Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.8 Záložka Seznam

Na této záložce, která je k dispozici u objektu Pole, můžete nastavit seznam, prostřednictvím něhož určíte textovou interpretaci celých čísel vyskytujících se jako hodnoty příslušného pole.

Příkladem, kdy je vhodné použít záložku Seznam, je pole FA.RelTpFak (typ zálohové faktury), která mimo jiné obsahuje celočíselné hodnoty 4 a 6. Teprve prostřednictvím seznamu určíte, že hodnota 4 znamená typ zálohová faktura a hodnota 6 typ proforma faktura.

83_1.png

Seznam lze použít pouze na databázové pole, jejichž název začíná na „Rel“ (tzn. relace) nebo „Ref“ (tzn. reference). Pokud takové pole vyberete na záložce Pole v dialogovém okně Vlastnosti objektu, můžete na záložce Seznam zatrhnout pole Povolit seznam. Zaškrtnutím tohoto pole se datový typ vybraného pole změní z typu Celé číslo na datový typ Seznam a zároveň se povolí práce se seznamem. U ostatních databázových polí, proměnných a vzorců není možné se seznamem pracovat.

V oddíle Seznam je možné zatrhnout pole Při tisku se napojit na seznam programu POHODA, čímž bude tisková sestava propojena se seznamem definovaným přímo v ekonomickém systému POHODA. V tomto případě již není nutné definovat seznam v pravé části této záložky. Pomocí přepínače Zobrazit část určíte, která část seznamu z programu POHODA bude použita pro zobrazení v tiskové sestavě.

83_2.png

Volba Povolit pole umožňuje vložit do seznamu textové objekty. Nejprve se v pravé části dialogového okna nastavte na řádek, kam chcete umístit textovou položku, a poté stiskněte tlačítko Editovat. Otevře se dialogové okno Textová položka seznamu, ve kterém můžete vyplnit příslušný text. Záložka Text je funkčně totožná se záložkou pro nastavení textového pole. Tento postup má tu výhodu, že do seznamu je možné vkládat nejenom obyčejný text, ale i pole, tj. databázová pole, proměnné a vzorce.

84_1.png

Vzorec je použit i v případě uvedeném na obrázku dále, kdy je seznam použit pro název dokladu v tiskové sestavě Faktura. Bližší informace o textu a vzorcích jsou uvedeny na záložce Text, resp. na záložce Vzorec.

Jestliže nezatrhnete na záložce Seznam pole Při tisku se napojit na seznam programu POHODA ani pole Povolit pole, můžete texty do tabulky seznamu doplnit přímo na této záložce.

Levý sloupec tabulky obsahuje vždy číslo a pravý sloupec text, který se zobrazí v sestavě, bude-li hodnota vybraného pole rovna uvedenému číslu.

84_2.png

Při zadávání nejprve doplňte příslušnou hodnotu do sloupce Číslo a ve sloupci Vlastní text uveďte textový ekvivalent tohoto čísla.

V případě, že chcete do seznamu zadat text pro číslo, které ještě není v seznamu uvedené, nejprve doplňte příslušné číslo do prázdného řádku na konci tabulky a poté již postupujte výše uvedeným způsobem.

Potřebujete-li zrušit některé řádky seznamu, provedete to vymazáním příslušného čísla. Po potvrzení tlačítkem OK budou řádky bez čísla odstraněny ze seznamu. Tabulka hodnot seznamu obsahuje nesmazatelné řádky NULL a !NULL, kterými se určuje interpretace neznámých, resp. známých hodnot pole. Údaj, který se má uvést v případě, že je hodnota pole neznámá, zadejte do řádku s NULL. Údaj, který má být uveden pro všechny ostatní hodnoty pole, které nejsou v seznamu, zadejte do řádku s !NULL.