Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

8.4 Import přiznání

Uvedenou funkci využijete v případě, potřebujete-li do programu TAX naimportovat přiznání ve formátu .xml nebo .p7s. Program TAX umožňuje načíst přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty či samostatné výkazy.

Import přiznání

Po zvolení povelu se zobrazí Průvodce importem přiznání. Na první straně průvodce zadejte cestu k požadovanému souboru a po stisku tlačítka Další proběhne kontrola, zda je soubor možné naimportovat. V případě nesrovnalostí zobrazíme informaci, z jakého důvodu nelze import provést. Proběhne-li kontrola v pořádku, zobrazí se na další straně informace o načítaných datech. V případě importu přiznání k dani z příjmů zde můžete zvolit, zda chcete přiznání načíst včetně výkazů (tj. Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Přílohy v účetní závěrce). Stisknutím povelu Import se provede načtení přiznání a v průvodci je zobrazen výsledek importu s případnými informacemi, co je v daném přiznání nutné upravit či doplnit, aby byl výpočet daně správný.

Po stisku tlačítka Dokončit se otevře příslušná agenda, kde je vybrán právě vytvořený záznam.

V případě, že jste načítali XML soubor daňového přiznání, který obsahoval výkazy, jsou do příslušných agend vytvořeny i tyto výkazy. Pokud jste načítali soubor ve formátu .p7s, vytvoří se zároveň záznam v agendě Elektronická podání s potvrzením o podání (tzv. doručenkou).

Pro využití funkce je nutné mít v agendě Nastavení/Přístupová práva přiděleno ve větvi Soubor/Datová komunikace právo Import přiznání.