Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.1 Založení přiznání

Založení řádného přiznání

V nabídce Přiznání zvolíte příslušný typ daně, k níž chcete vystavit přiznání. Nové přiznání založíte v jednotlivých agendách klávesou INSERT, případně ikonou pro nový záznam nebo přes nabídku Záznam/Editace/Vložit. Zobrazí se Průvodce zavedením přiznání. Ve výklopném seznamu na první straně průvodce vyberete zdaňovací období, za které přiznání sestavujete.

Založení řádného přiznání

Potřebujete-li vystavit daňové přiznání za část zdaňovacího období (DPFO, DPPO), zatrhněte volbu Za část období a ve výklopném seznamu vyberte zdaňovací období, za které chcete přiznání vystavit. Účetní jednotky účtující v hospodářském roce zatrhnou volbu Za část období / hosp. rok a ve výklopném seznamu zvolí rok začátku zdaňovacího období.

Pokud chcete z předchozího přiznání převést údaje o ztrátách vzniklých v minulých zdaňovacích obdobích (DPFO, DPPO) a hodnoty z tabulky daňové evidence (DPFO), nechte zatrženou volbu Převod z minulého období. Podmínkou pro převod je, aby přiznání z minulého zdaňovacího období bylo označené jako Oficiální.

V případě daně z příjmů zvolte na další straně průvodce způsob zavedení dat do přiznání.

Založení řádného přiznání

Pro zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob můžete využít možnosti Automatické zavedení vstupních dat z programu POHODA. Data budou převedena z instalačního adresáře programu POHODA uvedeného v agendě Nastavení/Nastavení programu v sekci Komunikace. V případě, že máte program POHODA nainstalovaný na jiném počítači než program TAX, případně chcete-li importovat přiznání ve formátu, který podporuje daňový portál Moje daně, zvolte možnost Import přiznání (formát .xml, .p7s) a zadejte cestu k vytvořenému souboru. Před načtením dat z programu POHODA je nutné v programu POHODA nejprve zvolit povel Soubor/ Datová komunikace/XML export pro TAX.

U obou výše uvedených možností je zároveň možné prostřednictvím volby Načíst včetně výkazů (zatrhněte v případě, že máte zaúčtovanou daň z příjmů) načíst do programu TAX i Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a případně i Přílohu v účetní závěrce (pokud importujete přiznání ve formátu .xml, případně .p7s, kde XML soubor obsahuje i tuto přílohu). Po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat, a po zvolení tlačítka Import se provede import přiznání. Po stisku tlačítka Dokončit se otevře agenda s načteným přiznáním. Nemáte-li program POHODA, případně již vytvořený XML soubor k dispozici, zvolte možnost Ruční zavedení vstupních dat.

V nově založeném přiznání budou předvyplněny identifikační údaje o poplatníkovi podle údajů zadaných v agendě Adresář poplatníků. V případě zavedení dat z programu POHODA budou automaticky načteny údaje potřebné pro zpracování přiznání k dani z příjmů.

Správnost importu dat je nutné překontrolovat, aby vložené údaje odpovídaly skutečnosti.

Založení opravného a dodatečného přiznání

Založení opravného a dodatečného přiznání

Opravné přiznání založíte v agendě příslušného druhu daně pomocí klávesové zkratky CTRL+K, kterou použijete na řádku řádného přiznání.

Stejným způsobem vytvoříte i přiznání dodatečné a v případě daně z nemovitých věcí i přiznání dílčí a zkrácené dodatečné. U daně z nemovitých věcí můžete navíc zvolit období, za které chcete přiznání vystavit.

V otevřeném přiznání proveďte opravy a formulář vytiskněte, resp. jej znovu elektronicky podejte na Daňový portál Finanční správy ČR, případně či odešlete datovou schránkou.