Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

5.7 Elektronické podání přiznání

Elektronické podání přiznání

Finanční správa umožňuje elektronické podání jednotlivých tiskopisů na Daňový portál (EPO). Plátce spotřební daně je povinen podat přiznání ke spotřební dani celnímu úřadu. Program TAX umožňuje elektronické podání příslušných tiskopisů prostřednictvím povelu Záznam/Podat elektronicky…

Umístěte kurzor do řádku přiznání, které chcete odeslat, a zvolte uvedený příslušný povel. Ten vyvolá Průvodce pro elektronické podání.

Elektronické podání přiznání

Na první straně průvodce vyberte číslo finančního úřadu, zadejte číslo územního pracoviště a číslo hlavní činnosti podle číselníku CZ-NACE. Tlačítky Otevřít číselník můžete otevřít internetové stránky, kde lze číslo územního pracoviště a hlavní činnosti vyhledat. Po kliknutí na tlačítko Další se ověří struktura zadaných údajů a provede se automatická kontrola přiznání přímo na Daňovém portálu Finanční správy.

Elektronické podání přiznání

Na další straně průvodce budete vyzváni k zadání složky a názvu souboru pro uložení datové věty. Program vám nabídne název souboru ve tvaru daň-IČ-rok_období_typ přiznání_datum vytvoření souboru (např. DPHDP-98765432-2022-leden _radne_15.02.2022), který můžete změnit podle potřeby. Zároveň zde můžete nastavit automatické odeslání přiznání na Daňový portál Finanční správy ČR, příp. pomocí datové schránky na příslušný finanční úřad. Pokud budete chtít přiznání ihned odeslat na Daňový portál Finanční správy ČR, je nutné podepsat data platným certifikátem. Volitelně můžete zadat e-mail pro zasílání informací o změnách stavu zpracování.

Volba Odeslat do Datové schránky úřadu je aktivní pouze v případě, že máte nastavenou datovou schránku v agendě Nastavení/Nastavení programu, resp. Nastavení poplatníka.

Pokud nechcete provést automatické odeslání, zrušte zatržení volby Odeslat na Finanční správu (online), resp. Odeslat do Datové schránky úřadu. Po kliknutí na tlačítko Další bude do nastavené složky vytvořen XML soubor, který můžete později odeslat pomocí internetových stránek Finanční správy, kde stačí zvolit povel Načtení ze souboru, příp. můžete soubor poslat přímo ze své datové schránky.

Podnikatel (fyzická osoba) může také podat elektronicky Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, a to prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP). K elektronickému odeslání přehledu na příslušnou správu sociálního zabezpečení využijete povel Podat Přehled OSVČ v menu Záznam agendy Daň z příjmů. V průvodci odesláním přehledu máte opět možnost vybrat odeslání přehledu na portál VREP (online) či datovou schránkou.

Elektronicky podaná přiznání se po odeslání označí modrým příznakem El. odesláno, resp. El. odesláno OSVČ v horním rohu formuláře.

Samotný záznam o podání přiznání naleznete na záložce El. podání, která se nachází ve všech agendách přiznání, u nichž je umožněno elektronické odeslání. Záložka zobrazuje záznamy o odeslání přiznání na daňový portál, portál Veřejné rozhraní pro e - Podání, ale i do datové schránky úřadu. Ze záznamu na záložce je možné se pomocí pravého tlačítka myši a povelu Otevřít podání přepnout do agendy Elektronická podání, která zobrazuje přehled odeslaných přiznání na portál EPO a VREP, případně do agendy Odeslané datové zprávy, která zachycuje všechny zprávy odeslané datovou schránkou z programu TAX.

Datum záznamu, který je na záložce El. podání označený jako Oficiální, použije program TAX pro zobrazení razítka na přiznání, které potvrzuje odeslání přiznání. Pro zobrazení razítka v tiskové sestavě je třeba před náhledem sestavy zatrhnout v dialogovém okně Tisk volbu Včetně podacího razítka.

Mezi tiskovými sestavami se v případě úspěšného odeslání přiznání na portál EPO zobrazuje sestava Opis el. potvrzení podání, v případě odeslání datovou schránkou sestava Dodejka/Doručenka datové zprávy. Sestavy je možné použít pro kontrolní úřady jako potvrzení o odeslání přiznání.

Elektronicky podaná přiznání se v programu TAX evidují v agendě Elektronická podání, kterou naleznete v nabídce Soubor/Datová komunikace. Po přímém odeslání jednotlivých typů přiznání na Daňový portál Finanční správy, resp. na portál Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) se automaticky vytvoří záznam do této agendy. V případě, že vytvořený XML soubor načítáte na Daňový portál Finanční správy ručně, je nutné záznam o podání přiznání do této agendy zaznamenat pomocí Průvodce importem potvrzení elektronického podání vyvolaného prostřednictvím povelu Záznam/Importovat doručenku (EPO). Tento průvodce umožní načíst soubor …-potvrzeni.p7s, který najdete ve složce zvolené v průvodci elektronickým podáním přiznání. Pomocí povelu Záznam/Zjistit stav podání můžete kdykoli zjistit stav uskutečněného podání.