Odemkněte potenciál systému POHODA

4.4 Záložka Pole

69_2.png

Na záložce Pole můžete vybrat, zda do návrhu tiskové sestavy bude vloženo databázové pole, proměnná nebo vzorec.

Dialogové okno obsahuje v levé části, v poli Databáze, popisné názvy jednotlivých polí uspořádané ve stromové struktuře a v pravé části pak jejich seznam. V seznamu jsou uvedeny názvy polí tak, jak jsou skutečně jednotlivá pole pojmenována v tabulce, resp. tak, jak jsou skutečně pojmenovány proměnné či vzorce.

Strom obsahuje databázové tabulky přístupné v sestavě, jejich jednotlivá pole, globální a lokální proměnné a vzorce. Pole lze vybrat jak ve stromu, tak v seznamu.

Ikony použité ve stromu v levé části na záložce Pole jsou následující:

10%20Ikona1.bmp Databázová tabulka.

11%20Ikona2.bmp Databázové pole. Název je stejný jako v databázi ekonomického systému POHODA.

12%20Ikona3.bmp Databázové pole. Název je „pojmenováním“ pole databáze.

13%20Ikona4.bmp Větve stromu Globální nebo Lokální proměnná.

14%20Ikona5.bmp Proměnná. V seznamu v pravé části okna je před názvem proměnné uveden speciální znak #, např. #Uzivatel.

15%20Ikona6.bmp Vzorec. V seznamu v pravé části okna je před názvem vzorce uveden speciální znak @, např. @KcCelkem.

16%20Ikona7.bmp Vzorec obsahující součtovou funkci.

Když vyberete příslušné pole, je vždy pod stromovou strukturou uveden jeho datový typ. Není-li žádné pole vybráno, je za textem Datový typ tato skutečnost uvedena.

Návrhář sestav rozeznává následující datové typy:

  • Celé číslo – pole obsahuje celé číslo bez desetinných míst.
  • Reálné číslo – pole obsahuje obecné číslo.
  • Datum – pole obsahuje datum.
  • Text [délka] – pole obsahuje text. V hranatých závorkách je uvedena i maximální délka textu.
  • Poznámka – pole obsahuje text, který může být „nekonečně“ dlouhý.
  • Logická hodnota – pole obsahuje jednu ze dvou logických hodnot ANO, nebo NE.
  • Seznam – pole obsahuje seznam. Blíže viz záložka Seznam.
  • Proměnná – pole obsahuje lokální proměnnou. Viz dále v tomto textu.
  • Vzorec – pole obsahuje vzorec. Blíže viz záložka Vzorec.
70_1.png
Prostřednictvím databázových polí jsou hodnoty uložené v ekonomickém systému POHODA provázány s tiskovými sestavami.

Počet databázových tabulek závisí na typu sestavy. Např. soupisky obsahují většinou jednu tabulku, doklady více tabulek. V každé z tabulek se nachází několik polí, které mohou být různých datových typů. V těchto polích jsou uloženy hodnoty, které byly zadány v ekonomickém systému POHODA. Tyto hodnoty můžete v sestavě vytisknout pouze tehdy, pokud vložíte databázové pole do návrhu sestavy.

V návrhu sestav rovněž můžete využít tzv. globální a lokální proměnné.

Globální proměnné, kterých je několik desítek, jsou pevně definovány společně pro všechny tiskové sestavy a obsahují údaje definované v agendě Účetní jednotky, Globální nastaveníUživatelské nastavení, např. o datu tisku, uživateli programu, účetní jednotce (firmě) a jiné.

Speciální proměnné, nastavované pro konkrétní tiskovou sestavu ekonomickým systémem POHODA, se nazývají lokální proměnné. Nastavují se obvykle v dialogovém okně Tisk (povel Soubor/Tiskové sestavy v ekonomickém systému POHODA) v jeho levé části.

Vzorce slouží pro různé výpočty v rámci tiskové sestavy. Vzorcům bude věnována náležitá pozornost u popisu záložky Vzorec.

V seznamu mají názvy polí z databázových tabulek nejprve uveden název tabulky a za tečkou je uveden jejich skutečný název. Globální i lokální proměnné mají navíc před názvem uveden znak #, vzorce znak @.

Databázové tabulky, jejich pole a globální proměnné nelze v této verzi programu REPORT Designer přidávat, upravovat a ani mazat. Oproti tomu lze výše uvedené operace aplikovat na lokální proměnnévzorce prostřednictvím stejnojmenných tlačítek v pravé části dialogového okna na záložce Pole. Jsou to tlačítka:

Přidat

Přidávat, upravovat a mazat je možné pouze pole typu vzorec.

Chcete-li do tiskové sestavy přidat vzorec, nastavte se ve stromové struktuře na pole vzorec a stiskněte tlačítko Přidat. Objeví se dialogové okno Definice vzorce, které je popsáno níže u záložky Vzorec. V tomto okně příslušný vzorec nadefinujete a potvrdíte tlačítkem OK. Nyní již můžete vzorec umístit do návrhu tiskové sestavy.

Pokud do sestavy vložíte pole typu vzorec, při tisku sestavy se vzorec vyhodnotí a výsledná hodnota bude vytištěna. Tato hodnota může být nejrůznějších datových typů, a proto lze vzorec formátovat nejrůznějším způsobem. Bližší informace o formátování naleznete u záložky Formát.

V této verzi aplikace REPORT Designer lze zatím pouze přidat lokální proměnnou. Její hodnotu není možné nastavit ani měnit.

Upravit

Prostřednictvím tlačítka Upravit můžete změnit definici vzorce. Ve stromové struktuře nebo v seznamu se nastavíte na příslušný vzorec a stisknete tlačítko Upravit.

U lokálních proměnných je možné upravit pouze Název proměnné.

Smazat

Lokální proměnnou či vzorec můžete rovněž z návrhu tiskové sestavy vymazat. Nejprve se v seznamu či stromové struktuře nastavíte na příslušné pole a poté stisknete tlačítko Smazat.

71_1.png

Protože vymazáním pole mohou v sestavě vzniknout neznámé položky, které neumí REPORT Designer interpretovat (viz Stavový řádek v kapitole Povely nabídek), objeví se dialogové okno, ve kterém musíte svoji volbu potvrdit.