaznamenat pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání vyvolaného klávesou INSERT. Tento průvodce umožní načíst soubor …-potvrzeni.p7s, který najdete ve složce zvolené v průvodci elektronickým podáním přiznání. Pomocí povelu Záznam/Načíst stav z centra můžete kdykoli zjistit stav uskutečněného podání.

Aktualizovat vozidla (DS)

Tento povel naleznete v agendě Silniční daň v nabídce Záznam. Jeho prostřednictvím promítnete změny provedené v agendě Vozidla do již vystaveného přiznání. Do přiznání se přenesou vozidla nově zadaná a vozidla, která již v agendě nejsou, budou z přiznání vymazána. Vkládání či mazání vozidel ovlivňuje rovněž období, v němž vozidlo podléhá dani silniční. Období je zadáno v polích Zařazení a Vyřazení v agendě Vozidla.

Pokyny k přiznání

Funkce je přístupná v nabídce Nápověda v agendách jednotlivých přiznání. Jejím prostřednictvím si otevřete pokyny Ministerstva financí k právě zpracovávanému daňovému přiznání.

Tisk sestav

Vytvořená přiznání za jednotlivá zdaňovací období můžete kdykoliv vytisknout na formulář platný v příslušném zdaňovacím období. Kromě samotných přiznání je možné vytisknout celou řadu příloh k jednotlivým druhům přiznání.

Tisk přiznání

Otevřete agendu přiznání a zvolte přiznání, které chcete tisknout. Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+T nebo klikněte na ikonu. Vyberte ze stromu tiskových sestav požadovanou sestavu přiznání, případně přílohu k přiznání, kterou chcete vytisknout.

TAX: Dialogové okno Tisk vyvoláte nejrychleji stiskem klávesové zkratky CTRL+T.

V levé části dialogového okna Tisk nastavte počet kopií a případně další parametry tisku.

Klikněte na tlačítko Vytisknout nebo nejprve na tlačítko Náhled. Pomocí tlačítka Všechny sestavy je možné vytisknout najednou přiznání včetně příloh. Tiskové sestavy je možné také exportovat do formátu PDF a v tomto formátu je odeslat e-mailem.

Záloha sestavy

Sestavu přiznání lze z náhledu uložit do souboru prostřednictvím ikony nebo klávesovou zkratkou ALT+Z. Soubory tiskových záloh se ukládají do adresáře Tisk/Zálohy. Zálohovanou sestavu lze kdykoliv znovu otevřít pomocí povelu Načíst tiskovou zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Z náhledu je pak možné sestavu vytisknout v její původní podobě.

Tiskové zálohy lze využít k zasílání sestav e-mailem a také k archivaci jednotlivých druhů přiznání.

Zálohu sestavy přiznání můžete poslat komukoliv e-mailem spolu s odkazem na stránku www.stormware.cz/ke-stazeni/soubory. Odtud si příjemce může stáhnout prohlížeč REPORT Viewer, díky němuž si může sestavu zobrazit i vytisknout, i když nevlastní program TAX ani systém POHODA.

nahoru