Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Skip Navigation LinksSTORMWARE > TAX > Příručka uživatele > Úvod > Přehled podporovaných funkcí

1.3 Přehled podporovaných funkcí

V této kapitole je uveden stručný souhrn možností a principů použitých v programu TAX. Vzhledem k rozsáhlé funkčnosti programu se nejedná o jejich úplný seznam. Konkrétní rozsah a kombinace funkcí závisí na instalované variantě programu.

Software TAX je určen pro zpracování daňových přiznání jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Kromě přiznání k dani z příjmů umožňuje vystavit přiznání k dani silniční a k dani z přidané hodnoty, dále pak souhrnné a kontrolní hlášení k DPH. Umožňuje také vystavit přiznání k dani z nemovitých věcí a nabytí nemovitých věcí. Mimo uvedená přiznání je možné v programu zpracovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu v účetní závěrce pro podnikatelské i neziskové organizace. Právnické osoby vedoucí účetnictví mohou sestavit i přehled o změnách vlastního kapitálu. V programu je možné dále vystavit a ručně vyplnit i Přiznání k dani z hazardních her.

Pokud pro vedení účetnictví používáte systém POHODA, nemusíte při zpracování přiznání k dani z příjmů vyplňovat většinu údajů ručně – program TAX si je může automaticky načíst. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.

Vytištěný formulář daňového přiznání odpovídá vzorům vydaným Ministerstvem financí, takže je možné jej odevzdat příslušnému finančnímu úřadu (viz § 72 daňového řádu).

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO). Zpracování tohoto i dalších typů přiznání v programu TAX je pohodlné a jednoduché. Při založení přiznání se z agendy Adresář poplatníků předvyplní údaje o vybraném poplatníkovi a jeho rodinných příslušnících, pokud na ně uplatňuje slevy na dani. Volitelně se převezmou i vstupní údaje z daňové evidence či účetnictví v programu POHODA. Formulář pro zápis přiznání daně z příjmů je rozdělen do několika přehledných sekcí, které stačí postupně projít a doplnit. Součástí jsou i přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Program TAX obsahuje tiskové formuláře všech zdravotních pojišťoven. Po dokončení práce můžete přiznání uzamknout. Současně si můžete nechat vygenerovat příslušné závazky doplatků daně a pojištění, ty pak vložit do příkazu k úhradě a odeslat do banky elektronicky. V souladu s platnou legislativou je možné daňové přiznání či přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení odeslat elektronicky.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO). Tento typ daňového přiznání je v programu TAX zpracován podobně jako přiznání k DPFO. TAX umožňuje zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob u poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele a nevýdělečné organizace. V případě příspěvkových organizací a poplatníků, kteří vedou daňovou evidenci (JÚ), je zpracování DPPO možné, ale TAX v těchto případech nepodporuje automatické zavedení účetních dat z ekonomicko-informačního systému POHODA. Program není připraven na zpracování daňového přiznání pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

Varianty Standard a Profi obsahují i agendy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách kapitálu, Přehled o peněžních tocíchPříloha v účetní závěrce. Tiskopisy RozvahaVýkaz zisku a ztráty (v plném i zkráceném rozsahu) jsou pro podnikatelské subjekty k dispozici i v anglickém a německém jazyce a lze je v tisících Kč načítat z programu POHODA.

Závislá činnost (ZČ). Varianty Standard a Profi podporují také ruční vyplnění tiskopisů Výpočet daně a daňového zvýhodnění, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnostiVyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob, včetně příloh. Poslední dva jmenované tiskopisy je možné odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Daň silniční (DS). Při založení přiznání se kromě poplatníka předvyplní i jednotlivá evidovaná vozidla včetně všech nastavení v agendě Vozidla. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. V případě potřeby lze doplnit údaje o časovém využití vozidel prostřednictvím kalendáře. Program vytvoří přehled záloh a sleduje jejich proplacení. Kromě řádného přiznání lze samozřejmě zpracovat i přiznání opravné a dodatečné. Přiznání je možné odeslat na finanční úřad v elektronické formě.

Daň z přidané hodnoty (DPH). Program podporuje ruční vyplnění přiznání k DPH. Uživatelé systému POHODA tuto část programu nevyužijí, protože přiznání k DPH zpracovává jejich program automaticky. Přiznání je možné odeslat elektronicky na Daňový portál Finanční správy ČR.

Program TAX umožňuje také vyplnění a elektronické podání kontrolního hlášení DPH souhrnného hlášení, které je plátce povinen odevzdat za každý kalendářní měsíc, pokud uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě registrované k dani v jiném členském státě. Jde-li o čtvrtletního plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst. 1 zákona a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně.

Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV). V případě úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví je možné ve variantě Profi vystavit Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. K jednotlivým přiznáním lze samozřejmě jednoduše vystavit přiznání opravné či dodatečné.

Daň z nemovitých věcí (DN). Varianta Profi také umožňuje zpracovat řádné, dílčí, opravné, dodatečné i zkrácené dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí pro počet finančních úřadů odpovídající počtu územních obvodů, ve kterých se nacházejí poplatníkovy nemovitosti podléhající této dani. Program obsahuje aktuální seznam katastrálních území s přiřazenou cenou zemědělské půdy. I tento druh přiznání je možné odeslat na finanční úřad v elektronické podobě.

Daň z hazardních her (DHH). Zpracování Přiznání k dani z hazardních her je možné ve variantě Profi. Na základě ručně zadaných hodnot v jednotlivých sekcích agendy Daň z hazardních her program TAX vypočte celkovou daňovou povinnost k dani z hazardních her.

Registrace. Ve variantě Profi je možné také vyplnit tiskopis Jednotný registrační formulář či zpracovat a elektronicky odeslat tiskopisy Přihláška k registraci fyzických/právnických osob, Oznámení o změně registračních údajů, Žádost o zrušení registrace či Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty.

Program TAX obsahuje také řadu nadstandardních funkcí převzatých z ekonomicko-informačního systému POHODA. Samozřejmostí je adresář poplatníků se správou dokumentů a komunikačními funkcemi, příkazy k úhradě s možností použití homebankingu, pohodlné zálohování dat a tiskových výstupů, export sestav do formátu PDF a jejich odesílání e-mailem či datovou schránkou a další funkce.

Varianta TAX Profi navíc umožňuje nastavení přístupových práv, evidenci a tisk plných mocí a obecných písemností, import údajů o vozidlech z programu GLX a programu POHODA, export závazků a pohledávek do systému POHODA, sledování vystavených přiznání všech poplatníků napříč jednotlivými roky a řadu dalších funkcí.